NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 24 - 2012

29/06/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. TEDX side evenement NML en NWP
2. Ontwikkelingen rond European Innovation Partnership on Water
3. ‘Wij hebben u nodig!’
4. Vooraankondiging aanbesteding Colombia: Jarillón río Cauca, Cali
5. Aanbesteding Bangladesh: adviserende werkzaamheden t.b.v. het Bangladesh Textile Sustainability Program
6. Nederland goed vertegenwoordigd op Singapore International Water Week 2012
7. Laatste kans om aan te sluiten bij innovatieprojecten watertechnologie

NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Delta Alliance Young Professional Awards  uitgereikt tijdens Rio+20
9. Dijkmonitoring van de toekomst: droge voeten én enorme besparingen
10. Internationale workshop over kustkwaliteit 

NIEUWS

1. TEDX side evenement NML en NWP
Op verzoek van de Topsector Water organiseerden NML en NWP een side event rond het TEDX evenement op het Binnenhof op 25 juni jl. Enkele tientallen bezoekers kwamen af op dit evenement in het drijvend paviljoen in Rotterdam, waar een live stream te bekijken was vanuit Den Haag en waar daarnaast innovatieve cases uit de watersector te zien waren.

Zoals bijvoorbeeld de P-Trap, (www.ptrap.com) een innovatieve manier om het piraten onmogelijk te maken aan boord van schepen te klimmen. Andere cases waren een nieuw en snel 3Di systeem voor watermanagement, gepresenteerd door Nelen en Schuurmans (www.nelen-schuurmans.nl), en een initiatief om te leren van elkaars innovatieprocessen (www.snellerinnoveren.nl).
Rogier Burger, in 2011 winnaar van de Knappe Waterhoofden Wedstrijd, vertelde over zijn ideeën voor kleinschalige afvalwaterverwerking in eigen huis (www.knappewaterhoofden.nl). Jasper van Loon van het Netherlands Space Office (www.spaceoffice.nl) vertelde over de inzet van satellieten voor watermanagement en Eelko May van Barge Master BV presenteerde een innovatief platform. Dit platform kan op een schip gemonteerd worden en compenseert de bewegingen van een schip bij golfslag waardoor je onder meer weersomstandigheden veilig kunt werken (www.barge-master.com).

In de schaduw van het TEDX evenement in Den Haag kregen deze cases niet helemaal het publiek dat ze zouden verdienen, vandaar dat we u hier via de websites graag nog een keer een kijkje gunnen.

2. Ontwikkelingen rond European Innovation Partnership on Water
Het European Innovation Partnership on Water is op 11 juni jl. bekrachtigd door het Europees Parlement en de Europese Raad. De komende tijd worden daarom de volgende acties ondernomen:

  • Eind juni wordt een High Level Steering Group geïnstalleerd.
  • In september worden de leden van de Task Force benoemd die het Strategic Implementation Plan (uitvoeringsplan EIP) zullen schrijven.
  • Begin 2013 worden zgn. innovatie sites aangewezen.

Momenteel zijn partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen in overleg met de Nederlandse overheid om een gezamenlijke Nederlandse agenda te bepalen met daarin speerpunten voor het EIP uitvoeringsplan. De eerste werksessie in dit verband vindt plaats op woensdag 11 juli op het Provinciehuis Zuid-Holland.

Het European Innovation Partnership on Water (EIP on Water) is een initiatief opgezet door de Europese Commissie en richt zich op samenwerkingsverbanden tussen partijen uit de Europese watersectoren om innovatie en time to market te versnellen. Er wordt concreet gewerkt aan demonstratieprojecten om de nationale kennis en ervaringen op het gebied van watermanagement toe te passen. Voor meer informatie lees een eerder bericht over het EIP on Water op de NWP website  of neem contact op met Paula Frank, p.frank@nwp.nl, tel. 070 304 3758

3. ‘Wij hebben u nodig!’
Terugkoppeling watermissie Colombia 18-22 juni 2012 

Colombia is een land in transitie, duidelijk bezig met de omslag van ‘aid naar trade’. De Colombiaanse overheid wil graag leren van de ‘best practices’ in de wereld. Op watergebied staat Nederland voor Colombia op eenzame hoogte. Men geeft aan niet goed te weten hoe het waterbeheer en waterinfrastructuur in Colombia op orde te krijgen wanneer zij daar niet de hulp en ondersteuning van Nederland bij krijgt. De kennis en ervaring van Nederland wordt beschreven als ‘of utmost importance for Colombia’. Dit wordt ook door president Santos onderschreven.

Van 18 t/m 22 juni jl. is er gelijktijdig een watermissie onder leiding van staatssecretaris Ben Knapen en een bedrijvenmissie onder leiding van DG Internationale Betrekkingen Simon Smits (ministerie EL&I) naar Colombia geweest.  Eén van de onderdelen was een High Level Board Water (voorgezeten door Ben Knapen) waarin de watersamenwerking tussen Colombia en Nederland (het Colombian-Netherlands Water Partnership) is besproken en bekrachtigd. Daarnaast is tijdens de missie het Holland House geopend, dat een makelaarsfunctie moet gaan vervullen tussen bedrijven in beide landen. Nederland is wat water betreft de eerste gesprekspartner voor de Colombianen en dit is ook met zoveel woorden bevestigd. Het is echter niet bij woorden alleen gebleven. Lees verder

Contact:
Peter van der Kolk: P.vanderkolk@nwp.nl, tel. 0653487141;
Claudia Schutte, claudia.schutte@agentschapnl.nl, tel. 088-602 8094

4. Vooraankondiging aanbesteding Colombia: Jarillón río Cauca, Cali
In het kader van de Transitiefaciliteit Colombia en het Colombian-Netherlands Water Partnership is eerder aangekondigd dat omstreeks 28 juni een aanbesteding zal worden gedaan. De afstemming met de autoriteiten in Cali over deze opdracht vraagt nog iets meer tijd, waardoor de aanbesteding wat later zal plaatsvinden dan gepland. Verwachting is dat deze binnen anderhalve week zal plaatsvinden.

Om geïnteresseerde partijen al wel de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op deze opdracht wordt de achterliggende informatie (voor zover nu aanwezig) beschikbaar gemaakt. U kunt deze downloaden op: http://files.nwp.nl/extranet/Colombia_Jarillon
De aanbesteding zal zowel via de Partners voor Water nieuwsbrief als via TenderNed bekend worden gemaakt.

De aanbesteding heeft betrekking op een 18 km lange dijk (= jarillón) aan de linker oever van de rivier de Cauca aan de rand van de stad Cali. De rechter oever is onbedijkt.  De Jarillón de Agua Blanca, de enige structurele bescherming tegen overstromingen vanuit de Cauca Rivier, is sterk verslechterd na de overstromingen in 2010-2011. Zelfs in die mate dat ook de primaire functie van bescherming niet gewaarborgd kan worden. Deze toenemende achteruitgang verhoogt de kwetsbaarheid van het gebied voor overstromingen door een plotselinge doorbraak a.g.v. de frequente veranderingen in waterpeil.  Dit laatste wordt versterkt door klimaatveranderingen die de laatste jaren zichtbaar worden en de toenemende menselijke impact in het gebied in de bovenloop van de Cauca River. Hierdoor lopen niet alleen direct zo'n  700.000 inwoners in het gebied van de gemeente Cali gevaar maar ook de grootste waterzuivering /  productie die zo'n 60% van de stad voorziet van water. 

Meer informatie over Colombia:
Peter van der Kolk: P.vanderkolk@nwp.nl, tel. 0653487141
Claudia Schutte: claudia.schutte@agentschapnl.nl, tel. 088-602 8094 (m.b.t. deze aanbestedingsprocedure)

5. Aanbesteding Bangladesh: adviserende werkzaamheden t.b.v. het Bangladesh Textile Sustainability Program
De textielindustrie is één van de toonaangevende sectoren van de Bengaalse economie. De verwachting is dat Bangladesh in 2013 de toppositie op het gebied van textielproductie en –processing overneemt van China. Vanuit de westerse klanten (bekende kledingmerken) van de Bengaalse textielsector wordt aangestuurd op verduurzaming van de productieprocessen en vermindering van de milieubelasting, o.a. door in te zetten op zuivering van afvalwaterstromen.

IFC – International Finance Corporation van de Wereldbankgroep, en de Nederlandse Ambassade in Dhaka werken aan een project waarin de fabrieken worden ondersteund om de omslag naar duurzaam produceren versneld te gaan maken.  Nederland heeft, mede door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door Staatssecretaris Ben Knapen in mei van dit jaar, zich bereid getoond hierin mede te investeren. Dit proces wordt vanuit Water Mondiaal Bangladesh ondersteunt, o.a. door middel van het toevoegen van een expert aan het IFC team dat de uitvoering van het programma voorbereidt.

Partners voor Water roept partijen in de Nederlandse watersector op voorstellen in te dienen voor het uitvoeren van deze advieswerkzaamheden. De Terms of Reference geven de details van de gevraagde expertise en verdere details m.b.t. de uitvoering van de adviesopdracht. Randvoorwaarde is dat de advieswerkzaamheden starten op 23 juli 2012 in Dhaka, Bangladesh. Voorstellen worden beoordeeld op de kwaliteit van de experts, de kwaliteit en creativiteit van de gekozen aanpak en de prijs waarvoor dienstverlening wordt aangeboden. Organisaties die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van deze advieswerkzaamheden kunnen een voorstel sturen aan Agentschap NL / NL EVD Internationaal t.a.v. Dennis van Peppen, dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl  vóór 5 juli 2012, 23.59 uur. Offertes die op een latere datum worden aangeboden worden niet in behandeling genomen.

Lees de complete aanbestedingstekst  en de Terms of Reference op de website van Partners voor Water

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 5 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats over de verdere business opportunities die gelegen zijn in dit Bangladesh Textile Sutainability Program. De bijeenkomst start om 15.00 uur bij het NWP in Den Haag. Aanmelden bij Ben Lamoree, b.lamoree@nwp.nl of Martijn van Staveren, m.vanstaveren@nwp.nl

6. Nederland goed vertegenwoordigd op Singapore International Water Week 2012
Van 1 – 4 juli a.s. vindt voor de vijfde keer de Singapore International Water Week plaats in het Sands Expo and Convention Center, Marina Bay Sands. Het programma bestaat uit verschillende events, zoals: Lee Kuan Yew Water & City Prize, Water Leaders Summit, Water Convention, Water Expo en Business Forums. De SIWW staat wereldwijd bekend als het platform voor creatieve, innovatieve oplossingen voor watervraagstukken. Omdat de SIWW in combinatie met de World Cities Summit en de CleanEnviro Summit wordt gehouden, hebben deelnemers toegang tot een uitgebreid programma en netwerkmogelijkheden.

Het NWP werkt samen met de Nederlandse Ambassade en het NWH aan een uitgebreid programma, waar de workshop 'Managing Urban Floods', een netwerkrecpetie in het Netherlands Water Pavilion en het Europese Business Forum onderdeel van uitmaken.

Het Nederlandse bedrijfsleven is opnieuw goed vertegenwoordigd - meer dan twintig Nederlandse bedrijven zijn aanwezig in en om het Netherlands Water Pavilion. Nederlandse sprekers tijdens de SIWW zijn Delta Commissaris Wim Kuijken en  Prof. dr. Jacqueline Cramer, directeur van het Utrecht Sustainability Institute. Daarnaast is dhr. Mohamed Salem Ould Merzoug, High Commissioner of the Organisation for the Development of the Senegal River, door de Nederlandse ambassade uitgenodigd te spreken tijdens de ‘Managing Urban Floods’ Workshop. Tijdens de Water Week wordt bovendien de Lee Kuan Yew Water Prize 2012 uitgereikt aan de Nederlander Professor Mark van Loosdrecht. Hij krijgt deze zeer prestigieuze onderscheiding voor zijn bijdrage aan de verduurzaming van afvalwaterzuiveringstechnologie.

7. Laatste kans om aan te sluiten bij innovatieprojecten watertechnologie
Aqua Nederland, Syntens en TNO hebben samen met NWP en VLM de afgelopen weken de eerste stappen gezet voor het opzetten van een innovatietraject binnen de watertechnologie.
Na de eerste bijeenkomst op 14 juni en diverse acties daarna, meldden inmiddels ca. 25 belangstellenden zich aan voor het project. Uit de eerste inventarisatie onderscheiden zich twee kansrijke innovatietrajecten:

1. hergebruik van nutriënten en energie uit afvalwater
2. water voor de gezondheidszorg

Van een derde onderwerp: industrieel waterhergebruik, is geconcludeerd dat er veel overlap zit in de andere twee onderwerpen en onvoldoende draagvlak is dit als apart onderwerp uit te werken.
We gaan nu met de eerste twee onderwerpen verder. Wat is het vervolg? Op woensdag 4 juli aanstaande is er een bijeenkomst, waarbij het de bedoeling is de projecten concreter te maken en verdere afspraken te maken over de acties die nog nodig zijn, om tijdig een aanvraag in te dienen voor het IPC programma.

Mocht u nog interesse hebben, dan kunt u zich melden bij Gertjan Eg, gertjan.eg@fme.nl  

Meer achtergrond informatie vindt u op de website van VLM en Agentschap NL.

NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Delta Alliance Young Professional Awards uitgereikt tijdens Rio+20
Op de duurzaamheidstop Rio+20 hebben staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en de voorzitter van het Internationaal Bestuur van Delta Alliance, Tineke Huizinga (tevens voorzitter van de jury), op 21 juni de prijzen uitgereikt aan de drie winnaars van de Delta Alliance Young Professionals Award. 

‘Thriving Deltas’ stelt de herinrichting van een overstromingsgevoelige polder in de  Sacramento – San Joaquin delta in Californië voor.

‘Re-generating Delta’ beoogt een strategie voor de ontwikkeling van grootschalige algen productie op marginale gronden langs de kustlijn van de Pearl Delta.

‘Balance Island’ voorziet de aanleg van een natuurlijk zandeiland voor de Haringvlietdam dat zorgt voor minder zout waterindringing in het Haringvliet na uitvoering van het Kierbesluit.

Jonge professionals waren uitgenodigd om met innovatieve en creatieve, integrale oplossingen te komen voor typische deltaproblemen. De 3 prijswinnaars zijn gekozen uit 53 inzendingen uit 29 landen. Zij krijgen elk 10.000 euro om hun plannen verder te ontwikkelen samen met één of meerdere  partners in het project.  De prijswinnaars zijn ex aequo geëindigd; volgens juryvoorzitter Tineke Huizinga zal de tijd leren welk team uiteindelijk op basis van de uitvoerbaarheid van de aangedragen oplossingen de eerste prijs krijgt.  Daar ligt dus nog een uitdaging voor de prijswinnaars.

De Delta Alliance Young Professional Award wordt gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en verschillende bedrijven en kennisinstellingen, te weten Arcadis, het Wereldnatuurfonds, Alterra Wageningen UR, Grontmij, Deltares, Both Ends en de ITC-Universiteit van Twente .
Voor meer informatie zie: http://www.delta-alliance.org/ypa. Daar valt ook het boek met de 10 beste oplossingen te downloaden.

9. Dijkmonitoring van de toekomst: droge voeten én enorme besparingen
Tussen 2007 en 2010 deed Stichting IJkdijk baanbrekende experimenten op het gebied van dijkmonitoring met behulp van sensortechnologie. Vanuit de hele wereld was er interesse. De vervolgfase van het IJkdijk-ontwikkelprogramma gaat nu van start. In augustus en september worden sensorsystemen getest op hun voorspellende kracht: kunnen zij van te voren het bezwijken van een proefdijk voorspellen, en kunnen zij dit voor een echte dijk voorkomen? 

Het doel voor de komende jaren is het verder ontwikkelen van monitoringsystemen voor dijken. Het IJkdijk-ontwikkelprogramma loopt tot eind 2014. Na afronding van het IJkdijk-programma moeten marktpartijen op het gebied van sensortechnologie volledig gevalideerde systemen kunnen leveren aan waterbeheerders over de hele wereld. Deze systemen helpen ons niet alleen om droge voeten te houden, maar leveren ook nog eens besparingen op in de hele beheerketen: meer meten, beter weten scheelt honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden euro's.

In augustus en september vinden nieuwe testen plaats op speciaal gebouwde dijken van ware grootte op de IJkdijk-locatie in Booneschans (provincie Groningen). De bouw is in mei gestart. Het gaat om het zogenaamde all-in-one sensorvalidatie-experiment. Verschillende sensoren worden daarbij beproefd: all in one. Het experiment is niet gericht op één specifiek faalmechanisme waardoor een dijk het kan begeven, zoals eerder macrostabiliteit en piping werden onderzocht, maar op verschillende mechanismen. Bij deze proeven gaat het om de voorspellende kracht van sensorsystemen: kunnen de sensoren van te voren het bezwijken van de dijk voorspellen? En hoe kunnen de sensoren een optimale bijdrage leveren aan het beheer van dijken door waterschappen? 

Financiering van het IJkdijk-ontwikkelprogramma gebeurt dankzij bijdragen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, STOWA, het Nederlands bedrijfsleven, Nederlandse waterschappen, Flood Control 2015 en Rijkswaterstaat.
Zie ook www.ijkdijk.nl

10. Internationale workshop over kustkwaliteit
De Provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen dagen in samenwerking met het Atelier Kustkwaliteit een internationale workshop georganiseerd over kustkwaliteit. Experts op het gebied van kustmorfologie, waterveiligheid, planologie en toerisme deelde best practices. Zo deelde Prof. José A. Jiménez (Spain, Catalunya) zijn visie over de ontwikkeling van de Ebro Delta in Spanje en presenteerde Architect Dan Hasløv zijn benadering voor het ontwerp van het beroemde strandpark Amager (Kopenhagen).

Samen met landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen werden diverse ontwerpopgaven over de toekomst van de Zuid-Hollandse kust uitgewerkt. Met dergelijke exercities heeft het Atelier Kustkwaliteit inmiddels ervaring. Het afgelopen jaar zijn er ongeveer 25 workshops georganiseerd. Vorige week kon directeur van het Deltaprogramma Kust Emmy Bolsius de resultaten aanbieden aan Deltacommissaris Wim Kuijken.

Donderdagochtend 28 juni zijn de resultaten gepresenteerd. Sprekers uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap reflecteerden op de resultaten en gaven een doorkijk naar mogelijke toepassingen in toekomstig beleid voor de kust. De deelnemers kijken terug op een geslaagde week. Samen met de organisatie concluderen zij dat internationale samenwerking tussen experts met verschillende achtergronden een enorme meerwaarde heeft. 

Voor meer informatie over het Atelier Kustkwaliteit, komende workshops en haar resultaten:
W: www.atelierkustkwaliteit.nl   E: Atelier-Kustkwaliteit-bk@tudelft.nl 

Voor verdere informatie over de internationale workshop kunt u contact opnemen met dhr. H. Heupink:
W: www.zuid-holland.nl   E: h.heupink@pzh.nl 

(c) 2012 NWP