NWP: Meer impact in
het buitenland

Nutrient Platform

Nieuwe kansen zien en helpen verzilveren. Dat is één van de kerntaken van het NWP. Die rol vervulde NWP ook voor het Nutrient Platform, dat in januari 2011 werd opgericht op initiatief van een aantal sectorpartijen.

Het Nutrient Platform is een cross sectoraal netwerk van Nederlandse partijen die gezamenlijk werken aan het sluiten van de fosfaatkringloop en het, binnen twee jaar, creeren van een markt voor gerecycled fosfaat. Samen met de Nederlandse overheid faciliteert het Nutrient Platform partijen bij het sluiten van de fosfaatkringloop. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is daarom een fulltime Ketenregisseur aangesteld die in nauwe samenwerking met het Nutrient Platform werkt aan de uitvoering van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop dat is getekend tijdens de Innovatie Estafette op 4 oktober 2011.

Het Nutrient Platform heeft 33 leden. Deze leden, inclusief de ministeries van I&M en EL&I cofinancieren gezamenlijk het uitvoeringsprogramma. Het platform opereert onafhankelijk van NWP met een eigen stuurgroep en secretariaat. NWP faciliteert het secretariaat van het Platform.  Dit vanwege de relatie tussen sanitatie en de terugwinning van nutrienten en de ervaring van NWP in het beheren van onafhankelijke netwerken.

Voor meer informatie zie www.nutrientplatform.org / www.phosphorusplatform.eu