NWP: Meer impact in
het buitenland

Topsector Water en Maritiem

Inhoud dossier Topsector Water&Maritiem

  • Inleiding
  • Organisatie Topsector Water&Maritiem
  • Van Water 2020 naar Topsector Water&Maritiem
  • Documenten

Inleiding
In februari 2011 wijst voormalig minister Verhagen in de beleidsbrief ‘Naar de Top’ 9 sectoren aan als Topsector. Het kabinet wil deze topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken en zo meer focus aanbrengen in onze internationale inzet. De watersector is één van die topsectoren. Topsector Water&Maritiem omvat  drie clusters: Watertechnologie, Deltatechnologie en Maritieme Technologie. Naast deze clusters zet het Topteam Water ook actief in op Human Capital en Export & Promotie.

Nederlandse kennis en kunde op het gebied van deze drie clusters behoort tot de beste ter wereld. Binnen de topsector gaan overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen samenwerken aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten.

Het Topteam Water heeft in haar adviesrapport 'Water verdient het' de volgende ambitie voor de watersector geformuleerd.
"De Nederlandse watersector kan samen met andere sectoren en internationale partners aansprekende, duurzame oplossingen voor komende generaties realiseren. Deze oplossingen vormen een krachtige impuls voor de Nederlandse economie. De internationale markt is groot en groeit sterk: het streven is de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector in de periode tot 2020 te verdubbelen. Deze ambitie en de internationale concurrentie dwingen ons om tempo to maken en krachten te bundelen. Juist op de raakvlakken tussen de Maritieme sector, de Deltatechnologie en de Watertechnologie liggen grote kansen. Om die kansen te verzilveren zal de sector boven zichzelf uit moeten stijgen, verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen. Wenkend perspectief is dat Nederland in 2020 het 'centre of excellence' van de internationale watersector kan zijn".

De samenwerking tussen het bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen, regio's en overheid is ook in 2013 nog van belang. Het kabinet-Rutte-Asscher heeft daarom besloten door te gaan met het topsectorenbeleid.

Organisatie Topsector Water&Maritiem
Naast het Topteam Water, waar boegbeeld Topsector Water&Maritiem Hans Huis in 't Veld deel van uitmaakt, bestaan er ook kernteams voor de drie clusters én voor Human Capital en Export & Promotie. Een aantal van deze kernteams is nog verder verdeeld in werkgroepen. Daarnaast zijn er voor de drie clusters Topconsortia Kennis & Innovatie (TKI’s) ingericht. Binnen een TKI werken private partijen en kennisinstituten samen aan onderzoeksprojecten. Ondernemers die willen investeren in onderzoek en innovatie kunnen ondersteuning krijgen via één van de loketten van de verschillende TKI’s. 

NWP is op verschillende manieren nauw betrokken bij de Topsector Water&Maritiem. Daarnaast vervult NWP de secretariaatsfunctie van het Kernteam Export & Promotie en zijn we nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Human Capital Agenda.

Voor meer informatie zie de website http://topsectoren.nl/water, www.topsectorwater.nl en de webpagina van de Rijksoverheid.

Documenten