NWP: Meer impact in
het buitenland

Bénin

Bénin heeft een relatief nat klimaat; water is in ruime mate beschikbaar. Toch heeft Benin te maken met grote, vaak seizoensgerelateerde watertekorten, en van (grond)watervervuiling en –verzilting. De urbane drinkwatervoorziening in het land is relatief goed georganiseerd, maar kampt nog met aanzienlijke problemen in planning, uitvoering en onderhoud van infrastructuur. Ongeveer 40% van de bevolking heeft nog geen toegang tot schoon drinkwater. Programma’s voor hygiënevoorlichting en sanitatie zijn vaak weinig efficiënt en effectief. Integraal waterbeheer staat in de praktijk nog in de kinderschoenen; zowel de publieke als de private sector kampt op alle niveaus met capaciteitsproblemen.

Kansen voor de sector
Nederland is de belangrijkste donor van Bénin op het gebied van water. Bovendien is Bénin één van de focuslanden in het Water OS-programma.
Wegens een fraudezaak die aan het licht kwam in mei 2015 werd het Nederlands gefinancierde waterprogramma tijdelijk stopgezet. De Beninse regering onder leiding van de president en de recent benoemde premier Zinsou heeft door daadkrachtig op te treden voldaan aan de opgestelde voorwaarden waardoor de hulp hervat kan worden. 2016 staat daarmee in het teken van de formulering van een nieuw waterprogramma.
De betrokkenheid van de Nederlandse sector heeft in de afgelopen jaren geleid tot de oprichting van het Technisch Adviesplatform Water Nederland-Bénin, een Water Operator Partnership (WOP) tussen het nationale drinkwater- en sanitatiebedrijf SONEB en Brabant Water en de oprichting van een Nationaal Waterinstituut. 
 
Het platform bestaat uit hoog niveau vertegenwoordiging van de verschillende geledingen van de Nederlandse en Beninese watersector en zal strategische beleidsadviezen gaan geven om tot zinvolle samenwerking te komen tussen Bénin en Nederland. Vanuit die initiatieven, en vanuit de uitvoering van het meerjarenplan, ontstaan kansen voor de Nederlandse sector. 

In het kader van de WOP zijn de mogelijkheden onderzocht om een water-meter-herstelplaats op te zetten en de watermeter opname te optimaliseren (hand held terminals). Tevens heeft de WOP er toe geleid dat een € 10 mln. ORIO schenking werd veiliggesteld (RVO) en een lening van BOAD (Banque Ouest Africaine de Développement; de West African development Bank) van € 13.5 mln. voor het veiligstellen en verbeteren van de drinkwatervoorziening in Parakou, rehabilitatie van het stuwmeer van Okpara, rehabilitatie van de waterzuiveringsinstallatie en uitbreiding van het distributiesysteem. Om het proces te faciliteiten zijn er twee Young Expert (YEPpers) aangenomen. Verder werd RoyalHaskoningDHV ingehuurd om de project documenten in orde te maken. In 2016 heeft Benin er voor gekozen de projectdocumenten te gebruiken om een extra lening bij de BOAD te verkrijgen en af te zien van de ORIO schenking.

De rol van NWP
NWP stimuleert op verschillende manieren de samenwerking met en voor Bénin. Daarbij gaat het onder meer om het voeren van het secretariaat van het Beninees-Nederlands Technisch Adviesplatform. Daarnaast verzorgt het NWP bureau samen met de kernadviseur (Jan Spit) de communicatie met de sector en vormt daarmee de brug tussen de ambassadeprogramma’s en de Nederlandse waterorganisaties. In 2016 is de kernadviseur betrokken bij de formulering van het nieuwe waterprogramma. Hij helpt bij het vertalen van de waterparagraaf in het meerjarige strategische beleidsplan naar concrete programma’s en projecten, en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse sector. De kernadviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Bénin actief willen worden.

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Benin beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Benin