NWP: Meer impact in
het buitenland

Palestijnse gebieden

Water is zowel in het dagelijks leven van Palestijnen als in de brede politieke context van groot belang. Op technisch vlak zijn toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen en efficiënt watergebruik voor de landbouw problematisch. De beschikbare hoeveelheid water per hoofd van de Palestijnse bevolking is in dit gebied zowel kwalitatief als kwantitatief onder de WHO-standaard. Daarnaast raken aquifers uitgeput en verzilt en zijn rivierbeddingen vaak ernstig vervuild. Op politiek vlak is water intrinsiek gekoppeld aan het Midden-Oosten Vredesproces. Water behoort tot de onderwerpen die pas in een ‘finale-status’ van het vredesproces uitonderhandeld zullen worden.

Kansen voor de sector
Het beleid van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah is gericht op het terugdringen van waterverlies in de stedelijke gebieden en grensoverschrijdend waterbeheer. Ook wordt geïnvesteerd in het zoeken naar waterbesparende oplossingen, bijvoorbeeld door afvalwater na zuivering voor landbouw te gebruiken. Maar er zijn veel meer kansen voor het inzetten van Nederlandse ervaring en expertise, zoals de zuivering en het gebruik van afvalwater, ontzilten van brak water, regenwateropvang, irrigatie- en nutriëntengebruik in de landbouw, inzetten van zonne-energie voor watergerelateerde doeleinden, IWRM en ICT.

De rol van NWP
Om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen organisaties in de watersector die actief zijn in de Palestijnse gebieden en in contact te komen met relevante partijen aldaar, is een landenplatform opgericht. NWP ondersteunt het landenplatform met het aanleveren van relevante informatie en het organiseren van bijeenkomsten voor kennisuitwisseling, updates uit het land en om de kansen voor de Nederlandse watersector te presenteren.