NWP: Meer impact in
het buitenland

Palestijnse gebieden

Op het gebied van water hebben de Palestijnse gebieden met verschillende uitdagingen te maken. De beschikbare hoeveelheid water per hoofd van de Palestijnse bevolking is volgens UNOCHA onder de WHO-standaard. Daarnaast raken aquifers uitgeput en verzilt en zijn rivierbeddingen vaak ernstig vervuild. Verbeteringen op het gebied van water zorgen voor een schonere omgeving, meer voedselzekerheid, economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Nederland draagt bij aan een oplossing door onder andere het onderwijs in de Palestijnse gebieden en het onderzoek op het gebied van water en landbouw te versterken binnen het samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Palestijnse universiteiten (Paduco).

Kansen voor de sector
Het beleid van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah is gericht op het terugdringen van waterverlies in de stedelijke gebieden en grensoverschrijdend waterbeheer. Ook wordt geïnvesteerd in het zoeken naar waterbesparende oplossingen, bijvoorbeeld door afvalwater na zuivering voor landbouw te gebruiken. Maar er zijn veel meer kansen voor het inzetten van Nederlandse ervaring en expertise, zoals de zuivering en het gebruik van afvalwater, ontzilten van brak water, regenwateropvang, irrigatie- en nutriëntengebruik in de landbouw, inzetten van zonne-energie voor watergerelateerde doeleinden, IWRM en ICT.

De rol van NWP
Om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen organisaties in de watersector die actief zijn in de Palestijnse gebieden en in contact te komen met relevante partijen aldaar, is een landenplatform opgericht. NWP ondersteunt het landenplatform met het aanleveren van relevante informatie en het organiseren van bijeenkomsten voor kennisuitwisseling, updates uit het land en om de kansen voor de Nederlandse watersector te presenteren.

Strategic Advisor on Water - Steven Visser
Ik ben Steven Visser, Strategic Advisor on Water voor de Palestijnse Gebieden (West Bank & Gaza) binnen het Water OS programma. Ik werk al meer dan 20 jaar aan waterprojecten, zowel in Nederland als internationaal. In Nederland ben ik de laatste jaren nauw betrokken geweest bij de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), een richtlijn ter verbetering van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa. Ik ben meer dan 10 jaar projectmanager geweest van het stroomgebied Rijn-West en coördineerde de samenwerking tussen ministerie IenW, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners in het stroomgebied. Ik ben momenteel ook betrokken bij het Deltaprogramma Zoetwater en ondersteun het ministerie van IenW bij de programmering van de maatregelen uit het Deltaprogramma en de invoering van het proces Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem. Internationaal werk ik momenteel als adviseur voor de Wereld Bank in Kyrgyzstan en de Palestijnse Gebieden.

Ik kijk er naar uit om een bijdrage te mogen leveren aan de enorme wateropgave in deze regio en waar mogelijk verbinding te kunnen leggen tussen de Nederlandse watersector en de Palestijnse waterexperts en kennisinstellingen.