NWP: Meer impact in
het buitenland

Bangladesh

In Bangladesh komen de Ganges, Meghna en Brahmaputra bij elkaar in een gigantische delta, die het hele land omvat. Daarnaast is het één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Opgaven waar Nederland veel ervaring mee heeft en dit biedt dus goede kansen op samenwerking. 
Hoewel de samenwerking nu nog op een relatie voor ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd, is er een duidelijke weg ingeslagen naar een meer business- en kennisgeoriënteerde partnerrelatie. Bangladesh is een van de landen waar Nederland op inzet vanuit de deltalanden aanpak van de Internationale Water Ambitie (IWA) met ondersteuning van het programma Partners voor Water 2016-2021. Ook is Bangladesh een partnerland binnen het Water OS programma.

Kansen voor de sector
De mega-delta Bangladesh wordt vaak geteisterd door overstromingen. De regering streeft naar een structurele oplossing voor de elkaar snel opvolgende natuurrampen, die weinig ruimte laten voor de nodige economische en landbouwontwikkeling. Door verwachte klimaatverandering en zeespiegelstijging zou in de toekomst een groot deel van de zuidwestelijke delta verzilten en onder water komen te staan. De Bengaalse overheid en watersector staan dus voor een aantal grote uitdagingen. Daarbij kan Nederland ondersteunen en een belangrijke toegevoegde waarde leveren. 

Eind mei 2012 hebben beiden landen afgesproken (via een Memorandum of Understanding) in een strategisch partnerschap samen te werken aan het uitwerken van het Bangladesh Delta Plan 2100. Ministers Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben tijdens een missie in juni 2015 een akkoord getekend met de regering van Bangladesh en de Wereldbank Groep om de delta van Bangladesh duurzaam te wapenen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende schoon drinkwater en sanitatie. 

Voor de Nederlandse sector zijn er bijvoorbeeld kansen in het kader van het Bangladesh Textile Sustainability Water Programme of op het gebied van integraal waterbeheer. Voor integraal waterbeheer ontstaan deze kansen vanuit ondermeer de Nederlandse betrokkenheid bij het bilaterale ontwikkelingsprogramma ‘ Blue Gold’, maar ook vanuit programma’s met financiering van andere donoren. Om de kansen te kunnen benutten, is aansluiting gewenst met de landbouwsector en voedselketen. Daarnaast zijn inmiddels diverse Nederlandse organisaties betrokken bij de verbetering van zowel de stedelijke als ‘rurale’ drinkwater- en sanitaire voorzieningen (WASH). Het gaat hierbij om organisaties vanuit de brede watersector. Dit wil zeggen bedrijfsleven, semi overheden, NGO’s en kennisinstellingen. Naar verwachting kan de Nederlandse watersector op dit gebied haar toegevoegde waarde verder vergroten.

Strategic Advisor on Water Bangladesh - Ben Lamoree
Ben Lamoree is Strategic Advisor on Water voor Bangladesh in het Water OS programma. In die rol ondersteunt hij de Nederlandse Ambassade in Dhaka als strategisch adviseur, op thema’s als de vernieuwing van het meerjarig strategisch plan van de ambassade, het betrekken van de Nederlandse watersector, en de inzet van financieringsinstrumenten voor strategische projecten. Daarnaast adviseert Ben, samen met NWP collega Daniël van Dijk, de Ambassade over landaanwinning, in het kader van de deltasamenwerking tussen Nederland en Bangladesh.

De rol van NWP
NWP faciliteert het landenplatform Bangladesh, met ongeveer 90 aangesloten partijen. Ook heeft NWP de samenwerking met het Bangladesh Textile Sustainability Water Programme versterkt. Voorts heeft NWP de bilaterale ambassadeprogramma’s op het gebied van water ondersteund, een inkomende missie over flood early warning systems georganiseerd en een Pilot project opgestart binnen het thema ‘Building with Nature’. Deze ondersteuning zal het komende jaar worden voortgezet vanuit de deltalanden aanpak met ondersteuning uit het programma Partners voor Water 2016-2021 en het Ontwikkelingssamenwerking (Water OS) programma.