NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 25 - 2012

06/07/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

Indien u de NWP Nieuwsbrief niet goed hebt ontvangen, kijk dan op de NWP website www.nwp.nl/nieuws/nieuwsbrief voor de webversie.

NIEUWS
1. Nederlandse watertechnologie met Mark van Loosdrecht even op wereldpodium tijdens Singapore International Water Week
2. Bedrijfsleven mist groeikansen door knelpunten exportfinanciering
3. Overzicht beschikbare subsidieregelingen
4. Rwanda zoekt water- en irrigatiespecialisten
5. Presentaties sectorbijeenkomsten Water OS online
6. Water OS: Ghana
7. Water OS: Benin
8. Water OS: Kenia
9. Water OS: Zuid-Soedan
10. Stand van zaken toekomstige aanbesteding project kustbescherming Jakarta, Indonesië
11. Vooraankondiging aanbesteding Colombia: Jarillón río Cauca, Cali

NIEUWS VAN DEELNEMERS
12. SID NL annual conference The State in a Globalizing World, the State’s responsibility in providing water
13. Doe mee met het Eijkelkamp Foundation Tournament
14. Gezocht: geïnteresseerde bedrijven voor (stedelijk) waterbeheer in India
15. 10.000ste Bosman plaatbeluchter op rwzi Horstermeer
16. Vacature IGRAC: Senior Groundwater Specialist 

NIEUWS

1. Nederlandse watertechnologie met Mark van Loosdrecht even op wereld podium tijdens Singapore water week
De Nederlandse delegatie kan terugkijken op wederom een succesvolle deelname aan de Singapore International Water Week. Het absolute hoogtepunt was de uitreiking  van de Lee Kuan Yew Water Prize 2012 aan professor Mark van Loosdrecht van de Technische Universiteit Delft. Even stond hij op het wereldpodium en daarmee ook de Nederlandse korrelslibtechnologie in het algemeen. Tegenover de internationale pers roemde Van Loosdrecht de openheid van de Nederlandse watersector die volgens hem aan de basis ligt van zijn wetenschappelijk onderzoek. Van Loosdrecht zelf hierover: “Nederland speelt een voortrekkersrol op watertechnologiegebied, zeker met Anammox en Nereda. Een goede samenwerking van universiteiten, waterschappen en bedrijven bij onderzoek en ontwikkeling ligt daar mede aan ten grondslag. Zeker de openheid van waterschappen om over innovatie mee te denken en ruimte te geven, is daarbij van belang.”

Het Holland paviljoen, dit jaar gezamenlijk georganiseerd door NWP en de Water Alliance, was als vanouds het centrale ontmoetingspunt voor standhouders en andere delegatieleden. Vanwege het open karakter en de gemoedelijke zakelijke sfeer kreeg de stand het verdiende predicaat ´best booth at Singapore International Water Week´. Diverse Nederlandse experts hielden voordrachten, zoals Bert Parmet van het Deltaprogramma en directeur Jacqueline Cramer van het Utrecht Sustainable Institute. Beiden spraken op de World Cities Summit. Martien den Blanken, Jonathan Clement en Gilbert Galjaard van PWN Technologies spraken op de Water Conference.

Op de website http://www.dutchwatersector.com/ is uitgebreid en met veel foto’s bericht over de Nederlandse deelname.

2. Bedrijfsleven mist groeikansen door knelpunten exportfinanciering
Peter Berdowski, bestuursvoorzitter van Boskalis heeft woensdag 4 juli namens de High-Level Werkgroep Exportfinanciering in de Rijkscommissie het rapport met aanbevelingen ten aanzien van het Nederlandse instrumentarium op het gebied van exportfinanciering overhandigd aan Richard van Zwol, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, die de Minister van Financiën in de vergadering vertegenwoordigde. Het rapport is tevens aangeboden aan de Ministers van EL&I, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Nederlandse export blijft achter
Export is dé groeimotor die Nederland uit de recessie moet halen. Dit is echter bepaald geen vanzelfsprekendheid. Een belangrijke zorg is dat de Nederlandse export naar met name snelgroeiende emerging en developing economies achterblijft en dat te sterk gesteund wordt op traditionele markten in de Eurozone. Wil Nederland kunnen blijven profiteren van de globalisering dan is voor zowel bedrijven als overheid versterking van de internationale concurrentiekracht een topprioriteit. Lees het volledige persbericht op de ANP website. Het rapport inclusief bijlagen is te downloaden van de website www.top-sectoren.nl/water

De gemengde High Level-Werkgroep Exportfinanciering bestaande uit bedrijfsleven en overheid opereert binnen de Topsector Water.

3. Overzicht beschikbare subsidieregelingen
Subsidieregelingen van de Nederlandse overheid en Europa kunnen goede ondersteuning bieden bij het innovatieproces van MKB bedrijven in de watertechnologiesector. Door de verscheidenheid aan regelingen is het echter lastig te bepalen welke regelingen daadwerkelijk geschikt zijn. Ook is het lastig er voor te zorgen dat de gekozen regeling uiteindelijk onder de streep nog iets oplevert. Voor MKB bedrijven kosten beide stappen vaak te veel tijd. Om snel inzicht te krijgen welke regelingen voor u geschikt kunnen zijn heeft NWP in samenwerking met drie subsidieadviesbureaus een overzicht samengesteld van de beschikbare subsidieregelingen.

Het schema bevat een korte samenvatting van de nationale en Europese regelingen en geeft aan in welke fase van het innovatietraject (onderzoek, ontwikkeling, valorisatie, markttransitie) en op welke manier (loon, materiaal, kosten derden, financiering) de regeling ondersteuning biedt. Zo kunt u snel scannen welke regelingen interessant zijn om verder te verkennen.

Voor meer informatie over of het aanvragen van een regeling voor u zinvol is kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de subsidieadviesbureaus:

Balance Financial Incentives - Laurens Berkvens; laurensberkvens@balance.nl
Evers & Manders Subsidieadviseurs – Paul Manders; paul.manders@emconsult.nl
Plas Bedrijfsadvies – Pieter Plas; pplas@plas-bedrijfsadvies.nl

Het overzicht is te downloaden via de NWP website
Om het downloaden te starten vragen wij u eerst een aantal gegevens in te vullen. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Roy Neijland r.neijland@nwp.nl of tel. 070-3043742

4. Rwanda zoekt water- en irrigatiespecialisten
De overheid  van Rwanda (GOR) voert momenteel een grootschalig armoede bestrijdingsprogramma uit (ca. 220 miljoen US dollar). Het bestaat uit diverse projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling in relatie tot voedselzekerheid en de ontwikkeling van rurale ‘livelyhood’ verbetering. Het programma wordt aangestuurd vanuit het Ministry of Agriculture and Animal Resources (MINAGRI). Deze projecten richten zich voornamelijk op de thema’s veeteelt en irrigatie en dienen in de komende drie jaar uitgevoerd te worden. Een knelpunt voor de GOR is echter dat er een tekort bestaat aan gekwalificeerde bedrijven en deskundigen die zowel de bouw van als het toezicht op de irrigatieprojecten kunnen uitvoeren.

De GOR hecht veel waarde aan betrokkenheid van Nederlandse water- en irrigatie expertise en komt graag in contact met gekwalificeerde bedrijven en experts. Het gaat om de volgende programma’s/ activiteiten:

1) De uitvoering en het toezicht op landgebruik projecten;
2) Bouw van dammen en bijbehorende structuren;
3) Bouw van irrigatie infrastructuur in heuvelachtig gebied;
4) Bouw van irrigatie-infrastructuur in veengebied.

Meer informatie over de projecten is te vinden op de Partners voor Water website
Meer informatie over de tenderprocedures is te vinden op http://www.minagri.gov.rw/ of http://www.worldbank.org/

Denkt u voor deze programma’s over de juiste expertise te beschikken dan kunt u uw CV en korte motivatie (beide in Engelse taal) sturen aan Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl). Uw gegevens zullen dan naar de Rwandese ambassade in Den Haag worden doorgestuurd.

5. Presentaties sectorbijeenkomsten Water OS online
In het kader van het programma ‘Water en Ontwikkelingssamenwerking’ (Water OS) zijn donderdag 21 juni 2012 sectorbijeenkomsten gehouden voor Benin, Kenia en Zuid-Soedan.  Doel was de Nederlandse watersector op de hoogte te stellen van de inhoud van de waterprogramma’s van de respectievelijke ambassades (MJSP) en de kansen die dit biedt. Alle presentaties zijn terug te vinden op de website van Partners voor Water.  

Naar verwachting worden de komende periode door de verschillende ambassades tenderprocedures  gestart voor de uitvoering van (delen van) het programma. Wij proberen u daarvan vroegtijdig op de hoogte te stellen. De formele tendering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de ambassades en  NWP speelt hierin geen formele rol.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NWP, Peter van den Horn (p.vandenhorn@nwp.nl, 070-3043717) of Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl, 070-3043712)

6. Water OS: Ghana
De Nederlandse ambassade in Ghana boekt grote voortgang bij het implementeren van de water en sanitatie agenda in het MJSP. Nadat het MJSP begin 2012 is goedgekeurd, is gekozen voor een clusterbenadering, met een sterk geografische focus op vier urbane gebieden. In Cluster 1 ligt de nadruk op het plannen en implementeren van water en sanitatie infrastructuur (hardware). Hiervoor is een internationale tender in voorbereiding die volgens planning na de zomer zal worden gepubliceerd. Het betreft hier een contract voor technische assistentie (TA) bij de implementatie; Cluster 2 legt de nadruk op de ‘software’, ofwel gedragsverandering van de bevolking en gebruikers; Cluster 3 legt de nadruk op twee innovatieve vormen van financiering:  het oprichten van een fonds voor microfinanciering voor water en sanitatie en een ‘call for proposals’ voor publiek-private initiatieven, vergelijkbaar met het Fonds Duurzaam Water. De call for proposals van dit ‘Ghanese Fonds Duurzaam Water’ is eveneens gepland voor eind 2012. Voor meer informatie: Marco Schouten, m.schouten@nwp.nl

7. Water OS: Benin
In de periode maart - juni 2012 heeft onder meer een missie naar Benin plaatsgevonden en inmiddels zijn zowel het project document van het volledige programma als de tenderdocumenten voor de technische assistentie (TA) van dit programma afgerond. Het gaat hierbij om het tweede meerjarenplan water en sanitatie: Programme Pluriannuel d´appui au secteur de l´Eau et de l´Assainissement  Phase II 2013/2016 Bénin (PPEA II). Dit PPEA II is 21 juni aan belangstellenden uit de sector gepresenteerd. Een samenvatting van gepubliceerde documenten en de presentatie zijn te vinden op de Partners voor Water website. Informatie met betrekking tot de  tenderprocedure voor aanbesteding van de uitvoering van dit programma wordt binnen een à twee maanden verwacht.  Voor meer informatie: Joop de Schutter, j.deschutter@nwp.nl  

8. Water OS: Kenia
Tijdens de sectorbijeenkomst op 21 juni 2012 is een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken voor wat betreft uitvoering van het MJSP. Eén van de belangrijkste activiteiten voor het komende jaar zal zijn het creëren van een duurzame (handels)relatie tussen de Nederlandse en Keniaanse watersector middels een platform. De haalbaarheid en de uiteindelijke vorm van het platform zal de komende tijd samen met de sector worden bekeken. De ambassade speelt hierin een ondersteunende rol. Voor meer informatie: Arjen de Vries, a.devries@nwp.nl 

9. Water OS: Zuid-Soedan
Het bilaterale waterprogramma tussen Nederland en Zuid-Soedan vordert snel en bevindt zich inmiddels in een afrondende fase. Een samenvatting van de gepubliceerde documenten en de presentatie van 21 juni zijn te vinden op de Partners voor Water website. Het programma bestaat uit een 1) een regionaal programma voor Lakes State, 2) een regionaal programma voor Eastern-Equatoria State en 3) een nationaal programma voor Integrated Water Resources Management. Componenten die in waterprogramma’s voor de ‘Lakes’ en Eastern-Equatoria terugkomen zijn water voor productieve doeleinden (veeteelt, landbouw, vis), ‘SWIS’ (veilig water en betere hygiëne) en integraal waterbeheer.

De afgelopen weken is door enkele experts, onder meer in nauw overleg met Zuid-Soedanese officials van het Ministerie van Water Resources and Irrigation, hard gewerkt aan de verschillende formuleringsdocumenten en tenderdocumenten. De verwachting is dat deze binnen enkele weken definitief zullen worden. Hierna zal ook meer duidelijk worden over de tenderprocedure voor aanbesteding. Voor meer informatie: Jetze Heun, j.heun@nwp.nl

10. Stand van zaken toekomstige aanbesteding project kustbescherming Jakarta, Indonesië
Indonesië en Nederland werken nauw samen aan het verbeteren van de bescherming van het noorden van Jakarta tegen overstromingen vanuit zee. In 2011 is een studie naar een oplossingsstrategie uitgevoerd: Jakarta Coastal Defence Strategy.

In vervolg hierop is besloten ook de komende jaren Indonesië te blijven ondersteunen. Hiervoor is eerder door Staatssecretaris Knapen van Ontwikkelingssamenwerking een bedrag van ca. 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Sinds het begin van dit jaar hebben er - in opdracht van Agentschap NL / Partners voor Water  - verschillende missies plaatsgevonden om gezamenlijk met de Indonesische autoriteiten de gevraagde Nederlandse ondersteuning tijdens de masterplanning fase nader te definiëren.

Jongstleden zijn twee ‘project-digests’ opgeleverd waarin de Nederlandse ondersteuning verder is uitgewerkt. Het gaat om een project voor ondersteuning van de opbouw van een Programme Management Unit en een project ten behoeve van een 'Masterplan of the JCD system'. Beide project digests vindt u op de website van Partners voor Water.

Inmiddels zijn de Indonesische autoriteiten zich aan het organiseren om Jakarta waterveilig te maken. Ook de Nederlandse ondersteuning zal daarom binnen afzienbare tijd georganiseerd moeten gaan worden. Momenteel worden daarom de genoemde project digests vertaald in ‘terms of references’ voor beide projecten. Agentschap NL/ Partners voor Water zal u binnen enkele weken informeren over het formele tenderproces.

Meer informatie: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl

11. Vooraankondiging aanbesteding Colombia: Jarillón río Cauca, Cali
In het kader van de Transitiefaciliteit Colombia en het Colombian Netherlands Water Partnership is eerder aangekondigd dat omstreeks 28 juni een aanbesteding zal worden gedaan. De afstemming met de autoriteiten in Cali over deze opdracht vraagt meer tijd, waardoor de aanbesteding later zal plaatsvinden dan gepland. Verwachting is dat uiterlijk maandag 9 juli de Terms of Reference wordt gepubliceerd.

Om geïnteresseerde partijen al wel de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op deze opdracht is de  achterliggende inmiddels beschikbaar. U kunt deze hier downloaden.   
De aanbesteding zal zowel via deze nieuwsbrief als de Partners voor Water nieuwsbrief en via TenderNed bekend worden gemaakt.

De aanbesteding heeft betrekking op een 18 km lange dijk (= jarillón) aan de linkeroever van de rivier de Cauca aan de rand van de stad Cali. De rechteroever is onbedijkt. De Jarillón de Agua Blanca, de enige structurele bescherming tegen overstromingen vanuit de Cauca Rivier, is sterk verslechterd na de overstromingen in 2010-2011. Zelfs in die mate dat ook de primaire functie van bescherming niet gewaarborgd kan worden. Deze toenemende achteruitgang verhoogt de kwetsbaarheid van het gebied voor overstromingen door een plotselinge doorbraak a.g.v. de frequente veranderingen in waterpeil. Dit laatste wordt versterkt door klimaatveranderingen die de laatste jaren zichtbaar worden en de toenemende menselijke impact in het gebied in de bovenloop van de Cauca River. Hierdoor lopen niet alleen zo'n 700.000 inwoners in het gebied van de gemeente Cali direct gevaar, maar ook de grootste waterzuivering / productie die zo'n 60% van de stad voorziet van water.

Meer informatie over Colombia
Peter van der Kolk: P.vanderkolk@nwp.nl, tel. 0653487141
Claudia Schutte: claudia.schutte@agentschapnl.nl, tel. 088-602 8094 (m.b.t. deze aanbestedingsprocedure)

NIEUWS VAN DEELNEMERS

12. SID NL annual conference The State in a Globalizing World, the State’s responsibility in providing water
The SID NL annual conference 2012 takes place on Friday September 14, organised in cooperation with the African Studies Centre (ASC), Vitens Evides International (VEI), NCDO and the Worldconnectors. It is the closing session of the SID 2011-2012 Lecture Series ‘The State in a Globalizing World: problematic, yet indispensable’, which aims to understand the changing role of the nation state, and its relations with other actors including other states, corporates and civil society. This conference will use the experiences with public-private partnerships in providing drinking water to households in Africa to clarify the potential of private sector involvement, and which role the state still should have. What works and what does not?

Date:   Friday 14 September 2012 from 9:30-14:00 (doors open at 9:00)  
Location:  De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, The Hague  
Day chair:  Willemijn Aerdts (Co-chair of the Worldconnectors)

You can register by sending an email to registration@sidnl.org stating your name and affiliation. For more information please visit the SID NL website http://www.sid-nl.org/ 

13. Doe mee met het Eijkelkamp Foundation Tournament
The Eijkelkamp Foundation organiseert op zaterdag 15 september in Giesbeek een voet- en volleybaltoernooi. Schrijf je vóór 20 augustus in met je buurtvereniging, vriendengroep, bedrijf of straat en steun het goede doel. Het inschrijfgeld komt namelijk volledig ten goede aan The Eijkelkamp Foundation.

Sportpark ‘De Does’ in Giesbeek verandert op 15 september in een heuse voet- en volleybalarena als er gestreden wordt om de Eijkelkamp Foundation Trofee. Op een half voetbalveld wordt er een 6x6 voetbaltoernooi gehouden. Op het andere veld een volleybaltoernooi. Het inschrijfgeld bedraagt 75,- per team dat mag bestaan uit maximaal 10 personen.

Het inschrijfgeld gaat volledig naar The Eijkelkamp Foundation. Deze stichting is in 2011 opgericht ter ere van het 100-jarig bestaan van Royal Eijkelkamp. The Eijkelkamp Foundation zet zich in voor bijzondere initiatieven op het gebied van water, bodem en milieu. Sinds de oprichting zijn twee landbouwkundige projecten ondersteund, een in Myanmar en een in Guinee.

Meld je aan vóór 20 augustus via foundation@eijkelkamp.com. Bel voor meer informatie Albert Knol, 06-23 78 95 88.

14. Gezocht: geïnteresseerde bedrijven voor (stedelijk) waterbeheer in India
Een aantal Nederlandse partijen is afgelopen jaar in samenwerking met Indiase partijen actief geweest de Nederlandse expertise en ervaring met integrale- en langetermijnplanning toe te passen in de context van de metropoolregio New Delhi. Dit traject, Delhi 2050 genaamd, is een bijdrage aan een ruimtelijke visievorming voor een duurzame toekomst voor deze regio. De huidige aanpak op het gebied van watervoorziening en –zuivering, huisvesting, mobiliteit en leefkwaliteit is onvoldoende. Niet alleen ontbreekt het aan een integrale aanpak, ook is er geen lange-termijn visie. Delhi 2050 heeft als doel publieke aandacht te vragen voor een duurzame stedelijke toekomst en de mechanismen in plaats te brengen om zo’n integrale lange termijn visie te realiseren. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een formele en structurele samenwerking in de vorm van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Indiase Ministry of Urban Development & Housing. Doel is gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomstvisie voor Delhi en andere grote Indiase steden . Focusgebieden in deze MoU zijn: (stedelijk) waterbeheer en governance (inclusief drinkwater), ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur, transport en energie & duurzaamheid.

Dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 september komt de Secretary General van het Indiase Ministerie van Urban Development met een delegatie op zowel ministerieel als gemeentelijk niveau naar Nederland. Onderwerp tijdens de missie is het MoU met focus op (stedelijk) waterbeheer en stedelijke architectuur. De samenwerking biedt goede kansen voor de Nederlandse watersector. Het ministerie van IenM bereidt een programma voor met ondermeer een bezoek een bedrijven en instituten die relevante kennis en ervaring in huis hebben voor de Indiase markt en die dit kunnen illustreren aan de hand van concrete projecten en voorbeelden op locatie. U kunt uw interesse bij het Ministerie van IenM kenbaar maken om de delegatie tijdens deze week op locatie te ontvangen en hiermee de business opportunities met India te verkennen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piebe Hoeksma (Piebe.hoeksma@minienm.nl, 06-52595045)

15. 10.000ste Bosman plaatbeluchter op rwzi Horstermeer
De rwzi Horstermeer is één van de rioolwaterzuiveringen die Waternet beheert. Met het in werking treden van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gelden voor deze rwzi strengere lozingseisen voor onder anderen de meststoffen stikstof en fosfaat. Dit betekent dat de rwzi aangepast moet worden. Het gehele project  gaat om de uitbreiding van de rwzi, de verbouwing en renovatie van de bestaande rwzi en de afstemming met de na te schakelen 1-STEP filterinstallatie. Opdrachtgever Waternet gunde het project aan de combinatie GMB/EWW/Beenen.

Een van de belangrijkste onderdelen van de rwzi Horstermeer is de actief-slibinstallatie. Hierin worden met behulp van bacteriën en lucht de afvalstoffen omgezet in niet schadelijke stoffen. De hiervoor te gebruiken beluchtingsinstallatie moet dan ook vanwege betrouwbaarheid en energiekosten met zorg gekozen worden. Voor de rwzi Horstermeer is hierom gekozen voor het plaatbeluchtingssysteem van de firma Bosman Watermanagement B.V. Op de rwzi Horstermeer is recentelijk de 10.000-ste Bosman plaatbeluchter geïnstalleerd.

Kijk voor meer informatie op de website van Waternet

16. Vacature IGRAC: Senior Groundwater Specialist
IGRAC (International Groundwater Resources Assessment Centre) is op zoek naar een Senior Groundwater Specialist. Standplaats bij IGRAC (in-house partner van UNESCO-IHE) in Delft. Lees hier de volledige functieomschrijving. Sollicitaties kunnen voor 20 juli gestuurd worden naar info@un-igrac.org. Voor meer informatie over IGRAC zie http://www.un-igrac.org/.