NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 1 - 2014

10/01/2014

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

NIEUWS
1. Water Internationaal krant
2. Workshop 'Waterkwaliteit in de glastuinbouw' op 4 februari
3. Uitnodiging Aid & Trade in a Day – 6 februari
4. Open Data Estafette Water - Open data als grondstof voor groei
5. Doet u ook mee met YEP Water?
6. Maak kennis met YEP Water tijdens het WaterLink symposium
7. Blog: Een pauze in de voorbereidingen van het bilaterale Nederland-Zuid Soedan Water Programma
8. Uitslag Subsidieregeling Partners voor Water (‘Wereldwijd werken met water’) tweede tender 2013
9. EU Fund Water Day Kroatië & Dutch Water Day Slovenië
10. Collectieve beursdeelname Singapore International Water Week, 1-5 juni 2014

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. Aquaver wins Water Innovator of the Year 2013 award
12. Vacature Simavi: Programme Manager Bangladesh

OVERIG
13. Masterclasses Water 2014

 
NIEUWS

1. Water Internationaal krant
De nieuwe Water Internationaal krant is uit. In de krant vindt u de resultaten en ontwikkelingen rond internationale waterprogramma’s zoals Partners voor Water, Water OS, YEP Water, het kernteam export en promotie (Topsector Water), evenementen en meer. De redactie wordt verzorgd door NWP in opdracht van het programma Partners voor Water. U kunt de krant online raadplegen of een abonnement nemen via info@partnersvoorwater.nl. Dan krijgt u de krant thuis gestuurd.

2. Workshop 'Waterkwaliteit in de glastuinbouw' op 4 februari
De waterhuishouding in de (glas)tuinbouw staat sterk in de belangstelling. Goede kwaliteit en kwantiteit gietwater is van groot belang voor de teelt. De hoeveelheid beschikbaar regenwater is vaak niet voldoende en duurzame alternatieven zijn nauwelijks voorhanden (inzet van brakgrondwater in bv. het Westland levert brijn problemen op).

De tuinbouwsector streeft naar een efficiënt gebruik van water en meststoffen door het voedingswater zo veel en zo vaak mogelijk te hergebruiken. Regelgeving ten aanzien van emissies dwingt de sector gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten uit het spuiwater te verwijderen. Een emissieloze kas in 2027 is het streven.

De WaterCoalitieNL partners organiseren daarom op 4 februari a.s. een workshop voor het MKB, die de kansen nader toe licht om innovatief te ondernemen. We nodigen u van harte uit om aan deze workshop deel te nemen. Ga naar de website van NWP om de vragenlijst in te vullen. Hiermee helpt u ons het programma van de workshop verder te optimaliseren. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Joost Aloserij, j.aloserij@nwp.nl.

3. Uitnodiging Aid & Trade in a Day – 6 februari
NWP organiseert jaarlijks een evenement over water en ontwikkelingssamenwerking voor de Nederlandse watersector. Op donderdagmiddag 6 februari 2014 wordt dit evenement wederom georganiseerd onder de naam ‘Aid & Trade in a Day’. Het huidige kabinet zet in op een combinatie van ontwikkelingssamenwerking en handel. Hoe combineren we het Nederlandse handelsbelang met de zorg voor de allerarmsten? Dit onderwerp zal in meerdere facetten aan de orde komen.
 
Aid & Trade biedt kansen; zo zijn er verschillende innovatieve programma’s en financieringsinstrumenten die de Nederlandse watersector beter in staat stellen om in ontwikkelingslanden te ondernemen. Maar Aid & Trade biedt ook de nodige uitdagingen. Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zien we de samenwerking tussen een NGO en een MKB partij? Het nieuwe Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het MKB zullen een prominente plaats krijgen op deze dag.
 
Wij bieden u op 6 februari een divers programma waar we praktische handvatten bieden hoe ontwikkelingssamenwerking en handel kunnen samengaan. Maar we gaan ook graag met u in debat over de rol en relevantie van bestaand en nieuw instrumentarium. In parallelle sessies wordt informatie gegeven over het ondersteunende instrumentarium en belangrijke ontwikkelingen (zoals Fonds Duurzaam Water en DGGF), het Young Expert programme (YEP), het Dutch Risk Reduction Team (DRR) en de activiteiten van de Topsector Water. Met een plenair debat met vertegenwoordigers van o.a. de ministeries, het bedrijfsleven en NGOs sluiten we de dag af.
 
Deelname aan Aid & Trade in a Day is gratis. U kunt zich aanmelden via de NWP website.
De bijeenkomst vindt plaats in de Glazen Ruimte, Straatweg 1b, 3604 BA Maarssen, www.deglazenruimte.nl. De locatie is goed bereikbaar met auto en Openbaar Vervoer. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden. Vanaf Station Maarssen is het 15 min. lopen, maar er worden ook pendelbusjes ingezet.
 
Aid & Trade in a Day wordt georganiseerd in het kader van het Partners voor Water programma. Voor meer informatie over het evenement kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl of Paul van Koppen, p.vankoppen@nwp.nl.

4. Open Data Estafette Water - Open data als grondstof voor groei
Op 6 maart 2014 organiseert het NWP i.s.m. ECP, het LEF future center, het ministerie van EZ en het ministerie van I&M de Open Data Estafette voor de watersector. Op deze bijeenkomst worden nieuwe beschikbare open data-sets gepresenteerd. Aanbieders van open data-sets, vragers van toepassingen en ontwikkelaars gaan op deze dag samen op zoek naar nieuwe toepassingen; Open Data als grondstof voor groei.

Er is veel nuttige data beschikbaar bij (semi-)overheden en bedrijfsleven: denk alleen al aan, verkeersgegevens, milieudata, demografische data, geo-informatie zoals waterleidingen door de stad en gegevens over het gebruik van de publieke ruimte. Deze data is nu vaak niet publiek toegankelijk vanwege praktische, politieke, technische, commerciële of andere redenen. Wanneer deze data echter wél wordt ontsloten, worden creatieve ondernemers in staat gesteld om innovatieve diensten voor overheden, bedrijfsleven en publiek te ontwikkelen en kan een bijdrage worden geleverd aan het oplossen van vraagstukken in de watersector.

Op deze dag worden vele inspirerende voorbeelden en workshops gegeven van toepassingen in binnenland en buitenland, juridische aspecten, standaarden en andere relevante aspecten van gebruik van Open Data. Ook wordt de aftrap gegeven voor een App-wedstrijd. Kortom, als u iets wilt met open data in de watersector mag u op deze dag niet ontbreken. U kunt zich nu voor deze bijeenkomst aanmelden.

Voor meer informatie, neem contact op met Bas Boterman, b.boterman@nwp.nl.

5. Doet u ook mee met YEP Water?
Het Young Expert Programma Water, een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Netherlands Water Partnership (NWP), bruist! Via YEP Water worden jonge enthousiaste goed opgeleide professionals in de watersector in het buitenland ingezet met als doel het internationale netwerk van de watersector te verjongen en te versterken. De eerste batch met 18 Young Experts zijn inmiddels uitgezonden, waaronder twee Nederlandse Young Experts en drie lokale Young Experts in Jakarta, Indonesië voor opdrachtgever Witteveen+Bos. De tweede batch met 20 Young Experts start op 27 januari met hun 3 weekse voorbereidende training en vertrekt vanaf 15 februari 2014 naar het buitenland.

Op dit moment is de derde batch in voorbereiding. We dagen u uit om mee te doen in dit mooie programma waarin u uw marktkansen kunt vergroten door de inzet van Nederlandse en lokale experts (tot 8 jaar werkervaring) in diverse landen! Voor de inzet van de Young Experts zijn allerlei constructies mogelijk. Zie voor meer informatie onze website.

De deadline voor het indienen van nieuwe projectvoorstellen is 31 maart 2014.
Mocht u vragen hebben, advies willen hebben, samen met een ander bedrijf of organisatie een Young Expert willen uitsturen of een lokale expert willen inzetten, neem dan contact op met Marjon Reiziger, programmamanager YEP Water via tel. 06 46081292 of m.reiziger@nwp.nl of met Huiberdien Sweeris, tel. 06 18865841 of h.sweeris@nwp.nl.

6. Maak kennis met YEP Water tijdens het WaterLink symposium
Human capital is ook in de watertechnologiesector onmisbaar; de mensen zijn de drijvende kracht achter innovaties en ontwikkelingen. Wereldwijd loopt het aantal waterprofessionals echter terug. Hoog tijd dus om onze eigen young professionals de kennis en ervaring te geven die u zoekt. Tijdens het WaterLink symposium in Leeuwarden op 16 januari organiseert Marjon Reiziger, programmamanager van het Young Expert Programme Water een workshop, waarin zij u kansen laat zien voor internationale exposure!

Het WaterLink symposium wordt georganiseerd door de Water Alliance. Op 16 januari bieden zij u een boeiend programma, maar er is meer: de winnaar van de Water Alliance Innovation Stimulation Award 2014 wordt bekend gemaakt, er is een beursvloer en voldoende gelegenheid voor ontmoetingen.

Meer informatie en aanmelden: www.wateralliance.nl/waterlink.

7. Blog: Een pauze in de voorbereidingen van het bilaterale Nederland-Zuid Soedan Water Programma
Ook in een periode van instabiliteit en onrust in Zuid Soedan blijf je als Kernadviseur betrokken bij de ontwikkelingen van de Nederlandse bedrijven en organisaties in het land. In Zuid Soedan hebben de gecontracteerde bedrijven de voorbereiding van de recentelijk aanbestede Nederlandse bilaterale watersector programma’s stil gezet omdat de veiligheid van de medewerkers in het gedrang kwam.
Lees meer in de blog van Wim Klaassen, kernadviseur Zuid-Soedan.

8. Uitslag Subsidieregeling Partners voor Water (‘Wereldwijd werken met water’) tweede tender 2013
De definitieve lijst met projecten die worden gesubsidieerd voor de tweede Partners voor Water tender van 2013 zijn bekend. Er zijn afgelopen tender 8 projecten gekozen die worden gefinancierd. Van deze 8 projecten worden 2 projecten uitgevoerd in Deltalanden. Nadere details van de projecten zullen binnenkort op de website www.partnersvoorwater.nl worden gezet in het overzicht van PvW-projecten.

Wilt u ook een project indienen voor deze subsidieregeling? In november 2013 is de laatste tender voor 2014 voor het subsidieprogramma Partners voor Water 3 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze tender is dus al opengesteld en sluit op 25 februari 2014. Om u zo goed mogelijk te informeren over de voorwaarden van het subsidieprogramma Partners voor Water, bieden we u graag de mogelijkheid om deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 14 januari 2014 bij AgentschapNL (vanaf 1 januari RVO.nl) in Den Haag. U kunt zich nog aanmelden! Lees verder.

Heeft u vragen over de projecten dan kunt u contact opnemen met één van de projectadviseurs van het programma Partners voor Water.

9. EU Fund Water Day Kroatië & Dutch Water Day Slovenië
NWP nodigt u uit deel te nemen aan de volgende evenementen.

Kroatië - EU Fund Water Day
De Nederlandse ambassade in Zagreb en NWP organiseren op woensdag 12 februari 2014 een netwerkevenement “Watermanagement en EU fondsen”, in samenwerking met o.a. het Kroatische Ministerie voor Regionale Ontwikkeling en EU fondsen, Ministerie van Landbouw, de Kroatische Kamer van Koophandel en “Croatian Waters”. Dit evenement biedt Nederlandse spelers een uitgelezen kans om:

• Inzicht te krijgen in de Kroatische prioriteiten en plannen voor de watersector voor de komende EUfondsenperiode (2014 – 2020). Accent zal liggen op grote infrastructurele afvalwaterprojecten, irrigatie en “flood protection”,
• De Nederlandse expertise op deze gebieden in Kroatië op de kaart te zetten,
• Potentiële Kroatische samenwerkingspartners te ontmoeten: in totaal worden circa 250 spelers verwacht, o.a. nationale en lokale overheden, nutsbedrijven en commerciële bedrijven.

Het ochtendprogramma op 12 februari richt zich op de uit te voeren projecten voor de komende EU fondsen periode. 's Middags staat een Business Event op het programma met de belangrijkste Kroatische aannemers en consultants. Daarnaast is er op 13 februari de mogelijkheid tot een site visit aan een van de EU-projecten in de regio, afhankelijk van de interesse van de Nederlandse deelnemers. Meer informatie en het voorlopige programma van het evenement zijn te verkrijgen bij Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.

Slovenië - Dutch Slovene Water Day
Voorafgaand aan de Waterdag in Kroatië, wordt op 11 februari door de Nederlandse ambassade in Ljubljana en het NWP voor de geïnteresseerden bedrijven een bezoek aan Slovenië georganiseerd. Samenwerkende partners zijn het Sloveense Ministerie van Landbouw en Milieu, de Sloveense Kamer van Koophandel, brancheorganisatie Waste & Water Utilities of Slovenia, het Institute of Public Utilities en de Slovene Association for Water Protection. Tijdens deze 'Dutch Slovene Water Day' maakt u kennis met de belangrijkste spelers binnen de Sloveense overheid. Daarnaast staat er matchmaking op het programma met Sloveense bedrijven, met focus op (afval) waterbehandeling, water supply, irrigatie en flood protection.

Onderdeel van het programma zal zijn:
• Presentatie van infrastructurele projecten die de aankomende EU fondsenperiode (2014-2020) uitgevoerd moeten worden,
• Meet & Match: B2B machtmaking event,
• Site visit & networking event.

Op verzoek kan de Nederlandse ambassade in Ljubljana voor individuele bedrijven een tailor made programma aanbieden. Onlangs is een marktscan verschenen over de kansen voor de watersector in Slovenië. Deze marktscan is op te vragen bij Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.

Zowel voor het programma in Kroatië als in Slovenië worden geen kosten berekend, met uitzondering van de kosten voor uw eigen reis- en verblijf. Wel wordt een fee voor "no-show" in rekening gebracht wanneer u na officiële aanmelding uw deelname moet cancellen. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl, 0703043707. U kunt zich hier aanmelden

10. Collectieve beursdeelname Singapore International Water Week, 1-5 juni 2014
Het NWP organiseert in samenwerking met VLM, Water Alliance en Aqua Nederland een collectieve beursdeelname tijdens de Singapore International Water Week (SIWW) 2014. De focus van de SIWW 2014 ligt op Municipal Water, Industrial Water, Integrated City-Environment-Water, and Future of Water. Het programma omvat onder andere een Water Convention, Water Expo, Water Leaders Summit en verschillende business fora. Meer informatie hierover is te vinden op www.siww.com.sg.

Partijen uit de Nederlandse watersector kunnen deelnemen in het Netherlands Water Pavilion door vierkante meters af te nemen. Kosten voor deelname bedragen 400 euro per m2 exclusief BTW. De prijs is inclusief standbouw, catering tijdens de beurs en organisatiekosten. Eventuele extra’s voor uw deel van de stand kunnen in overleg tegen meerkosten worden besteld.

Voordelen van collectieve deelname aan de SIWW zijn:
•             De toegevoegde waarde die de collectieve uitstraling van Holland Branding u biedt;
•             Een prominente plek op de beursvloer in een paviljoen dat in het oog springt;
•             Gebruik van de Holland Lounge, waar de gehele dag catering (koffie, thee, fris) voor u en uw bezoekers wordt verzorgd;
•             De organisatie wordt u uit handen genomen;
•             Extra profilering via de website van de SIWW;
•             Extra profilering via www.dutchwatersector.com;
•             Een scherpe m2 prijs voor vloeroppervlak, standbouw en verbruik van elektra.

De Water Expo van de SIWW is een van de belangrijkste water trade shows in de wereld, met een focus op innovatie, producten, diensten, maar ook aandacht voor case studies op het gebied van water technologie. De Water Expo vindt plaats van 1-5 juni 2014 in het Sands Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore.

Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Tietema via s.tietema@nwp.nl / tel: 070-3043707. U kunt zich hier aanmelden voor deelname in het paviljoen.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. Aquaver wins Water Innovator of the Year 2013 award
At the Watervisie congress held on the 12th of December 2013 it was announced that Aquaver has won the Water Innovator of the Year 2013 award for its development of novel water treatment systems based on membrane distillation.

This prestigious award recognises the developer of the most ground-breaking technology, product or service in the water sector. Aquaver, based in the Netherlands, has developed the world’s first commercial systems based on Membrane Distillation (MD), a novel breakthrough technology for water treatment. “We are thrilled to have won this highly prestigious award,” said Rob Hollering, CEO of Aquaver. Read more.

12. Vacature Simavi: Programme Manager Bangladesh
Simavi is looking for a programme manager to coordinate its “Improving WASH Services in Low-Income Communities (LIC)” Programme in Dhaka, Bangladesh till the end of 2016. This programme is part of Simavi’s support to LIC in Water Operations Partnership agreement between Vitens Evides International (VEI) and Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (DWASA), supported by Embassy of the Kingdom of the Netherlands (EKN), in collaboration with our local partner Dustha Shasthya Kendra (DSK). Read the jobdescription on the Simavi website. Candidates are invited to apply before 01 February, 2014.

OVERIG

13. Masterclasses Water 2014
Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de nieuwe serie water masterclasses 2014 die op donderdag 23 januari begint. De masterclasses zijn inspirerende, interactieve sessies van 4 uur waarbij masters ongewone maar uiterst relevante onderwerpen uit de waterwereld met ‘jonge waterprofessionals’ bespreken om daarmee inzicht en ervaring over te brengen. De serie bestaat uit 5 masterclasses, verdeel over een periode van 4 maanden. De Masterclasses zijn in het verleden steeds goed ontvangen en inmiddels zijn wij aanbeland bij de derde serie. De vorm is prikkelend met aandacht voor dialoog en persoonlijke verdieping. Meer informatie op www.masterclasseswater.nl.