NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 25 - 2013

05/07/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Samen vormgeven aan Topsector voor Jakarta
2. Collectieve deelname 3rd IWA Development Congress & Exhibition, Nairobi Kenia
3. Uitvoeringsorganisatie van Nationaal Watertraineeship verzelfstandigd
4. Veranderingen binnen het team van Water OS kernadviseurs
5. Flitsende start 1e indieningsronde Young Expert Programme Water
6. NGO’s brainstormen over strategische partnerschappen
7. Irrigatiestudie in Kenia
8. Indonesië en Nederland: samen de toekomst in
9. App ‘Waternieuws’ gelanceerd
10. Collectieve beursdeelname Watec Israël 2103, Tel Aviv, Israël
11. Collectieve beursdeelname Fimai Brazil in Sao Paolo, Brazilië
12. Nieuwe NWP deelnemer: Afmitech Friesland

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
13. Korte update International Water Week Amsterdam
14. Sarphati prijs: wie wilt u nomineren?

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
15. Rotterdam in Casablanca - Water conferentie op Nederlands Koninklijk Marine schip
16. Water management en publieksdiplomatie – Marokko/Nederland, wie wil meedoen?
17. Grontmij tekent raamovereenkomst met Waterschap Vallei en Veluwe
18. Economische missie Brazilië met Ploumen
19. Digitale delta van start
20. Big Jump NL: Nederland springt voor schoner water
21. Simavi start grootschalig WASH-project in Tanzania
22. Wetsus Congress 2013: Value of Knowledge
23. Nederlandse Watereducatie exportproduct
24. Vacancy UNESCO-IHE: Senior Lecturer / Researcher or Associate Professor in Water Resources Management

OVERIG
25. Europese kansen voor de regio op 15 juli in de Van Nellefabriek
26. Vacancy ACF-France: Coordinator Globals WASH cluster rapid response team
27. Seminar Kansen Maritieme sector in West Afrika

NIEUWS

1. Samen vormgeven aan Topsector voor Jakarta
Op initiatief van het Kernteam Export en Promotie, Topsector Water, zijn op 13 juni jl.  enkele CEO’s uit de Nederlandse watersector bij elkaar gekomen in Amersfoort. Doel van deze eerste ‘CEO bijeenkomst Kernteam Export en Promotie’ was de gezamenlijke Nederlandse kansen te verkennen bij de integrale kustontwikkeling in Jakarta. Jakarta kampt met een grote overstromingsdreiging vanuit zee, hoofdzakelijk veroorzaakt door bodemdaling ten gevolge van grootschalige grondwateronttrekking. Om deze dreiging tegen te gaan, maar vooral ook om nieuwe (economische) waarde te creëren, worden de komende decennia grootschalige investeringen verwacht in bijvoorbeeld nieuwe landaanwinning- en kustverdedigingsprojecten.

Nederland heeft in Indonesië zowel binnen publieke als private kringen een goede naam opgebouwd als het gaat om kennis van watermanagement en het Nederlandse bedrijfsleven is goed vertegenwoordigd in Jakarta. Elk van de bedrijven denkt daarom werk te kunnen halen uit de te verwachten grootschalige investeringen (30-50 miljard). Maar waar heeft het toegevoegde waarde om gezamenlijk op te trekken? En hoe kunnen daarbij bezoeken van verschillende bewindspersonen, waaronder die van Minister President Rutte (ws in nov. 2013), worden benut?

De CEO’s hebben uitgesproken toegevoegde waarde te zien in gezamenlijk optrekken en de komende maanden zal een Nederlandse propositie (incl. enkele business cases) nader uitgewerkt moeten gaan worden. Dit proces staat ook open voor business cases van bedrijven die niet hebben deelgenomen aan de CEO-bijeenkomst. De secretaris van het Kernteam Export en Promotie zal dit proces aanjagen.

Voor meer informatie over de uitkomsten van de CEO bijeenkomst, het verslag, en het vervolgproces kunt u contact opnemen met Ivo van der Linden, coördinator Indonesië, 070-3043712 of i.vanderlinden@nwp.nl.

2. Collectieve deelname 3rd IWA Development Congress & Exhibition, Nairobi Kenia
Na Mexico en Kuala Lumpur wordt van 14 t/m 17 oktober 2013 in Nairobi, Kenia het 3rd IWA Development Congress & Exhibition georganiseerd met als thema: Catalysing Urban Water Transitions. Het evenement staat in de waterwereld bekend als het meest toonaangevend voor de Low-and-Middle Income landen. Er worden zo’n 800 deelnemers en bezoekers verwacht, o.a. academici, uitvoerders, beleidsmakers, consultants, NGO’s, internationale organisaties en financierders. Aansluitend op de conferentie zal een beurs worden ingericht. De beursvloer biedt een unieke gelegenheid om uw organisatie in de spotlights te zetten en in contact te komen met water professionals vanuit de low-and-middle income landen.

NWP zal, in samenwerking met de NL Ambassade, een (kleine) collectieve beursdeelname organiseren. Het paviljoen (36m2) krijgt een Holland uitstraling vanuit een centrale boodschap/centraal thema. Wij nodigen u graag uit aan dit initiatief deel te nemen. Deelname aan het Nederlands collectief biedt u de mogelijkheid uw organisatie te presenteren in het paviljoen, dmv logo/naamsvermelding en 1 poster, brochures en aanwezigheid. Daarnaast zal er een workshop worden georganiseerd, zullen er veldbezoeken/matchmakings worden geregeld wanneer er vraag naar is en zijn er tal van netwerkmomenten om in contact te komen met (potentiële) lokale partners. 

Deelname bedraagt € 1.000,- excl. BTW per deelnemende partij. Aanmelden is mogelijk tot 21 juli 2013, via deze link

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met het NWP, Annemieke van Zuylen: a.vanzuylen@nwp.nl, tel: 070-3043708 of met Don Offermans, kernadviseur Kenia, d.offermans@nwp.nl.

Meer informatie: www.iwa2013nairobi.org 

3. Uitvoeringsorganisatie van Nationaal Watertraineeship verzelfstandigd
In juni is H2O-job, de uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Watertraineeship, een zelfstandige bv geworden. Met deze verzelfstandiging ontstaat meer bewegingsvrijheid om de samenwerking met de watersector te intensiveren. Daarnaast verhuist H2O-job per 1 augustus naar het International Water House aan de Bezuidenhoutseweg 2 in Den Haag, waarin o.a. ook het Netherlands Water Partnership (NWP) gehuisvest is.

De huidige samenwerking met het programma Human Capital Water & Delta, gecoördineerd door NWP, zal hiermee verder worden verstevigd. De verzelfstandiging en verhuizing hebben geen consequenties voor de trainees en werkgevers, die aan het Nationaal Watertraineeship verbonden zijn. www.nationaalwatertraineeship.nl 

4. Veranderingen binnen het team van Water OS kernadviseurs
Binnen het Water OS programma heeft een verschuiving in de bemensing plaats gevonden. Vanaf heden is Don Offermans kernadviseur Kenia en is Arjen de Vries kernadviseur Ethiopië. Vanaf 1 augustus zal Wim Klaassen, momenteel al kernadviseur Zuid Soedan, ook de kernadviseurstaak voor Jemen op zich nemen.

Voor meer informatie over het Water OS programma kunt u terecht bij Joris van Oppenraaij j.vanoppenraaij@nwp.nl

5. Flitsende start 1e indieningsronde Young Expert Programme Water
Na opening van de eerste indieningsronde van het Young Expert Programme Water (YEP Water) hebben we al veel enthousiaste reacties en sollicitaties van belangstellende kandidaten voor YEP-posities ontvangen. De eerste selectiegesprekken zijn inmiddels ingepland en vinden plaats vanaf half juli. Ook hebben verschillende organisaties uit de watersector toezeggingen gedaan voor YEP-posities en wordt er hard gewerkt aan het schrijven van projectvoorstellen. De indieningsronde staat nog open: projectvoorstellen kunnen tot 15 juli worden ingediend; sollicitaties voor YEP-posities moeten uiterlijk 11 juli zijn ontvangen. Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het schrijven van uw projectvoorstel? Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee.

YEP Water is opgezet om het internationale waternetwerk te verjongen door jonge Nederlandse professionals in te zetten in het buitenland en door lokale professionals via Nederlandse organisaties in een internationale werkomgeving te laten werken. De Young Experts worden tijdens hun uitzending intensief begeleid en gecoacht en volgen een speciaal opleidings- en begeleidingsprogramma. YEP Water is opgezet door het ministerie van  Buitenlandse Zaken en het Netherlands Water Partnership. Meer informatie: www.yepwater.nl.

Contact: Marjon Reiziger, m.reiziger@nwp.nl of telefoon 06-4608 1292. 

6. NGO’s brainstormen over strategische partnerschappen
Het NGO platform dat door NWP gefaciliteerd wordt en dat bestaat uit alle NGO deelnemers van NWP heeft op vrijdag 28 juni jl. een strategische sessie gehouden over ‘post 2015 leren en positioneren’. Het thema ‘creating shared value’ nam hierbij een centrale rol in. Binnen dit concept zijn bedrijven en NGO’s gelijkwaardige partners die op basis van toegevoegde waarde tot duurzame business en ontwikkeling komen. Later dit jaar worden er sessies georganiseerd om tot concrete samenwerkingen te komen.

Contact: Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl  

7. Irrigatiestudie in Kenia
De Keniaanse overheid laat een uitgebreide studie uitvoeren naar irrigatiewerkzaamheden voor het Galana/Kulalu Food Project. Belangstellingsregistratie sluit op 12 juli 2013. Voor dit project is 17,4 miljoen euro beschikbaar. De Keniaanse overheid heeft in juni haar budgetplannen voor 2013/2014 opgesteld. Investeringen in de landbouwsector zijn daarbij een belangrijk onderdeel. Voor bestaande irrigatieprojecten is 70 miljoen euro beschikbaar.

Meer weten over de irrigatieprojecten in Kenia? Neem contact op met David Ongolo van de Nederlandse Ambassade in Nairobi of met NWP Kenia kernadviseur Don Offermans, d.offermans@nwp.nl.

8. Indonesië en Nederland: samen de toekomst in
Onder leiding van de secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dhr. Siebe Riedstra heeft een Nederlandse  delegatie van 25 tot en met 28 juni jl. Jakarta bezocht.  De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Rotterdam, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Partners voor Water/ NWP.

Achtergrond van dit bezoek was deelname als co-voorzitter aan de Joint Steering Committee, die sturing geeft aan het bilaterale Water MoU. Belangrijk resultaat is dat Nederland en Indonesië, als ‘oude vrienden’, uitgesproken hebben samen het perspectief op de toekomst te willen richten. De samenwerking op het  gebied van water vormt daarbij in toenemende mate een belangrijk onderdeel. Omdat Indonesië sterk in ontwikkeling is en een stabiele economische groei (6-8% per jaar) doormaakt zal deze samenwerking gebaseerd zijn op wederkerigheid en kennisuitwisseling/-opbouw. Ook zal de private sector nadrukkelijk in de samenwerking betrokken moeten raken. Waterveiligheid (Jakarta en Semarang) en water voor voedselzekerheid en ecosystemen blijven de thematische focusgebieden, waarbij wordt gestreefd naar een integrale benadering en ‘full life cycle approach’. 

Tijdens het bezoek zijn onder meer gesprekken gevoerd met de Minister, de Vice-Minister en de secretaris- generaal van het Ministerie van Publieke Werken (PU), de secretaris-generaal van het Ministerie van Milieu (KLH), de vice-gouverneur van DKI Jakarta, een vice-Minister van het Ministerie van Planning (Bappenas) en vertegenwoordigers van de havenautoriteiten.

Voor meer informatie over dit bezoek of de geplande vervolgactiviteiten kunt u contact opnemen met Ivo van der Linden, coördinator Indonesië (070-304 3712, i.vanderlinden@nwp.nl).

9. App ‘Waternieuws’ gelanceerd
Tijdens het Nationale Watersymposium, dat op 16 mei plaatsvond in Amersfoort, is de app Waternieuws gelanceerd. Met deze app kunnen gebruikers snel relevante informatie vinden, zoals bijeenkomsten en symposia van de deelnemende organisaties, het laatste nieuws en discussies op de sociale media. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS (Apple).

Deze app is een initiatief van een aantal deelnemers van Loods 11, een informeel samenwerkingsnetwerk van diverse waterorganisaties opgericht om de onderlinge synergie van de deelnemende organisaties te vergroten. De Waterapp is gefinancierd door Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie, KWR, Aqua for all, NWP, STOWA, Wateralliance, WaterForum en H2O.

10. Collectieve beursdeelname Watec Israël 2103, Tel Aviv, Israël
Israël heeft op het gebied van watertechnologie veel te bieden en neemt in de wereld een uitstekende positie in. Voor Nederland liggen er goede kansen om met Israël samen te werken. Het NWP zal, bij voldoende belangstelling, in samenwerking met VLM, Water Alliance, Aqua Nederland en de Nederlandse Ambassade, een collectieve beursdeelname organiseren naar de WATEC 2013, die van 22 tot 24 oktober wordt gehouden in Tel Aviv. WATEC is een internationale beurs en conferentie op het gebied van water- en milieutechnologie.

Deelname aan het collectief biedt u o.a. presentatieruimte, netwerkmomenten, zichtbaarheid in een paviljoen met Holland uitstraling en de organisatie wordt u uit handen genomen, zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen beursdoelen. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl, tel: 070-3043708.

11. Collectieve beursdeelname Fimai Brazil in Sao Paolo, Brazilië
De International Industrial Environment and Sustainability Fair (FIMAI) is een van de belangrijkste water en milieubeurzen in Latijns Amerika en biedt tal van mogelijkheden om in contact te komen met Braziliaanse en Internationale experts en zakenlieden. De beurs toont de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van water- en milieutechnologie. De FIMAI werd voor het eerst gehouden in 1999 en heeft een goede reputatie opgebouwd in de industriële sector. Voor Nederland liggen er goede kansen om zich in deze nieuwe markt te laten zien.

Het NWP organiseert, bij voldoende belangstelling, in samenwerking met VLM, de Water Alliance en Aqua Nederland, een collectieve beursdeelname naar de FIMAI 2013.
Deelname aan het collectief biedt u o.a. presentatieruimte, netwerkmomenten, zichtbaarheid in een paviljoen met Holland uitstraling en de organisatie wordt u uit handen genomen, zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen beursdoelen. De FIMAI vindt plaats van 5 t/m 7 november in São Paulo.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl, tel: 070-3043708.

12. Nieuwe NWP deelnemer: Afmitech Friesland
Afmitech Friesland is gespecialiseerd in decentrale afvalwaterzuiveringen, ook wel bekend als IBA Individuele Behandeling Afvalwater. De Afmitech klasse 2 en 3A 'Bever' afvalwaterzuiveringen worden gebruikt in kleinschalige situaties zoals huishoudens, bootwoningen, melkveebedrijven en restaurants tot industriële toepassingen tot 5000 vervuilingseenheden. Afmitech werkt over de hele linie aan afvalwater oplossingen, van ontwerp en productie tot onderhoud en service.
www.afmitech.com 

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.

13. Korte update International Water Week Amsterdam
In de afgelopen nieuwsbrieven meldden we al een en ander over de International Water Week Amsterdam (IWW), 4-8 november 2013. De tweede editie komt goed van de grond. De vele papers die voor de conferentie binnenkwamen worden op dit moment gereviewd,in augustus is het definiteve programma bekend. De registratie voor conferentiebezoekers is inmiddels geopend. Ook de beurs Aquatech is goed gevuld met standhouders, bovendien registreren zich al vele bezoekers. Het Holland Paviljoen, waar Nederlandse partijen zich kunnen presenteren, is bijna vol. Daarnaast verwachten we weer tientallen internationale delegaties.

Kijk voor meer informatie op www.internationalwaterweek.com. Voor deelname aan de IWW, neem contact op met Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl 

14. Sarphati prijs: wie wilt u nomineren?
Tijdens de International Water Week wordt de eerste Sarphati prijs uitgereikt. Een prijs van 50.000 euro voor personen die door ondernemerschap het verschil hebben gemaakt in water, sanitatie en volksgezondheid. Kent u zo'n persoon of project? Kijk dan op www.internationalwaterweek.com voor de voorwaarden en stuur uw nominatie in! De Sarphatiprijs wordt georganiseerd door Waternet en Aqua for All, met steun van NWP en DGIS.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

15. Rotterdam in Casablanca - Water conferentie op Nederlands Koninklijk Marine schip
In de haven van Casablanca ligt van 1 tot 4 september het Koninklijk Nederlands Marine schip Rotterdam. Het bezoek is onderdeel van een tour van de Nederlandse Marine langs de Afrikaanse kust.Het schip, ‘Rotterdam’ wordt opengesteld voor de Nederlandse Economische Diplomatie met netwerk meetings en conferenties op het gebied van waterbeheer, transport en logistiek. Dit evenement is een uitstekende gelegenheid om Marokkaanse beleidsmakers en zakelijke contacten te ontmoeten.

Voor meer informatie, neem contact met de economische afdeling van de Ambassade in Rabat: Joris Houtman, joris.Houtman@minbuza.nl   

16. Water management en publieksdiplomatie – Marokko/Nederland, wie wil meedoen?
Om de Nederlandse watersector goed op de kaart te zetten in Marokko is de Nederlandse ambassade in Marokko bezig met het samenstellen van een WATER SPECIAL KRANT over expertise uitwisseling tussen Nederland en Marokko. De volgende thema’s worden behandeld: relaties tussen Nederland en Marokko op het gebied van water,lopende en toekomstige projecten, de uitwisseling van expertise, opleidingen, water instituten, landbouw en irrigatie.

Partijen die een bijdrage willen leveren aan de Water Special Krant kunnen hun bijdrage sturen aan Joris Houtman, joris.Houtman@minbuza.nl

17. Grontmij tekent raamovereenkomst met Waterschap Vallei en Veluwe
Advies- en ingenieursbureau Grontmij en  Waterschap Vallei en Veluwe hebben een vierjarig raamcontract voor algemene ingenieursdiensten ondertekend. Grontmij is hiermee één van de vijf bureaus met een raamcontract dat het waterschap de komende vier jaar adviseert en ondersteunt op het gebied van rioolwaterzuivering, installaties, waterbeheersing en hoogwaterbescherming. De verwachte totale omzet binnen het raamcontract bedraagt 3 miljoen euro op jaarbasis. Lees het volledige bericht op de website van Grontmij

18. Economische missie Brazilië met Ploumen
Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen leidt van 6 tot en met 11 oktober een economische missie naar Rio de Janeiro, Brasilia en São Paulo in Brazilië. Bij voldoende belangstelling biedt het programma de mogelijkheid ook Belo Horizonte te bezoeken.

De missie staat open voor bedrijven uit alle sectoren, maar er is speciala aandacht voor ondermeer de watersector (waterbeheer en maritieme sector).

Deze missie biedt een uitstekende gelegenheid aan bedrijven om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die de Braziliaanse markt biedt en contacten te leggen met Braziliaanse ondernemers. Tijdens deze missie is uitgebreid gelegenheid voor matchmaking en individuele gesprekken met Braziliaanse counterparts. Voor aanmelden en meer informatie over het programma zie de website van Agentschap NL.

19. Digitale delta van start
Rijkswaterstaat, IBM, Hoogheemraadschap Delfland, TU Delft en Deltares kondigden afgelopen week de start van de Digitale Delta aan. Gedurende 12 maanden gaan deze partijen samen onderzoeken hoe met behulp van betere informatiedeling en slim hergebruik van ICT toepassingen het waterbeheer in Nederland verbeterd kan worden en tegelijkertijd de economische positie van de Nederlandse watersector in het buitenland kan worden vergroot. Het project wordt uitgelegd in een heldere animatiefilm op: www.digitaledelta.nl

20. Big Jump NL: Nederland springt voor schoner water
Op zondag 14 juli, klokslag 15.00 uur, is het weer zo ver. Dan springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, meren en beken: de Big Jump. Daarmee vragen we aandacht voor het belang van schoon water voor mens en natuur. In Nederland bereiden de Natuur en Milieufederaties en de waterschappen zich weer voor op een Nederlandse sprong. Er staan in ieder geval sprongen op stapel in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht.Voor meer informatie zie www.bigjump.nl of volg de Big Jump NL via twitter @BigJumpNL.

21. Simavi start grootschalig WASH-project in Tanzania
Simavi heeft een omvangrijk WASH-project in Tanzania toegekend gekregen van het Zwitserse Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking. In Dodoma, een regio met een inwonertal van 2,1 miljoen mensen, bevinden zich 342 kleine gezondheidscentra zonder veilige drinkwatervoorzieningen. Een uitgelezen kans voor Simavi om onze WASH-expertise toe te passen in de health sector.
Lees verder over de uitvoering van dit project op de website van Simavi

22. Wetsus Congress 2013: Value of Knowledge
Minister Melanie Schultz van Haegen is een van de sprekers tijdens de eerste dag van het jaarlijkse Wetsus Congress dat dit jaar wordt gehouden op 30 september en 1 oktober in De Harmonie in Leeuwarden. Thema dit jaar is ‘Value of Knowledge’.

Het volledige programma staat online en de registratie is geopend. Voor meer informatie en registratie zie de website van Wetsus

23. Nederlandse Watereducatie exportproduct
Internationale  belangstelling voor het Nederlandse model van watermanagement en -beheer groeit nu in veel landen watergerelateerde natuurrampen plaatsvinden. In het mei/juni nummer van het gezaghebbende, wetenschappelijke blad “Social Education”, uitgegeven door de Amerikaanse National Council for Social Studies, is een uitgebreid artikel opgenomen over hoe we in Nederland vorm geven aan watereducatie. Nadat vorige maand het digitale onderwijsprogramma Waterwise in Berlijn werd  bekroond met de internationaal prestigieuze Comenius Award, is er nu ook wetenschappelijke erkenning voor het brede terrein van watereducatie in Nederland. Lees het volledige bericht op de website van de Unie van Waterschappen

24. Vacancy UNESCO-IHE: Senior Lecturer / Researcher or Associate Professor in Water Resources Management
As part of the Integrated Water Systems and Governance Department, the Water Management chair group offers postgraduate education and professional training courses, initiates and conducts research activities, and provides capacity building and advisory services in the fields of water resources management, water services management and environmental planning. The chair group acknowledges that the most pressing contemporary challenges in the water sector concern issues that encompass physical and non-physical aspects simultaneously. Innovations will have to deal with the two-way dynamic of such challenges and therefore the interplay between the physical technological, social, institutional and economic processes involving water systems needs to be better understood. The Water Management chair group is looking for a Senior Lecturer/ Researcher or Associate Professor in Water Resources Management. Read the complete vacancy text on the UNESCO-IHE website.  

OVERIG

25. Europese kansen voor de regio op 15 juli in de Van Nellefabriek
Werkt u aan een oplossing voor veilige en klimaatbestendige steden? Bent u gevestigd in de regio Zuid-Holland ? En wilt u meer kansen en een groter netwerk in Europa?
Meldt u dan direct aan voor de de bijeenkomst ‘Europese kansen voor de regio’, op maandag 15 juli om 15.00 uur in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen onderzoeken we wat de EU voor de regio kan betekenen op het gebied van subsidies, financiering en matchmaking.

Daarnaast verkennen we hoe de regio zich beter op de Europese kaart kan zetten als hotspot voor klimaatadaptatie, deltatechnologie en cross sectorale innovaties. De bijeenkomst wordt geopend door dijkgraaf Michiel van Haersma Buma van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Voor het volledige programma en aanmelden, klik hier

Neem voor vragen contact op met Eveline du Perron, duperron@kennisalliantie.nl 

26. Vacancy ACF-France: Coordinator Globals WASH cluster rapid response team
ACF-France is looking for a coordinator to the Global WASH cluster rapid response team. The position is based in ACF’s headquarters in Paris (France) under a secondment arrangement with UNICEF, with frequent deployment to the field to support the efforts of the WASH cluster at country level in an emergency response.

Approximately 60% of the time will be spent on emergency deployment. The length of deployment will be limited to 2 months, however during non-mission period RRT members will primarily be based in Paris and work closely on WASH cluster priority issues. The time in Paris will be equally divided between specific tasks allocated from the global WASH cluster, including supporting emergency preparedness missions in the Regions and assisting in building ACF’s internal capacity for emergency water/sanitation/hygiene response. Read the complete vacancy text here

27. Seminar Kansen Maritieme sector in West Afrika
De Trade Council van Stichting Nederland Maritiem Land organiseert 10 juli een seminar over de marktmogelijkheden in West Afrika. Tijdens deze bijeenkomst wordt het rapport ‘Maritiem West Afrika’ gepresenteerd en zal de Koninklijke Marine meer informatie verstrekken over haar geplande reis naar de regio. Het seminar is interessant voor rederijen en maritiem logistieke ondernemers, havengerelateerde bedrijven en industriële partijen in de scheepsbouw, bagger, offshore en visserij.

Voor meer informatie klik hier of neem contact op met Tristan Beumer, 010-4007140 of tb@bloemdozenienhuis.com 

(c) 2013 NWP