NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 20 - 2012

01/06/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl

NIEUWS
1. Vooraankondiging: Waterproof 2012 - Springplank voor internationale business
2. Nederlands MKB innoveert in informatieketen water & klimaat
3. Let op! Meld je voor 8 juni aan voor de cursus social media voor de watersector
4. Speciale sectorbijeenkomst Landenplatform Egypte op 14 juni a.s.
5. Collectieve beursdeelname IWA Exhibition, Zuid-Korea

NIEUWS VAN DEELNEMERS
6. Aantal aanvragen Fonds Duurzaam Water overstijgt alle verwachtingen
7. ORIO Kickoff meeting 2012
8. Vooraankondiging! Puurwater bijeenkomst
9. Inspirerende masterclasses voor waterprofessionals - nog enkele plaatsen beschikbaar
10. 15 kenniscoaches benoemd
11. Sponsoren gezocht voor civieltechnische studentenreis

OVERIG
12. Scholarships in Integrated Water Management  

NIEUWS

1. Vooraankondiging: Waterproof 2012 - Springplank voor internationale business
In navolging van de succesvolle editie van Waterproof 2010, vindt er in 2012 een nieuwe editie plaats: Waterproof 2012 - Springplank voor internationale business. Met een focus op het brede spectrum van Nederlandse internationale waterprogramma’s en aanpak worden vanuit zowel internationaal als nationaal perspectief concrete vraagstukken en cases behandeld. Meer informatie volgt in de komende weken!

Noteer vast in de agenda!
Waterproof 2012: Springplank voor internationale business
Wanneer: 27 november 2012
Waar: De Fabrique, Maarssen

2. Nederlands MKB innoveert in informatieketen water & klimaat
Een consortium van 13 Nederlandse MKB bedrijven gaat de komende anderhalf jaar werken aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor de informatieketen water & klimaat. Het consortium, dat tot stand is gekomen op initiatief van het Nederlands Water Partnership (NWP) en Syntens Innovatiecentrum, heeft hiervoor een subsidie ontvangen van Agentschap NL uit de Innovatie Prestatie Contracten (IPC) regeling.

De bedrijven in het consortium richten zich op de ontwikkeling van producten en diensten op vier werkvelden: space, geo-informatie, water en voedsel. De schakels van de keten beslaan het hele traject van de winning en verwerking van data met sensoren en satellieten tot en met de ontwikkeling van kennis en tools voor besluitvorming en het oplossen van problemen.  Lees verder op de NWP website

Meer informatie: Freek Hasselaar (projectleider namens NWP) freek.hasselaar@gmail.com 

3. Let op! Meld je voor 8 juni aan voor de cursus social media voor de watersector
Sociale media zijn steeds belangrijker als het gaat om  internationale zichtbaarheid van organisaties en voor het contact met internationale waterprofessionals. Hoe positioneer ik mijn organisatie op een goede manier online? Hoe maak ik meer dan nu gebruik van mijn netwerk via social media zoals Twitter en LinkedIn? En welke ontwikkelingen zijn daarin de komende jaren te verwachten? Vragen die steeds vaker op ons pad komen.

Speciaal voor de watersector organiseert NWP in opdracht van het programma Partners voor Water een online trainingstraject. Partners voor Water richt zich onder meer op ‘het versterken van de internationale positie van de Nederlandse watersector.’ Vanwege deze doelstelling biedt de cursus, naast algemene basisvaardigheden op het gebied van social media, inzicht in de internationale social media. Het accent van de cursus ligt op het leggen van contact met waterprofessionals, opiniemakers en potentiële opdrachtgevers, niet op het algemene publiek. 

Het online trainingstraject, genaamd de Whisper Academy, wordt verzorgd door het bureau ‘Mr.Harder”. Op de Whisper Academy leer je om online te denken en te handelen. Het is een modulair trainingstraject waarbij deelnemers kennis maken met de mogelijkheden van social media en de kracht ervaren van online samenwerking. Waar mogelijk specifiek gericht op trends en ontwikkelingen binnen de watersector.  Medio juni starten 2 groepen.

Dit complete trainingstraject kost € 299,- per persoon. De eerste 100 medewerkers van bedrijven die lid zijn van NWP die deelnemen aan de Whisper Academy krijgen een korting van 10%. Kijk voor de data, meer informatie en een demo op www.misterharder.com/nwp 

4. Speciale sectorbijeenkomst Landenplatform Egypte op 14 juni a.s.
Op donderdag 14 juni 2012 van 14.30 tot 16.30 uur wordt er een speciale sectorbijeenkomst Landenplatform Egypte georganiseerd in het Novotel Den Haag. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Bij deze bijeenkomst zullen ook de leden van het Dutch-Egyptian Advisory Panel on Water Management aanwezig zijn die gedurende deze periode in Nederland bij elkaar komen. Aansluitend is er gelegenheid tot een borrel. 

In deze bijeenkomst zal Sybe Schaap (voorzitter NWP) de uitkomsten van het Advisory Panel overleg presenteren aan de sector. Yvette van Eechoud (Hoofd economische afdeling Nederlandse ambassade Cairo) geeft samen met de Egyptische partners een toelichting over de sociaal - economische ontwikkelingen en kansen in Egypte. Bart Pastor (Landencoördinator Egypte, Unie van Waterschappen) zal vanuit het perspectief van de waterschappen zijn visie geven op de samenwerking met Egypte en tenslotte zal RebelGroup een presentatie geven over innovatieve ondersteuning van business cases.  

Het Dutch-Egyptian Advisory Panel on Water Management heeft een belangrijke adviserende rol binnen het Water Mondiaal Programma Egypte. Het panel wordt vanuit Egypte vertegenwoordigd door afgevaardigden van diverse Egyptische instanties onder leiding van H.E. Dr. Hisham Kandil, Minister van Water Resources en Irrigation. Vanuit Nederland wordt het panel vertegenwoordigd door Simon Smits (Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie), Renske Peters (Directeur Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Sybe Schaap (voorzitter NWP).

U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst bij Bas Boterman, b.boterman@nwp.nl, 06 47619814. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma en de locatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl, 06 30601989

5. Collectieve beursdeelname IWA Exhibition, Zuid-Korea
Van 16 t/m 21 september 2012 vindt het IWA World Water Congress and Exhibition plaats in Busan, Zuid-Korea. Zuid-Korea is voor Nederlandse bedrijven en instellingen een bijzonder interessante partner voor handel, investeringen en kennis uitwisseling. Het IWA World Water Congress & Exhibition (IWA WWC&E) geldt als een uitgelezen mogelijkheid om de Nederlandse watersector als collectief te presenteren.

Het NWP zal danook, in samenwerking met de VEWIN en met financiële ondersteuning vanuit de overheid, een Netherlands Water Pavilion realiseren op de beursvloer. U kunt bij deze collectieve beursdeelname aansluiten door vierkante meters af te nemen in het paviljoen. Kosten voor deelname bedragen 450 euro per m2 (excl. BTW), minimale afname is 6m2.
Deelname is exclusief reis - en verblijfkosten, als ook deelname aan het IWA World Water Congress. Hiervoor dient u zich apart te registreren via de website

De inschrijving voor deelname aan het collectieve paviljoen kan via de NWP website.  

Andere Nederlandse activiteiten in Korea
De deelname aan de IWA World Water Congress and Exhibition 2012 in Busan sluit aan bij andere activiteiten die Nederland in dit jaar in Korea ontplooit. Zo neemt Nederland deel aan de Wereldtentoonstelling EXPO in Yeosu, Korea (12 mei t/m 12 augustus). Het thema is: ‘The Living Ocean and Coast’. Nederland presenteert zichzelf rond het thema Sustainable Deltas. Op 18 juni is de Nederlandse dag.

Van 16 t/m 22 juni 2012 vindt er een economische missie plaats naar Zuid-Korea onder leiding van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. Het doel van dit bezoek is het verstevigen van de bilaterale economische betrekkingen, het bevorderen van de wederzijdse handel en investeringen en het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van technisch-wetenschappelijke samenwerking en innovatie. De focus van de missie ligt op de water- en watergerelateerde landbouwsector.

Deelname aan de IWA Busan kan naast de internationale context een goede follow-up bieden aan deze eerdere activiteiten.

Interessante links:
Factsheet Exhibition IWA 2012 Busan 
Nieuwsbrief IWA 2012 Busan 
IWA 2012 Busan – Congress Programme and Registration 
IWA Busan 2012 - Call for Industry Forum Sessions    
IWA Busan 2012 – Floor Plan Allocation, April 2012    

Contactpersoon: Sandra Borst, s.borst@nwp.nl, 070 304 3711  

NIEUWS VAN DEELNEMERS

6. Aantal aanvragen Fonds Duurzaam Water overstijgt alle verwachtingen
De eerste ronde met aanvragen voor het Fonds Duurzaam Water is op 7 mei jl. gesloten. In totaal zijn er 81 voorstellen ingediend, wat de meest optimistische verwachtingen overstijgt. Dit illustreert voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Agentschap NL een momentum in de watersector voor PPPs en de potentie van het Fonds Duurzaam Water om bij te dragen aan waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden. 

De totaal aangevraagde subsidie van het Fonds bedraagt EUR 200 miljoen, wat vier keer meer is dan het beschikbare budget voor deze eerste call for proposals. Het Fonds is er in geslaagd om als hefboom te dienen voor EUR 150 miljoen uit de watersector. De beschikbare financiële middelen voor deze call for proposals zal bepalend zijn voor het aantal programma’s dat gefinancierd kan worden. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Agentschap NL zal de sector over het selectieproces op de hoogte houden. 

In totaal zijn de ontvangen aanvragen gericht op 27 landen. De meest populaire landen zijn: Kenia (12 aanvragen), Indonesië (9), Ethiopië (7), gevolgd door Ghana en Zuid-Afrika (beiden 6). Daarnaast heeft 65% van alle aanvragen een focus op één van de partnerlanden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De verdeling per sub-thema is: 59% is gericht op WASH, 26% op waterverbruik voor de landbouw en 15% op watermanagement. 

Agentschap NL heeft de screening van de aanvragen voltooid op volledigheid. Ongeveer 45% van de aanvragers is geïnformeerd dat de aanvraag onvolledig was. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om alsnog aan de aanvraageisen van het Fonds te voldoen. Van de 81 aanvragen komt ongeveer 10% niet meer in aanmerking, omdat de aanvraag incompleet was. Zij worden hierover schriftelijk op de hoogte gebracht.

De formele inhoudelijke beoordeling van de overige aanvragen is in volle gang. Ook de Nederlandse ambassades spelen hierbij een rol. Gezien het grote aantal aanvragen wordt het tijdpad voor de goedkeuring van de aanvragen aangepast. Dit betekent dat de uitnodigingen voor het indienen van het volledige projectvoorstel (Fase II) eind juni verstuurd worden naar de kandidaten die zich gekwalificeerd hebben op basis van hun concept note.

Voor meer informatie zie www.agentschapnl.nl/fdw 

7. ORIO Kickoff meeting 2012
Op woensdag 30 mei jl. is the nieuwe ORIO Infrastructure for Development Facility 2012 geopend. U kunt vanaf nu nieuwe voorstellen indienen t/m 31 augustus of totdat het budget voor 2012 is uitgeput. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van de vorige ORIO faciliteit. Zoals de beoordeling van de projecten op een 'first come, first served' basis. 

Voor meer informatie over de nieuwe ORIO faciliteit kunt de website van Agentschap NL raadplegen. 

8. Vooraankondiging! Puurwater bijeenkomst
Water Alliance organiseert in samenwerking met Waterleiding Maatschappij Drenthe binnenkort een mini-symposium over waterzuivering. De bijeenkomst zal worden gehouden op de locatie van de Puurwaterfabriek in Nieuw-Amsterdam.

De Puurwaterfabriek werd in 2010 geopend en werkt gezuiverd rioolwater op tot ultrapuur water. In dit water zit bijna niets, zelfs geen mineralen, zoals in drinkwater. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint met behulp van dit zeer schone water opnieuw olie uit het Schoonebeekerveld. De fabriek kan maximaal 10.000 m3 ultrapuur water per dag leveren. De omvang van de productie en de gecombineerde toepassing van verschillende zuiveringstechnieken maken de Puurwaterfabriek uniek in de wereld!

Na afloop van het inhoudelijke programma is er gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding in de Puurwaterfabriek. 

Noteert u vast in uw agenda!
Wanneer:  donderdagmiddag 12 juli, bij de PuurWater Fabriek, in  Nieuw-Amsterdam

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over het inhoudelijke programma vindt u binnenkort op de website www.wateralliance.nl

9. Inspirerende masterclasses voor waterprofessionals - nog enkele plaatsen beschikbaar
De masterclasses zijn inspirerende, interactieve sessies van 4 uur waarbij ‘masters' ongewone maar uiterst relevante onderwerpen uit de waterwereld met de deelnemers bespreken om daarmee inzicht en ervaring over te brengen op de deelnemers. De vorm is prikkelend met aandacht voor persoonlijke verdieping. Het betreft hier een serie van 5 masterclasses voor professionals uit de waterwereld die in het buitenland (gaan) werken. En er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

De masterclasses richten zich op de volgende doelstellingen:
• stimuleren van samenwerking en verandering in de sector;
• het speelveld beter begrijpen;
• persoonlijke effectiviteit vergroten.
De masterclasses zijn met name bedoeld voor (jonge) medewerkers die zich actief met buitenland-activiteiten in de watersector bezig houden. Zonder andere organisaties uit te sluiten, richten wij ons vooralsnog op de volgende organisaties en netwerken:
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van EL&I, Waterleidingbedrijven en Waterschappen, Internationale adviesbureaus, Water Governance Centre, Kennisinstituten & netwerkorganisaties (IRC, IHE, NWP).

De masters van deze masterclasses zijn: Paul van Koppen, Marjon Reiziger, Linda Reijerkerk en Bert Satijn. 

De kick-off van de serie masterclasses staat gepland op 21 juni a.s.; de resterende vier masterclasses volgen in een frequentie van eenmaal per maand in de periode september-december 2012. Aanmelden voor de hele serie of voor afzonderlijke masterclasses kan tot en met woensdag 13 juni. Aan deze masterclasses zijn kosten verbonden. Zie voor meer informatie de folder of kijk op www.mfgadvies.nl

Aanmelden voor de Masterclasses kan via Marjon Reiziger, marjonreiziger@MFGadvies.nl

10. 15 kenniscoaches benoemd
Stichting RIONED heeft 15 kenniscoaches benoemd. Zij kunnen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven ondersteunen die samenwerken om het bestuursakkoord voor de waterketen uit te voeren. Kenniscoaches zijn van en voor de praktijk, zij werken zelf bij één van de partijen van het bestuursakkoord.
Verschillende regio’s van samenwerkende gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben belangstelling getoond voor de inzet van een kenniscoach. Het samenbrengen van regio en kenniscoach gaat nu beginnen.

Het programma van de kenniscoaches is vraag gestuurd. Dat betekent dat een regio van samenwerkende partijen zelf bepaalt of een kenniscoach wordt ingezet. Een kenniscoach geeft een impuls aan de regionale samenwerking door verhelderende vragen te stellen, ideeën aan te dragen, feedback te geven en te verbinden. Een kenniscoach is een katalysator en geen adviseur. Op basis van vraag en situatie kiest de regio zelf uit enkele voorgedragen personen de kenniscoach die het beste past.

Voor meer informatie, lees het complete persbericht.  

11. Sponsoren gezocht voor civieltechnische studentenreis
Studenten Civiele Techniek van Avans Hogeschool in Tilburg organiseren een studiereis naar Shanghai. Tijdens deze reis willen de studenten zoveel mogelijk civieltechnische kennis opdoen door lopende/afgeronde projecten te bezoeken en op bezoek te gaan bij plaatselijke bedrijven en universiteiten. Voor het financieren van deze reis zijn zij op zoek naar sponsoren.
In het sponsorplan is informatie opgenomen over de studiereis, tegenprestaties en sponsormogelijkheden. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u een bijdrage leveren? U kunt het sponsorplan opvragen bij de heer S. Geers, hoofd sponsorcommissie: sponsoring@civilxperience.nl.

OVERIG

12. Scholarships in Integrated Water Management
Every year, the International WaterCentre (based in Brisbane, Australia) awards full-tuition scholarships to a small number of excellent candidates who are accepted into the IWC Master of Integrated Water Management (MIWM) and clearly demonstrate potential to become future water leaders. 
Using problem-based and experiential learning, IWC students create and implement integrated solutions to real-world water and climate change challenges. The degree is co-badged and co-delivered by four leading Australian universities: The University of Queensland, Griffith University, Monash University and the University of Western Australia. 

•  Scholarships open to Australian and international students
•  Value: full-tuition (AU$44,400) and Overseas Student Health Cover for international students
•  Program starts in February 2013 (Australia)
•  Apply online for a scholarship by 1 August 2012   

More information:
Download the brochure (PDF) or watch the video on youtube.  

Contact:
Email admin@watercentre.org,  phone +61 7 3123 7766

(c) 2012 NWP