NWP: Meer impact in
het buitenland

Rwanda

Rwanda is, met bijna 11 miljoen inwoners op een grondgebied van slechts 27.000 km2, ongeveer de de grootte van  België, het dichtst bevolkte land van Afrika. Het hooggelegen land - gemiddeld 1500 meter - ontwikkelt zich snel sinds het dieptepunt van de genocide in 1994. Extreme armoede is in de afgelopen tien jaar gehalveerd, maar betreft nog steeds 40% van de bevolking. Ondanks enige zorg over politieke en democratische ontwikkelingen, is het land relatief stabiel en veilig. De beschikbaarheid van water vormt vanwege de hoge regenval nog geen aanzienlijk probleem, maar door hoge ambities voor irrigatieontwikkeling en industrialisatie, de hoge bevolkingsgroei, landdegradatie en negatieve effecten van klimaatverandering neemt de spanning tussen aanbod en vraag naar water sterk toe. Afstemming tussen verschillende sectoren afhankelijk van water vormt daarom een punt van aandacht.

Rwanda heeft een relatief goed ondernemingsklimaat. Met een 41ste positie in de Doing Business Index van de Wereld Bank (2018) scoort Rwanda na Mauritius het beste in Afrika en neemt het een hogere positie in dan bijvoorbeeld België, Italië en Turkije. Desalniettemin is er nog voortgang te maken bijvoorbeeld op het gebied van privatisering van overheidsbedrijven.

Kansen voor de sector
Rwanda is een focusland van het Water OS-programma. In het kader van het bilaterale samenwerkingsprogramma voert Nederland een project voor Integraal Waterbeheer uit (‘Water for Growth’) waarbinnen voor een aantal stroomgebieden gewerkt wordt aan verbeterd waterbeheer en ‘landscape restoration’. Nederlandse expertise kan daarbij toegevoegde waarde bieden. Capaciteitsopbouw bij het departement voor waterbeheer en bij andere spelers vormt een belangrijk onderdeel. Nederlandse spelers zijn ook actief in de drinkwatersector, zowel urbaan als ruraal.

Landbouw en stroomopwekking – door waterkracht en met gas uit het Kivumeer - bieden mogelijk ook kansen voor Nederland. Gelet op de hoge ambities is aandacht voor de financiering van waterinfrastructuur gewenst. In 2018 zal de Nederlandse ambassade in Rwanda een nieuw strategisch meerjarenplan opstellen, met aandacht voor de integratie en synergie tussen waterbeheer, land- en bosbouw, rurale infrastructuur en bestuur.

Nederlandse instrumenten bieden aanvullende mogelijkheden, zoals Develop to Build - D2B, Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten - DRIVE, Energising Development – EnDev, Geodata for Agriculture and Water - G4AW, de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid - FDOV, het Fonds Duurzaam Water - FDW en Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s.

De rol van NWP
Het NWP faciliteert het landenplatform Rwanda en de Strategic Advisor on Water voor Rwanda werkt samen met de waterexpert van de ambassade in Rwanda. De adviseur helpt bij het vertalen van de (toekomstige) water-paragraaf in het meerjarige strategische beleidsplan naar concrete programma’s en projecten, identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse sector. De adviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Rwanda actief willen worden.

Strategic Advisor on Water - Don Offermans

"Al meerdere jaren adviseer ik de themadeskundigen water van de Nederlandse ambassades in Kenia en Rwanda en fungeer ik als vraagbaak voor de Nederlandse watersector en organisaties die in deze landen actief willen worden of zijn. De komende jaren blijf ik dit met veel plezier doen. Doel is de bilaterale (economische) relaties te versterken door kansen te benutten en de Nederlandse kennis en kunde voor het voetlicht te brengen. Inzet van financieringsinstrumenten, zoals van RVO, is daarbij een optie. Tevens ondersteun ik de ambassades bij de programmatische uitwerking en uitvoering van hun meerjarenplan.

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Rwanda beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Rwanda