NWP: Meer impact in
het buitenland

Kansen voor de Nederlandse watersector in Bosnië & Herzegovina en Montenegro in beeld

21/04/2017

Van 3 tot 7 april jl. heeft het NWP in het kader van de fact-finding tour in de Balkan regio Bosnië & Herzegovina en Montenegro bezocht. Dit bezoek was de derde in de rij van fact-finding bezoeken aan de Balkan regio met betrekking tot de focusaanpak Balkan regio 2016-2017 binnen het programma Partners voor Water 2016-2021. Het doel van de fact-finding tour was aan de ene kant om een lokaal netwerk in te regio op te bouwen en te versterken en aan de andere kant om de juiste partners en daarbij behorende leads en kansen met potentie voor samenwerking met de Nederlandse watersector de identificeren. Dit bericht geeft een korte terugkoppeling van het bezoek aan de beide landen.

Bosnië & Herzegovina: in gesprek met stakeholders in Sarajevo & Mostar
Samen met de Nederlandse Ambassade in Sarajevo heeft NWP verschillende stakeholders gesproken in Sarajevo en Mostar. Hierbij zijn de kansen in het land en in de regio besproken maar ook is de nadruk gelegd op het vormen of uitbreiden van partnerschappen. De partijen in Bosnië & Herzegovina onderstreepten de positieve ervaringen met de Nederlandse watersector, zoals de in januari getekende ‘letter of interest’ door Waterschap Rivierenland en de ‘Water Agencies’ in Bosnië & Herzegovina. Deze ondertekening werd gefaciliteerd door o.a. het Ministry of Foreign Trade and Economic Relations (MoFTER) in Bosnië & Herzegovina en de Nederlandse Ambassade in Sarajevo. De ondertekening van de ‘letter of interest’ was een concrete follow up van de DRR-Team missie uitgevoerd op verzoek van de overheid van Bosnië & Herzegovina in april 2016. In oktober 2016 heeft een delegatie van verschillende overheden en Water Agencies een bezoek gebracht aan Nederland en zijn de eerste contouren van de langdurige samenwerking met Waterschap Rivierenland tot stand gekomen. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de ontmoetingen met enkele Water Agencies en MoFTER is er tijdens de afgelopen fact-finding missie ook gesproken met de Minister van het Kanton Sarajevo en de directeur van de Water Utility Sarajevo, twee private bedrijven, de UNDP en enkele international finance insitutes (IFI’s) zoals de Wereld Bank en de EBRD. Onderwerp van gesprek waren vooral de grote uitdagingen met betrekking tot overstromingsbescherming. Echter, ook de opgaves met betrekking tot water supply en sanitation werden veelvuldig benoemd, ook hier is er grote behoefte voor verbetering. Zo komt er in Sarajevo tussen 2 en 5 uur s ‘middags geen water uit de kraan en zijn veel afvalwaterzuiveringsinstallaties niet werkzaam. Daarnaast zijn er op nationaal water governance niveau eerst verbeterslagen nodig om ook op lokaal niveau positieve ontwikkelingen te kunnen stimuleren. Kortom, genoeg uitdagingen waaraan de Nederlandse watersector een bijdrage kan leveren.

Montenegro: in gesprek met een klein land met grote opgaves 
Montenegro is een klein land waar toerisme de primaire economische driver is. De Montenegrijnse overheid is bekend met de Nederlandse watersector en de mogelijkheden die dit voor Montenegro kan bieden. NWP heeft hierover o.a. gesproken met het Ministry of Agriculture and Rural Development waarvan een deel van het waterteam heeft deelgenomen aan de World Bank Study Tour in maart 2016 in Nederland. Er is in Montenegro behoefte aan ondersteuning, zo werd aangegeven, en dan vooral op het onderwerp van overstromingsbescherming. Naast de lokale partijen zijn er ook gesprekken gevoerd met de internationale gemeenschap aanwezig in Montenegro zoals UNDP, de European Delegation en de Duitse Ambassade te Podgorica. Zo werkt UNDP in Montenegro met verschillende programma’s gelinkt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Ook vanuit deze partijen wordt de samenwerking met Nederland op het gebied van water gezien als kansrijk voor het land en de regio. Concrete synergiën tussen de lopende programma’s en de potentiële rol voor de Nederlandse watersector zullen de komende tijd nader onderzocht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water als verbindende factor in de regio
Naast de nationale focus en kansen speelt de regionale samenwerking langs de river basins een essentiële rol in de bezochte landen. Concrete voorbeelden hiervan zijn de sub-basins Drina en de Drin en de daarbij horende gealloceerde budgetten. Zo is de Wereld Bank in voorbereiding van een 10 miljoen US dollar (gift) project voor de Drina rivier. Water linkt dan ook via deze en andere basins de verschillende landen en belangen in de regio. 

Roadmap Balkan Regio
Binnen het programma Partners voor Water 2016-2021 is de Balkan regio als focusgebied aangewezen. In dit kader voert RVO samen met NWP de focusaanpak Balkan regio 2016-2017 momenteel uit. Zo is o.a. op 1 februari een eerste sectorbijeenkomst georganiseerd waarbij 30 partijen hun ambities ten aanzien van de Balkan hebben gedeeld. Daarnaast vindt in dit kader in samenwerking met verschillende ambassades een fact-finding tour door de Balkan regio plaats waarbij er een netwerk in de regio wordt opgebouwd, kansen en leads worden geïdentificeerd om samenwerking tussen de watersector in de Balkan Regio en Nederland te faciliteren. De resultaten van de fact-finding tour worden verwerkt in een Quick Scan over de kansen in de regio. Rond juni zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarbij een Roadmap voor de Balkan Regio met de sector besproken en uitgewerkt zal worden. Hierover zal t.z.t. een bericht verschijnen in de nieuwsbrief. 

Mocht u interesse hebben om de Quick Scan te ontvangen of mocht u andere vragen hebben neem dan contact op met Edyta Wisniewska, e.wisniewska@nwp.nl of Inge de Weerd, i.deweerd@nwp.nl