NWP: Meer impact in
het buitenland

Argentinië

De afgelopen jaren is de watersamenwerking tussen Argentinië en Nederland geïntensiveerd. Verschillende bezoeken en missies vormen de basis voor verdere stappen in de samenwerking. Die samenwerking richt zich vooral op de thema’s: water governance en capaciteitsopbouw, integrated water resources management, water kwaliteit en (industriële) afvalwaterzuivering. NWP is actief betrokken bij de intensivering van de waterrelatie met Argentinië vanuit het Partners voor Water programma. Vanaf het begin heeft NWP het opbouwen van de relatie tussen beide landen ondersteund, onder andere via de twee missies van het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) en de organisatie van de economische missie in 2016. 
 
Bij het Landenplatform Argentinië van het programma Partners voor Water zijn ruim 135 mensen van bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s aangesloten. NWP coördineert het platform waarin het uitwisselen van kennis en ervaring, en netwerken, centraal staat. Uitgangspunt is het stimuleren van de samenwerking tussen deelnemers onderling en met Argentijnse partijen. Een aantal keer per jaar verschijnt een country update, in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Buenos Aires. U kunt zich aanmelden voor de country update en/of het landenplatform bij Audrey Legat, a.legat@nwp.nl
 
Naast het landenplatform werken NWP, RVO.nl en de ministeries samen aan het stimuleren van de verdere marktontwikkeling in Argentinië. Het doel is een duurzame handelsrelatie met de watersector in Argentinië te realiseren en een sterk netwerk in Nederland op te bouwen. Ook zetten zij zich in om de Nederlandse watersector te ondersteunen en te betrekken bij (project)ontwikkelingen in Argentinië.
 
Kansen voor de sector
Argentinië is het op één na grootste land in Zuid-Amerika en staat in de top drie van grootste economieën in de regio. Landbouw is een grote inkomstenbron van het land, er wordt veel soja en mais verbouwd. De regio Buenos Aires heeft jaarlijks te maken met overstromingen die gevolgen hebben voor het landgebruik. Water governance en capaciteitsopbouw, (industriële) afvalwaterzuivering en river basin management zijn thema’s waar de Nederlandse expertise goed aansluit op de lokale situatie. Daarnaast is havenontwikkeling een belangrijk thema in Argentinië.  
 
De internationale focus van de regering van president Macri, maakt het naar verwachting makkelijker voor Nederlandse bedrijven om zaken te doen in het land. Naar aanleiding van het Nationaal Water Plan van Argenitinië en de twee missies van het DRR-Team hebben de landen in maart 2017 een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. In de MoU worden onder andere de volgende onderwerpen voor samenwerking genoemd:
  1. Het implementeren van integrated water resources management
  2. Het verbeteren van de water governance
  3. Het verbeteren van monitoring en ‘early warning’ systemen
  4. Afvalwaterbehandeling en energie uit afvalwater halen 
  5. Het borgen van de economische en duurzame financiële haalbaarheid van watergerelateerde projecten
  6. Integraal kustbeheer
 
Vanuit het Partners voor Water programma zijn vier trajecten geïnitieerd die kunnen leiden tot verdere samenwerking tussen de twee landen (zie ook de country update): Paraná River Delta feasibility study, Pre-Feasibility Study Inland Waterways Argentina, Arseen verwijdering en de behandeling van afvalwater.