NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 14 - 2012

13/04/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Watermissie Colombia biedt concrete kansen voor Nederlandse bedrijven
2. Dutch Water Sector komt er weer aan
3. IWA World Congress and Exhibition
4. Harold Hoiting @ WISA in Cape Town

NIEUWS VAN DEELNEMERS
5. Uitgaande missie VLM naar REW Istanbul, 6 t/9 juni 2012
6. Handelsmissie duurzame tuinbouwsector naar Australië
7. Kamerbrief inzake stilleggen hulp Mali
8. Delft zoekt daadkrachtige innovators die brak grondwater omzetten in bruikbaar water
9. Prins van Oranje opent rioolwaterzuiveringsinstallatie in Epe
10. Water geen ondergeschoven kind meer in het onderwijs
11. Nieuw: Nieuwsbrief Nationaal Watertraineeship
12. Afsluitend seminar ‘Meer met bodemenergie’
13. Cursus omgaan met modelonzekerheden en gevoeligheid van modelparameters in (geo)hydrologische modellen

OVERIG
14. TEDxBinnenhof: Is your idea worth spreading?
15. Expositie Water maakt het verschil
16. Nieuwe Revius Lyceum Legionella-veilig
17. Boek Crossing Borders over grensoverschrijdend waterbeheer

NIEUWS

1. Watermissie Colombia biedt concrete kansen voor Nederlandse bedrijven
Een speciale watermissie bezoekt deze week Colombia in het kader van het Colombian Netherlands Water Partnership (CNWP). De delegatie staat onder leiding van Renske Peters, directeur Water Internationaal van het Ministerie van I en M, en bestaat verder uit vertegenwoordigers van de Transitie Faciliteit Colombia / Agentschap NL, BZ/DME, het Water Governance Centre en NWP. De missie is mede voorbereid door de Ambassade in Bogota, in nauwe samenwerking met Fortunato Carvajal, directeur van het CNWP-bureau in Bogota.

In de tot nu toe gevoerde gesprekken is door de Colombiaanse partijen aangegeven dat er concrete vraag is naar gerichte expertise vanuit de Nederlandse watersector, onder meer op het gebied van River basin management voor de Magdalena en Cauca River, validering van studies betreffende La Mojana, alsmede water governance en early warning systems in diverse stroomgebieden. Bovendien is er concreet gevraagd om de hulp van expert panels bij de ontwikkeling en aanleg van waterzuiveringsinstallaties in Bogota en Cali. Bekeken wordt of een leerstoel water governance kan worden opgezet bij de Universidad de Valle. De President van Colombia, Santos, heeft aangedrongen op een nauwe samenwerking met Nederland. De missie heeft aangegeven gericht te zullen werken vanuit de ‘gouden driehoek’, d.w.z. overheid, kennisinstellingen en private sector gezamenlijk.

Na terugkomst wordt meer informatie verspreid binnen de sector. Het voornemen bestaat om in mei a.s. bij NWP een sectormeeting te beleggen voor geïnteresseerde Nederlandse partijen, waar concreet  wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen in de samenwerking met Colombia op watergebied. Ook daarover zal zo spoedig mogelijk meer informatie volgen.

NWP Contactpersoon: Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl

2. Dutch Water Sector komt er weer aan
Dutch Water Sector, de internationale 'gouden gids' voor de Nederlandse watersector, komt er weer aan. De gids is twee jaar geldig, wordt verspreid via alle ambassades (die de gids overigens gedurende de twee jaar vaak bijbestellen) gaat met NWP mee op missies en beurzen en wordt verstrekt aan inkomende delegaties. Uitgeverij Nijgh maakt de publicatie en doet advertentie-aquisitie, NWP verzorgt de redactie en verspreiding. Er is inmiddels ook een internationale website voor de watersector: www.dutchwatersector.com. De website biedt onder meer toegang tot een bedrijvenregister dat door uitgeverij Nijgh commercieel wordt beheerd. NWP leden krijgen 40% korting op advertenties. Wilt u adverteren, neem dan contact op met Roelien Voshol (010 – 427 41 54, r.voshol@nijgh.nl).

3. IWA World Congress and Exhibition
NWP is voornemens een collectieve beursdeelname te realiseren tijdens de IWA in Zuid-Korea. Dit jaar wordt de IWA World Water Congress and Exhibition gehouden van 16 tot 21 september in Busan.

De IWA World Water Congress and Exhibition is reizend en doet elke twee jaar een ander werelddeel aan. Zuid-Korea is voor Nederlandse bedrijven en instellingen een bijzonder interessante partner voor handel, investeringen en kennissamenwerking. De IWA WCC&E trekt ruim 5000 congresgangers die allen tot de top decision makers in de wereld behoren. Naast de Exhibition is er ook het IWA Congress. Dit jaar worden tijdens het congres zeven onderwerpen onder de aandacht gebracht, waaronder “Water, climate, food and energy” en “Cities of the future”. Voor meer informatie over de thema’s zie: www.iwa2012busan.org.

Kosten voor deelname bedragen 450 euro per m2 vloeroppervlak. Kosten voor reis en verblijf zijn voor eigen rekening. Indien u geïnteresseerd bent in deelname  kunt u contact opnemen met Sandra Borst, s.borst@nwp.nl, tel 070-3043711.

4. Harold Hoiting @ WISA in Cape Town
Harold Hoiting, student Internationaal Land- en Watermanagement in Wageningen, is namens NWP de komende twee maanden in Zuid Afrika om de WISA 2012 conferentie te helpen vormgeven. Daarnaast zal hij zich specifiek gaan richten op de inhoud van de Nederlandse bijdrage. WISA 2012 vindt plaats van 7 t/m 9 mei in Kaapstad, Zuid Afrika. Lees hieronder zijn ervaringen.

Update week 4
Winter is coming in South Africa. The weather during Easter weekend was not great, rainy and 15 oC, not something I really enjoyed. Luckily it became better, so I could visit some wine farms in Stellenbosch, which is a nice way to view the region and can also be done with some excursions at WISA 2012. Lees het volledige blogbericht op de NWP website

Update week 3
Sometimes weeks are just going to quick, with the Easter holiday coming this week seems to be one of those. The workshop about People: risks & resources in green drop assessment of last Friday was a success.  Lees het volledige blogbericht op de NWP website

NIEUWS VAN DEELNEMERS

5. Uitgaande missie VLM naar REW Istanbul, 6 t/9 juni 2012
Rondom de milieubeurs REW Istanbul, die plaatsvindt van 7 t/m 10 juni 2012, tuigt VLM een matchmaking programma op. Turkije kent zeer hoge economische groeicijfers en er liggen veel kansen voor Milieu aangezien Turkije aan de Europese normen zal moeten voldoen. Het gaat hier om alle milieusegmenten: Water, Lucht, Afval en Bodem. Er zal individuele matchmaking, alsmede een bezoek aan de REW-beurs worden verzorgd. Er wordt gestreefd naar 6 à 8 individuele gesprekken met voor u vooraf geselecteerde partijen van goed niveau.

Heeft u intresse in deelname? Neem dan contact op met Trudi van Spankeren, Exportmanager VLM, tel: 06 57 57 7008, trudivanspankeren@globalmatching.nl.

6. Handelsmissie duurzame tuinbouwsector naar Australië
In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert de NEC, samen met de Kamer van Koophandel Den Haag en de Nederlandse ambassade te Canberra, van 16 t/m 24 juni 2012 een handelsmissie voor de duurzame tuinbouwsector naar Australië.

Australië beschikt over een zeer veelzijdige en kansrijke tuinbouwsector. Stijgende energieprijzen en steeds meer vraag naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten leidt tot een groeiende interesse in innovatieve en technologische toepassingen voor de tuinbouwsector, alsmede voor de aan tuinbouw gerelateerde watervraagstukken. Nederlandse toeleveranciers staan wereldwijd bekend om hun hoge kennisniveau en innovatief vermogen om invulling te geven aan de geschetste ontwikkelingen.

Op het programma staan: individuele matchmakings in de regio Sydney, Melbourne & Adelaide (regio Brisbane en Perth worden ook uitgenodigd), bezoeken aan verschillende tuinbouwprojecten en o.a. het bezoeken van distributeurs.

Meer informatie via www.nec.nl/handelsmissie+australie/.

7. Kamerbrief inzake stilleggen hulp Mali
In de kamerbrief van de ‘Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken’ van 5 april 2012 wordt de ‘Tweede Kamer der Staten-Generaal’ geïnformeerd over het besluit dat de Nederlandse ontwikkelingshulp aan de overheid van Mali is stilgelegd. De Kamerbrief is te downloaden van de Partners voor Water website.

8. Delft zoekt daadkrachtige innovators die brak grondwater omzetten in bruikbaar water
In Delft Noord wordt jaarlijks 10 miljoen m3 brak grondwater opgepompt en geloosd op zee. Dit water kan worden gebruik als grondstof voor bijvoorbeeld gietwater (Greenporttelers), drinkwater, koelwater of proceswater (industrie). Daarvoor moet het grondwater slim gezuiverd worden.

Daarom organiseert Delft Blue Technology (DBT) in samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord (GR) twee bijeenkomsten voor marktpartijen die door toepassen van innovatieve technieken een goed haalbare business case kunnen presenteren. Voor meer informatie en het programma zie de website van de Kennisalliantie.

9. Prins van Oranje opent rioolwaterzuiveringsinstallatie in Epe
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent dinsdagmiddag 8 mei 2012 in Epe de eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie die gebruik maakt van een nieuwe zuiveringstechnologie, de zogenaamde Nereda-technologie. Nereda is een innovatieve technologie die het mogelijk maakt huishoudelijk en bedrijfsafvalwater duurzaam en energiezuinig te zuiveren.

Deze technologie is ontwikkeld door TU Delft, advies- en ingenieursbureau DHV en zes waterschappen. Dankzij de nieuwe technologie kan de rioolwaterzuivering plaatsvinden op een kleiner oppervlak. Hierdoor kan aanzienlijk bespaard worden op de bouw van een nieuwe installatie en op het energieverbruik.

De samenwerking tussen de genoemde partijen sluit aan bij het doel van de Rijksoverheid van gezamenlijke ontwikkeling en export van (water)kennis. 

10. Water geen ondergeschoven kind meer in het onderwijs
Tijdens de Onderwijsconferentie over Watereducatie “Wijzer met water”, georganiseerd als slotbijeenkomst van de Stuurgroep Watereducatie, en tevens als startpunt voor hernieuwde aandacht voor dit onderwerp op de scholen, heeft voorzitter Marga Kool op 4 april aanbevelingen voor watereducatie gepresenteerd.

Marga Kool,voorzitter van de stuurgroep Watereducatie, roept docenten op om water in hun lesprogramma op te nemen. Dit leuke en belangrijke onderwerp kan in veel schoolvakken aan de orde komen, van aardrijkskunde en biologie tot aan schei- en natuurkunde en Nederlands en geschiedenis. Water voedt, verbindt, reinigt en vormt. Het brengt ons in beweging. Water is de belangrijkste bron van leven. Door creatief om te gaan met water is ons land van een grotendeels zompig moeras een levendige delta geworden, waar mensen veilig wonen en werken. Water verdient prominente aandacht op school. Juist in ons waterrijke land. www.watereducatie.nl

11. Nieuw: Nieuwsbrief Nationaal Watertraineeship
Op 10 april is de eerste nieuwsbrief van het Nationaal Watertraineeship (NWT) verschenen! De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het NWT: van studenten tot (potentiële) werkgevers. In elke nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de situatie op de arbeidsmarkt, de inhoud van de projecten waaraan de trainees gezamenlijk werken en het trainings-/coachingstraject van de trainees. Daarnaast wordt er in elke nieuwsbrief kennis gemaakt met één van de trainees en vindt u er een overzicht met verschenen interviews tussen de trainee en zijn/haar werkgever in het vakblad H2O.

De eerste nieuwsbrief is te downloaden van de website van het Nationaal Watertraineeship. Tevens kunt u zich hier aanmelden als abonnee (onderaan de nieuwsbrief).

12. Afsluitend seminar ‘Meer met bodemenergie’
‘Meer met Bodemenergie’ is een tweejarig onderzoeksprogramma dat zich richt op de toepassing van bodemenergie. De focus ligt hierbij op de toepassing van open systemen, ook wel warmte/koude-opslag (WKO) genoemd. In het programma wordt onderzocht wat de effecten van bodemenergie op de bodem op lange termijn zijn. Voor meer informatie over WKO: www.nvoe.nl.

Seminar
Op 24 april wordt het afsluitend seminar van MMB gehouden. Het seminar wordt gehouden in Het Forum in Wageningen. Voor meer informatie zie de website www.meermetbodemenergie.nl.

13. Cursus omgaan met modelonzekerheden en gevoeligheid van modelparameters in (geo)hydrologische modellen
Acacia Water, Waterschap Peel en Maasvallei en HKV LIJN IN WATER organiseren op 15 en 16 mei een cursus waarin de cursist in presentaties en oefeningen uitgebreid kennis maakt met het omgaan met modelonzekerheden en gevoeligheid van modelparameters. Daarbij staan de begrippen modelcalibratie, gevoeligheidsanalyse en onzekerheidsanalyse centraal.
De cursus wordt gehouden op het HKV-kantoor in Lelystad. Voor gedetailleerde informatie evenals het programma kunt u de cursusflyer downloaden. Voor vragen over de cursus of aanmeldingen kunt u mailen naar cursussen@hkv.nl.

OVERIG

14. TEDxBinnenhof: Is your idea worth spreading?
TEDxBinnenhof – Catwalk for Innovation – biedt op 25 juni aanstaande vanuit de Ridderzaal in Den Haag, een internationaal podium voor 10 inspirerende ideeën van Nederlandse bodem. Iedereen met een baanbrekend idee kan zich tot maandag 16 april aanmelden via www.tedxbinnenhof.com om mee te dingen naar een plek op dit podium. Het format van deze TEDx is kort en innovatief: een bijeenkomst van 90 minuten en de sprekerswerving gaat via crowdsourcing. Bovendien nemen een twintigtal Ambassades wereldwijd deel via livestream.

Uit de aanmeldingen worden de 10 meest inspirerende ideeën geselecteerd door de TEDxBinnenhof Braintrust, een onafhankelijke adviesraad bestaande uit 27 innovatieve denkers en doeners uit de Nederlandse samenleving. De innovaties moeten van Nederlandse bodem zijn en bijdragen aan een oplossing van een maatschappelijke vraagstuk zoals schaarste van voedsel en grondstoffen, ziektes en klimaatverandering. De innovator moet zijn doorbraak of ideeën in 7 minuten in het Engels op inspirerende wijze kunnen presenteren. Per Nederlandse topsector wordt een TEDTalk geselecteerd.

15. Expositie Water maakt het verschil
Galerie GSA centrum voor beeldende kunst in Hilversum opent zaterdag 14 april om 16.00 uur de expositie Water maakt het verschil. De expositie is te zien van 11 april tot en met 13 mei.

Met de expositie willen 18 kunstenaars een bijdrage leveren aan de bewustwording rondom het belang van water vanuit een ander perspectief bezien; ‘Water maakt het verschil’.  Het thema is bedacht door gastcurator Janette Worm, zij is hydroloog en werkzaam in de wereld van het water. Zij is onder andere bestuurslid van de Waddenvereniging, Project adviseur voor Aqua for All en lid van de watertafel. 

Om de expositie werkelijk grensoverschrijdend te maken wordt er één kunstwerk gekozen dat mee op reis gaat naar de Earth Summit in Rio de Janeiro die gehouden wordt van 4 t/m 6 juni 2012. Het kunstwerk reist dan mee met de Nederlandse delegatie waar Prins Willem Alexander deel van uit maakt. Maar eerst kunnen jongeren, waterprofessionals en burgers terecht in de GSA galerie te Hilversum.

Voor meer informatie zie de website www.gsagalerie.nl

16. Nieuwe Revius Lyceum Legionella-veilig
De CVO groep (Christelijke Voortgezet Onderwijs Groep) kiest ook in het nieuwe Revius Lyceum, een school voor vmbo, havo en vwo  in Wijk bij Duurstede, voor legionellapreventie door LegioFreeWater Systems van het Wijkse installatiebedrijf van Hans Korstanje. LegioFreeWater is een gepatenteerd systeem dat - geheel automatisch - drinkwatersystemen vrij van Legionella houdt. En dat tegen slechts een fractie van de kosten aan arbeid, water en energie die andere systemen met zich meebrengen.

Op 20 april 2012 om 14.00 uur, voorafgaande aan de officiële opening van de school, zal het drinkwatersysteem in werking worden gesteld. In aanwezigheid van Gemke Schrakamp, directeur van de school, Eric van der Blom van Uneto-VNI, Ir Ans Versteegh RIVM, Ronald Voogd van Johnson Controls en anderen die bij de bouw en installatie betrokken zijn. Voor meer informatie zie www.legiofreewater.com

7. Boek Crossing Borders over grensoverschrijdend waterbeheer
Steeds meer organisaties op het gebied van waterbeheer zien het strategische belang van grensoverschrijdend samenwerken op regionaal niveau. KRW en ROR zijn daarbij belangrijke prikkels, maar samenwerken over de grens biedt vaak ook vele andere kansen en voordelen. Het tot ontwikkeling  brengen van zo’n samenwerking is echter een relatief onontgonnen gebied. Het boek Crossing Borders. Creating and Managing Cross-border Regional Alliances van Jan van der Molen en Hannah Ietswaart zet duidelijk uiteen hoe zo’n samenwerking op gang gebracht en verder uitgewerkt kan worden. Dit helder geschreven boek is gratis te downloaden op de website www.crossingbordersacademy.org.