NWP: Meer impact in
het buitenland

Van hulp naar handel

Inhoud dossier Van hulp naar handel

  • Inleiding
  • Water OS programma
  • Organisatie Water OS
  • Documenten
  • Andere programma's
  • Contact

Inleiding
In de beleidsnota 'Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen' (april 2013) heeft toenmalig minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Lilianne Ploumen, het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking uiteen gezet. In deze nota stelt zij dat 'onze relatie met lage- en middeninkomenslanden gelijkwaardiger wordt, nu steeds meer landen naast ontvangers van hulp ook handelspartners zijn. Dit vraagt om een agenda die bijdraagt aan mondiale rechtvaardigheid'.

Het kabinet omarmt in deze nota drie ambities: het uitbannen van extreme armoede in één generatie, het stimuleren van duurzame en inclusieve groei overal ter wereld en succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland. De rijksoverheid wil met dit nieuwe beleid dus mede de Nederlandse economische positie in de wereld verbeteren. Dat gaat volgens de minister het beste op terreinen waar we zelf goed in zijn, zoals waterbeheer. Dit sluit ook aan bij het huidige Topsectoren beleid.

Water OS programma
Het speerpunt Water binnen dit nieuwe beleid wordt vormgegeven in het Water OS programma. De ambitie van dit programma is armoedebestrijding in 15 focuslanden door duurzame groei met meer kansen voor de Nederlandse watersector: bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheid. Uitgangspunt was het vinden van een goede koppeling tussen de lokale behoeften met de kennis en kunde van de Nederlandse watersector.
Van de ambassades in de 15 focuslanden hebben 11 landen een waterprogramma met een aanzienlijk bilateraal budget, te weten Ghana, Kenia, Mali, Jemen, Palestina, Zuid Soedan, Benin, Rwanda, Mozambique, Bangladesh en Indonesië. Eveneens bestaan er binnen het beleid dwars doorsnijdende thema’s als milieu/klimaat, gender, goed bestuur en private sector ontwikkeling.

In 2011 heeft Directie Milieu, Water, Klimaat en Energie (DME) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de samenwerkingspartners Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) en het Netherlands Water Partnership (NWP), gevraagd om het Water OS programma te ondersteunen.  De doelstelling van de Water OS-opdracht is:‘Het assisteren van posten bij de uitvoering van een ambitieus waterprogramma in de partnerlanden waarbij wordt gestreefd naar het betrekken van de brede Nederlandse watersector op basis van toegevoegde waarde’.

Inzet is de lokale en Nederlandse sector met elkaar te verbinden, zodanig dat de netwerken actief blijven, ook als de Nederlandse overheid zich terug trekt. 

Organisatie Water OS
Het NWP verzorgt de verbinding tussen Water OS en de brede watersector. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en NWP verzorgen samen, zowel inhoudelijk als uitvoeringstechnisch, de afstemming met de opdrachtgever, het Ministerie van Buitenlandse Zaken/DME, en zorgen ervoor dat het OS-beleidskader als leidend principe in de uitvoering voorop blijft staan. DME is beleidsverantwoordelijk voor de Water OS-opdracht aan RVO.nl en NWP.

Voor het uitvoeren van de opdracht wordt vanuit de Nederlandse watersector expertise ingezet. Dit sluit aan bij het OS-beleid waarin actief aansluiting wordt gezocht bij Nederlandse kennis en expertise. Kernadviseurs worden ingeschakeld voor gemiddeld 1 dag per week bij het NWP om continuïteit, kwaliteit en neutraliteit te borgen.

Landenplatforms (zowel in Nederland als in het doelland)
Voor het borgen van een goede aansluiting met de sector zal per doelland een landenplatform worden opgericht in Nederland met, waar mogelijk, een lokaal platform in het doelland, in overleg met de post (bijvoorbeeld een beleidsadvies platform bestaande uit Nederlandse experts en experts uit het doelland). Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen Nederland en het partnerland en vormt het startpunt voor de opbouw van duurzame netwerken. NWP faciliteert de landenplatforms in Nederland.

Documenten

Andere programma's op het gebied van water

Contact
NWP coördinator Water OS: Inge Klaassen, i.klaassen@nwp.nl