NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 22 - 2012

15/06/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl

NIEUWS
1. Wegwerkzaamheden voor het International Water House afgerond
2. RIO+20: "business as usual" geen optie
3. Nutrient Platform bespreekt mogelijkheden herziening wet- en regelgeving
4. Uitnodiging presentatie innovatieve waterprojecten 25 juni
5. Metro special ‘Nederland Waterland' verschenen
6. Vooraankondiging aanbesteding Colombia: Jarillón Agua Blanca, Cali
7. International Water Summit als nieuw onderdeel van WFES 2013 (Abu Dhabi)
8. Nieuwe deelnemer NWP netwerk

NIEUWS VAN DEELNEMERS
9. Knapen lanceert vijf kennisplatforms voor ontwikkelingssamenwerking
10. Kans op wateroverlast flink kleiner door kassen die hemelwater vertraagd afvoeren
11. Kennis en praktijk gaan hand-in-hand in de duurzame regio Utrecht
12. Internationale ideeën voor een mooie en veilige toekomst van de kust
13. Waterdag over local ownership
14. Lustrumviering samenwerking HZ Delta Academy en Evides Industriewater 

OVERIG
15. Prioriteiten bepalen voor aanpakken mondiale uitdagingen in watersector met internationale afspraken
16. GEZOCHT: ondernemers met een wereldidee! 

NIEUWS

1. Wegwerkzaamheden voor het International Water House afgerond
De wegwerkzaamheden voor het International Water House (IWH) zijn, eerder dan verwacht, afgerond. Dit betekent dat het IWH weer met de auto bereikbaar is.

2. RIO+20: "business as usual" geen optie
Over 2 weken begint in Rio de Janeiro de derde VN-conferentie over duurzame ontwikkeling, kortweg RIO+20. In de afgelopen maanden zijn de verwachtingen en ambities almaar gegroeid. Grote evenementen en fora, zoals het Wereld Water Forum, positioneerden zichzelf als voorbereidend evenement voor Rio+20. Een belangrijke top dus, ook voor water. Maar welke rol speelt Nederland? Wat betekent RIO+20 voor de Nederlandse watersector? Lennart Silvis, directeur van NWP heeft zich hierin verdiept en kwam tot een aantal conclusies. Lees hierover in zijn blog

3. Nutrient Platform bespreekt mogelijkheden herziening wet- en regelgeving
In het kader van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop vond op 7 juni 2012 een bijeenkomst van het Nutrient Platform plaats t.b.v. van de doorlichting van de wet- en regelgeving door de Ministeries van Economie, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur & Milieu. Voorafgaand aan de bijeenkomst is de notitie ‘herziening regelgeving in het kader van Ketenakkoord Fosfaatkringloop 04062012’ verspreid.
De partijen betrokken bij het Nutrient Platform hebben de afgelopen maanden diverse knelpunten in de regelgeving aangegeven waar zij tegen aanlopen in de uitvoering van het Ketenakkoord, bij het creëren van een markt voor gerecycled fosfaat (zoals struviet).

De bestaande Nederlandse en Europese regelgeving is in het verleden tot stand gekomen vanuit het perspectief van bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu. Normen werden gesteld en procedures ontwikkeld waarbij het uitgangspunt was dat elke nieuwe ontwikkeling zorgvuldig getoetst moest worden. Het vraagstuk waar de Ketenpartijen voor staan, doet aan het belang van deze normen niet af. De Ketenpartijen zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar concrete situaties waarin de huidige regelgeving naar hun mening onnodig belemmerend werkt om tot innovatie te komen. De rijksoverheid heeft zich bereid verklaard deze signalen serieus te nemen, goed te kijken naar de verschillende cases en indien nodig en wenselijk voorstellen te formuleren die in een brief aan de Tweede Kamer rond de zomer van 2012 worden aangeboden.  

Tijdens de bijeenkomst hebben de Ministeries van I&M en EL&I een terugkoppeling gegeven op de input die door de leden van het Nutrient Platform in het eerste kwartaal van 2012 gegeven is. Als eerste is een inventarisatie gemaakt van belangrijke zaken die nog niet in bovengenoemde notitie geadresseerd werden. Vervolgens zijn de verschillende paragrafen in de notitie een voor een besproken en bediscussieerd. Tenslotte is besproken welke vervolgstappen gezet moeten worden om de noodzakelijke veranderingen op nationaal en Europees niveau te realiseren.
Na afloop van de bijeenkomst sloot het gros van de aanwezigen aan bij een rondleiding over het terrein van gastheer ICL Fertilizers.

Voor meer informatie over het Ketenakkoord of de notitie 'herziening regelgeving tbv uitvoering Ketenakkoord Fosfaatkringloop', neem contact op met secretaris van het Nutrient Platform Ger Pannekoek, g.pannekoek@nutrientplatform.org, tel: 070 304 3734

4. Uitnodiging presentatie innovatieve waterprojecten 25 juni
Op 25 juni vindt de eerste TedX Binnenhof plaats. Vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse topsectoren presenteren baanbrekende ideeën tijdens de Catwalk for Innovation. Parallel aan dit evenement organiseren Nederland Maritiem Land en het Netherlands Water Partnership een bijeenkomst in het drijvend paviljoen in Rotterdam. Hier zullen innovatieve waterprojecten worden gepresenteerd én kunt u de TedX Binnenhof volgen via een livestream verbinding. 

Wij nodigen u, als waterprofessional, uit om hierbij aanwezig te zijn. Ook studenten zijn van harte welkom. De bijeenkomst in het drijvend paviljoen vindt plaats tussen 14.00 en 15.30 uur. Wilt u hierbij zijn? Meld u dan voor 21 juni aan bij Christina Boomsma (c.boomsma@nwp.nl).

5. Metro special ‘Nederland Waterland' verschenen
Zoals eerder aangekondigd is op 7 juni in dagblad Metro de special ‘Nederland Waterland' verschenen! De special trapt af met een voorwoord van Staatssecretaris Atsma en heeft onder andere aandacht voor opleidingen en carrièremogelijkheden in de watersector. De special is hier na te lezen

6. Vooraankondiging aanbesteding Colombia: Jarillón Agua Blanca, Cali
In het kader van de Transitiefaciliteit Colombia en het Colombian Netherlands Water Partnership zal omstreeks 28 juni een aanbesteding worden gedaan onder Nederlandse partijen uit de watersector.

De aanbesteding heeft betrekking op een 18 km lange dijk (= jarillón) aan de linker oever van de rivier de Cauca aan de rand van de stad Cali. De rechter oever is onbedijkt.  De Jarillón de Agua Blanca, de enige structurele bescherming tegen overstromingen vanuit de Cauca Rivier, is sterk verslechterd na de overstromingen in 2010-2011. Zelfs in die mate dat ook de primaire functie van bescherming niet gewaarborgd kan worden. Deze toenemende achteruitgang verhoogt de kwetsbaarheid van het gebied voor overstromingen door een plotselinge doorbraak als gevolg van de frequente veranderingen in het waterpeil.  Dit laatste wordt versterkt door klimaatveranderingen die de laatste jaren zichtbaar worden en de toenemende menselijke impact in het gebied in de bovenloop van de Cauca River. Hierdoor lopen niet alleen direct zo'n  700.000 inwoners in het gebied van de gemeente Cali gevaar maar ook de grootste waterzuivering / productie die zo'n 60% van de stad voorziet van water. 

Het aan te besteden werk voor de NL experts bestaat uit:

  • Een inventarisatie van de structurele sterkte van de huidige dijk over een afstand van 18 km d.m.v. veldwerk,en het betrekken van eerdere analyses/ inventarisaties van de dijk door Colombiaanse instanties (ca drie weken voor  een senior geotechnicus).
  • Het maken van een berekening met een hydrologisch model van de benodigde dijkhoogte om hoogwater van verschillende frequenties (1:50 jaar, 1:100 jaar, 1:200 jaar) te keren (ca.  1 - 2 weken voor een mid-senior hydraulicus). Er is een goed model ter plaatse (het Deense MIKE), en naar het zich laat aanzien is de rivier ook al geschematiseerd.
  • Het maken van een inschatting van de optimale dijkhoogte in termen van de kosten van dijkverhoging en de hiermee vermeden schade; plus adviezen over early warning (ca 1 - 2 weken voor een risico-analist/ watereconoom).
  • Het formuleren van aanbevelingen over mogelijke te treffen maatregelen die - uitgaande van de Colombiaanse context - beantwoorden aan een 'Dutchproof benadering'.

Vragen over Colombia: Peter van der Kolk: P.vanderkolk@nwp.nl,  tel. 06 5348 7141
Vragen over de aanbestedingsprocedure (vanaf 25 juni): Claudia Schutte, claudia.schutte@agentschapnl.nl, tel. 088-602 8094

7. International Water Summit als nieuw onderdeel van WFES 2013 (Abu Dhabi)
Van 15-17 januari 2013 vindt in Abu Dhabi de 6e editie van de World Future Energy Summit plaats. Voortbouwend op de succesvolle edities tot dusver en aanhakend bij de sterke relatie tussen Water en Energie, wordt in deze editie voor het eerst de International Water Summit gehouden.
Deze summit richt zich exclusief op de ‘Water-Energy Nexus’ en zal zowel internationale politici als experts als delegates hebben. Aanpalend vindt er – als onderdeel van de WFES -  een Water Exhibition plaats.

Op uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Abu Dhabi wordt momenteel bekeken of een collectieve Nederlandse deelname gewenst is (bijv. in de vorm van een paviljoen of anderszins).
Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie en/of uw interesse kenbaar wilt maken, dan kunt u dit via NWP laten weten.

Meer informatie: NWP, Roy Agterbos, r.agterbos@nwp.nl 

8. Nieuwe deelnemer NWP netwerk
Het NWP bureau verwelkomt Logisticon Water Treatment als deelnemer aan het NWP netwerk.
Logisticon Water Treatment is in 1988 opgericht als leverancier van grondwaterbehandelingsapparatuur. In de jaren hierop volgend heeft Logisticon zich steeds meer ontwikkeld als een "all-round" waterbehandelaar. Naast de toepassing van deze kennis voor grondwaterzuivering heeft Logisticon tal van projecten gerealiseerd op het gebied van proceswaterbereiding (o.a. demi- en ultrapuurwater), proceswater uit oppervlaktewater en afvalwaterbehandeling (o.a. biorotor en MBR). Naast het bouwen van klantspecifieke installaties is Logisticon de grootste leverancier binnen Europa voor verhuur van waterbehandelingsinstallaties van tijdelijke aard. www.logisticon.com 

NIEUWS VAN DEELNEMERS

9. Knapen lanceert vijf kennisplatforms voor ontwikkelingssamenwerking
Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken wil dat kennis vaker centraal staat bij ontwikkelingssamenwerking. Daarom lanceerde hij op woensdag 13 juni vijf kennisplatforms; één voor elk van de speerpunten water, voedselzekerheid, seksuele gezondheid en rechten, en veiligheid en rechtsorde en één voor kennis over innovatieve aanpak van themaoverstijgende kwesties. 

De platforms bundelen de krachten van wetenschappers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit binnen en buitenland. Doel is de bestaande kennis beter in kaart te brengen, gezamenlijk een onderzoeksagenda te formuleren en wat we al weten beter in praktijk te brengen.

Lees verder op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

10. Kans op wateroverlast flink kleiner door kassen die hemelwater vertraagd afvoeren
Het Westland, het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied van Europa, kampt al jaren met een te groot wateroverlastrisico. Advies- en ingenieursbureau DHV voerde daarom in opdracht van de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland een verkennende studie uit naar het bergen van water óp de kassen. De conclusies uit het onderzoek worden getoetst in een praktijkproef, die na de zomer zal starten.

In stedelijk gebied bestaat de grond gemiddeld uit 50 procent verhard oppervlak, maar in het Westland loopt dat op tot wel 85 procent. Regenwater stroomt daardoor snel af naar het oppervlaktewater, waardoor het risico op wateroverlast stukken groter is. Hans van Leeuwen, projectmanager bij DHV: ‘De kans dat wateroverlast optreedt, is hier en daar nog eens in de tien jaar, terwijl de normen voorschrijven dat die kans eens in de vijftig jaar moet zijn.’

In een praktijkproef wordt het idee verder uitgewerkt en getoetst. Daarin wordt ook gekeken wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de lichtinval. De praktijkproef vindt plaats bij de Demokwekerij in Honselersdijk, start in september en is naar verwachting een jaar later afgerond.

Zie voor meer informatie het complete nieuwsbericht op DHV.nl.  

11. Kennis en praktijk gaan hand-in-hand in de duurzame regio Utrecht
Van 18 t/m 22 juni 2012 vindt SURE 2012 plaats: dé innovatiemarkt op het gebied van duurzame innovatie in de regio Utrecht. Doel van het evenement is om vraag en aanbod in duurzame oplossingen bijeen te brengen. Thema’s die aan bod komen zijn water en energie in de urbane omgeving, CO2 afvang en opslag, duurzame mobiliteit en verduurzaming van historische panden.
SURE 2012 zal iedere dag een ander duurzaam onderwerp belichten aan de hand van presentaties, veldbezoeken en workshops.

19 juni: Duurzaam watermanagement in de regio
Tijdens Liquid of Life  op dinsdag 19 juni staat watermanagement in de stedelijke omgeving centraal. Utrechtse ‘waterorganisaties’ zoals Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de Hollandse Waterlinie, Tauw, Grontmij en DHV laten aan de hand van veldbezoeken en presentaties zien wat de ontwikkelde kennis in de praktijk oplevert. Tijdens een van de excursies staat een demonstratie van de Utrechtse Biowasmachine op het programma: een innovatief concept waarbij biologische afbraak van verontreinigd grondwater wordt versneld door bouwactiviteiten, warmte-koudeopslag en het gericht in de bodem brengen van voedingsstoffen.

Informatie over de andere duurzame onderwerpen kunt u vinden op de website van SURE 2012

SURE 2012 is een gezamenlijk initiatief van kennispartners, bedrijven, de Provincie Utrecht, diverse gemeenten en andere organisaties die zich op duurzaamheid richten. De organisatie is in handen van het Utrecht Sustainability Institute (USI) en zijn netwerk.

12. Internationale ideeën voor een mooie en veilige toekomst van de kust
De provincie Zuid-Holland organiseert in samenwerking met het Atelier Kustkwaliteit een ontwerpworkshop over de toekomst van de Hollandse kust in internationaal perspectief. Drie dagen lang buigen 25 experts uit binnen- en buitenland zich in Den Haag over de huidige en toekomstige ruimtelijke kwaliteit van de kust. Zij ontwikkelen en verbeelden hun visie op de Zuid-Hollandse kust en werken deze uit voor de belangrijkste plekken.

Donderdagochtend 28 juni worden de resultaten van de workshop gepresenteerd en bediscussieerd. Betrokkenen uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap reflecteren op de resultaten en geven een doorkijk naar mogelijke toepassingen in het toekomstige beleid. Dit is extra actueel nu het Deltaprogramma werkt aan een nieuwe nationale visie op de kust. 

U bent van harte welkom aan deze inspirerende ochtend deel te nemen. Er is tijdens de bijeenkomst ruim gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen, onder andere bij de mini-tentoonstelling met een panorama van de Hollandse Kust en de best-practices die de experts uit verschillende Europese kustregio's hebben meegebracht.

Deelname is gratis, het aantal plaatsen is echter beperkt. Meldt u dus zo snel mogelijk aan. Uw aanmelding kunt u sturen aan m.van.amerongen@pzh.nl

13. Waterdag over local ownership
Op 5 oktober 2012 organiseren Akvo, Aqua for All, Impulsis en Simavi een Waterdag in Utrecht. Het thema van deze dag is ‘Local ownership’. Tijdens de Waterdag zullen verschillende sprekers een presentatie geven, is er ruimte voor discussie en tijd om te netwerken. Meer gedetailleerde informatie volgt t.z.t. Schrijf in ieder geval 5 oktober vast op in uw agenda en geef het door aan uw collega's.

14. Lustrumviering samenwerking HZ Delta Academy en Evides Industriewater
In 2007 sloegen Evides waterbedrijf en de onderzoeksgroep Water Technology van de HZ de handen ineen.  Doel van de samenwerking: het wekken van belangstelling van toekomstige studenten voor de watersector en het enthousiasmeren van zittende studenten bij een van de wateropleidingen van de HZ Delta Academy voor een stage- of afstudeerplaats en eerste baan bij Evides. Deze doelstelling ligt in het verlengde van het feit dat de Nederlandse watersector kampt met een ernstig tekort aan goed opgeleide werknemers. Dit jaar vieren de twee partijen het eerste lustrum van de samenwerking en de behaalde successen in de afgelopen vijf jaar.

De samenwerking tussen de HZ Delta Academy en Evides is opgezet om de praktijk dichtbij het onderwijs te brengen en het onderwijs te laten profiteren van recente en relevante kennis binnen de watersector. Door daarnaast de onderzoeksvragen vanuit de beroepspraktijk in te brengen bij de kennisinstelling ontstaat een meervoudig voordeel voor drie partijen: de student, het bedrijf en de onderwijsinstelling. ‘We geven elkaar wederzijds veel technologische inspiratie’, aldus Sjack Agtmaal, manager van de afdeling Process & Technology binnen Evides Industriewater. 

Lees het complete bericht op de website van Hogeschool Zeeland

OVERIG

15. Prioriteiten bepalen voor aanpakken mondiale uitdagingen in watersector met internationale afspraken
Op 25 en 26 juli 2012 worden in Japan de prioriteiten bepaald voor toekomstige internationale waterafspraken (ISO normen). Niet alleen Nederland, maar ook landen als Duitsland, Frankrijk, UK, USA en Japan willen de internationale watermarkt beheersen. Het internationale jaar van het water is aanleiding voor ISO om te onderzoeken welke afspraken voor de internationale watermarkt gewenst zijn. NEN informeert de Nederlandse stakeholders en zoekt keyplayers om als Nederlandse delegatie invloed uit te oefenen tijdens deze internationale workshop.

Lees verder via de website van NEN.

16. GEZOCHT: ondernemers met een wereldidee!
Loop jij al een tijdje (of sinds kort) rond met een innovatief idee gericht op Afrika, Azië of Latijns-Amerika? En zou je dit idee willen realiseren? Dan is de businessplan competitie Ondernemen Zonder Grenzen 2012 iets voor jou!

Windturbines in Kenia produceren en verkopen of een ecofashion label voor jurkjes van duurzame zijde starten? Dit zijn de winstgevende en duurzame plannen die twee deelnemers van de vorige editie van Ondernemen Zonder Grenzen naar de eindstreep brachten. Inmiddels ondernemen zij, ben jij de volgende?

Tot 1 juli kun jij je opgeven bij Ondernemen Zonder Grenzen. NCDO en BiD Network organiseren deze competitie om internationaal ondernemerschap te stimuleren en Nederlanders te inspireren om zakelijke kansen te zien in opkomende markten. Na 1 juli volgt de eerste selectieronde. Kom jij hierdoor met jouw goed idee, dan kan je meedoen aan de Summer School ‘Van idee naar concept’. Dankzij De Investeerdersclub ligt er voor de winnaar van de competitie € 100.000,- klaar om zijn of haar innovatieve plan te realiseren! Meld je snel aan en kom naar het kick-off event op dinsdag 26 juni!

(c) 2012 NWP