NWP: Meer impact in
het buitenland

Handelsmissie Italië in spoor van Leonardo da Vinci

24/02/2017

In Italië is de laatste jaren steeds meer sprake van een integrale wateraanpak. De cross-sectorale aanpak van wateruitdagingen staan dan ook centraal tijdens de economische watermissie die van 20 tot en met 23 juni plaatsvindt in Rome en Milaan. De missie staat onder leiding van Liliane Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Tegelijk met de missie brengen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een staatsbezoek aan Italië. Het programma van het staatsbezoek en de watermissie zal gedeeltelijk samenvallen. 

Als u zaken wilt doen in Italië biedt deze missie een ideale gelegenheid om uw activiteiten op te starten of een impuls te geven. Het NWP verzorgt in samenwerking met de RVO.nl, de Nederlandse ambassade in Rome en Consulaat-Generaal in Milaan de organisatie en inhoud van de watermissie. U kunt zich tot en met 14 april aanmelden voor deze missie via deze link

De missie staat open voor de hele watersector inclusief de sub sectoren deltatechnologie, watertechnologie, afvalwaterzuivering, drinkwatervoorziening, haven- en stedelijke (her)ontwikkeling, innovatieve startups, kennisinstellingen en nationale, provinciale en lokale overheden.
Het doel van deze missie is onder meer de bevordering van de handel, het koppelen van Nederlandse en Italiaanse bedrijven en overheidsinstellingen voor samenwerking op waterprojecten in Italië, maar ook daarbuiten (Europese projecten, projecten in o.a. de Balkan regio) en meer strategische samenwerking.

In Italië is de laatste jaren meer sprake van een integrale wateraanpak. De nationale en regionale overheden nemen de komende jaren maatregelen om Italië preventief beter te beschermen tegen watersnoodrampen, waar het land regelmatig door getroffen wordt. Tot 2023 is hiervoor circa 8 miljard euro beschikbaar voor interventies. Hiervan is circa 1,3 miljard bestemd voor waterbescherming en klimaatadaptatie van stedelijke gebieden. Daarnaast zijn voor de komende jaren ook gelden vrijgemaakt voor het efficiënter maken van de waterzuiveringssector. Er is behoefte aan innovatieve producten, diensten en kennis op deze gebieden.

De uitdagingen waar Italië de komende jaren voor staat, zijn vooral waterveiligheid, klimaatverandering, bevaarbaarheid en waterkwaliteit. Interessante kansen tussen Nederland en Italië liggen vooral op het gebied van innovatieve kust- en rivierenbescherming, het ontwikkelen van klimaatbestendige steden (resilient cities), innovatieve afvalwaterzuivering technologieën voor steden en de industrie (inclusief terugwinning en valorisatie van nutriënten uit afvalwater en mestverwerking) en herstel van (water)bodemkwaliteit. 

Rome en Milaan 
Tijdens de missie zullen de steden Rome en Milaan worden aangedaan. Het voorlopige programma bevat een introductieworkshop, matchmaking met overheden en bedrijven uit heel Italië, een Dutch-Italian Dialogue over concrete samenwerkingsmogelijkheden en bedrijfsbezoeken. Het water programma duurt 2,5 dagen en start op dinsdagavond in Rome met een netwerkdiner. Op woensdag avond vertrekt men naar Milaan alwaar alle delegaties samenkomen.

Door eerdere handelsmissies en werkbezoeken in 2015 en 2016 staat de Nederlandse waterexpertise steeds beter op de kaart in Italië en zijn samenwerkingen opgestart. Deze missie dient mede gezien te worden als follow-up van het International Water Seminar in Milaan in 2015 en de Handelsmissie Water naar Rome in 2016 

Voor mee informatie over het waterprogramma kunt u contact opnemen met Edyta Wisniewska (e.wisniewska@nwp.nl) en/ of Mark Niesten (m.niesten@nwp.nl).