NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 26 - 2012

13/07/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl

NIEUWS
1. Vakantiestop NWP Nieuwsbrief
2. Uitnodiging Waterdebat 2012
3. Deadline vragen stellen Colombia-tender tot uiterlijk 17 juli
4. Projecten in Indonesië: Advies in het kader van Jakarta Coastal Defense Strategy t.b.v. de projecten a. Master Plan en b. Assistentie aan de Programme Management Unit
5. Rwanda: vooraankondiging aanbesteding Sr. Technical Advisor
6. European Innovation Partnership on Water: EIP Water bijeenkomst

NIEUWS VAN DEELNEMERS
7. Vooraankondiging: Water Sector meets Future Water Leaders - UNESCO-IHE Alumni Day
8. Zomer Fotowedstrijd Waterforum
9. Zoet-Zouttweedaagse: biedt verzilting kansen?

OVERIG
10. Masterclass Water en Gebiedsontwikkeling
11. POLLUTEC 2012 - Jaarlijks internationaal trefpunt voor de eco-industrie 

NIEUWS

1. Vakantiestop NWP Nieuwsbrief
Ondanks het druilerige weer gaat ook de NWP Nieuwsbrief op vakantie. Dit is de laatste NWP Nieuwsbrief voor de vakantiestop. Vanaf 17 augustus zijn we er weer met het laatste nieuws over de activiteiten binnen en buiten het NWP. Wij wensen u een hele fijne vakantie toe.

Bianca Dijkshoorn
Anita de Wit

2. Uitnodiging Waterdebat 2012
“Water de Kamer in: aan de vooravond van verkiezingen”, het Waterdebat 2012 vindt dit jaar plaats als opmaat naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 4 september 2012 in Nieuwspoort mee te debatteren over de politieke keuzes die voor ons liggen op het gebied van water.

Voor het Waterdebat 2012 worden ook Kamerleden van de diverse partijen uitgenodigd. Dit is uw kans om in debat te gaan met vooraanstaande politici of prominente waterdeskundigen. Aansprekende vertegenwoordigers uit de waterwereld zullen stellingen voorleggen aan de deelnemers. Vanwege de opmerkelijke datum van het debat zullen ook de waterstandpunten van de verschillende politieke partijen worden belicht.

Het Waterdebat vindt plaats van 17.00- 18.30 uur. Aansluitend vindt ‘Waterpoort’ plaats, georganiseerd door het NWP, en u bent van harte welkom om deze bijeenkomst ook bij te wonen. U heeft dan tevens de gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Het Waterdebat 2012 wordt georganiseerd door MWH, NL-ingenieurs, Unie van Waterschappen, Vewin en WaterForum. Wij hopen dat u mee debatteert en ontmoeten u graag op 4 september!
Aanmelden kan via: waterdebat@schuttelaar.nl.

3. Deadline vragen stellen Colombia-tender tot uiterlijk 17 juli
Partijen die willen participeren in de tender 'Diagnosis of and recommendations for the Agua Blanca Dike along the Cauca River, city of Santiago de Cali, Colombia' kunnen per mail vragen stellen aan Agentschap NL, Partners voor Water tot uiterlijk 17 juli a.s.: claudia.schutte@agentschapnl.nl.

De antwoorden op alle vragen zullen uiterlijk een week voor de deadline van het indienen van voorstellen worden gepubliceerd op de website van Partners voor Water

4. Projecten in Indonesië: Advies in het kader van Jakarta Coastal Defense Strategy t.b.v. de projecten a. Master Plan en b. Assistentie aan de Programme Management Unit
Nederland heeft met Indonesië een Memorandum of Understanding (MOU) gesloten waar in dit kader diverse waterprojecten kunnen worden uitgevoerd. Dit past binnen het kader van Water Mondiaal, de kabinetsbrede beleidsvisie voor water internationaal, zoals neergelegd in hoofdstuk 6 van het Nationaal Waterplan “Wereldwijd werken met Water”. Hierin zijn vijf deltalanden benoemd waarmee de Nederlandse overheid langjarige samenwerkingsrelaties wil ontwikkelen. Eén van de landen waarmee Nederland een langjarige samenwerkingsrelatie uitbouwt, is Indonesië.

Wij vragen consortia om hun belangstelling te tonen voor de uit te voeren vervolgstappen van de Jakarta Coastal Defense Strategy voor de projecten a. Master Plan en b. Assistentie aan de Programme Management Unit. Voor de globale inhoud van de twee projecten, zie de “project digests” op de website van Partners voor Water

Registratie van uw belangstelling
Organisaties die geïnteresseerd zijn in het indienen van een voorstel voor één van de projecten of beide kunnen hun belangstelling kenbaar maken aan NL EVD Internationaal, Programma Partners voor Water, t.a.v. de heer S.P. Warmerdam, Postbus 20105, 2500 EC, Den Haag, en elektronisch naar info@partnersvoorwater.nl vóór 1 augustus 2012, 12.00 uur.

Lees het volledige aanbestedingsbericht op de website van Partners voor Water waar u meer informatie kunt vinden over het vervolgtraject en de voorwaarden verbonden aan deze belangstellingregistratie. 

Nadere informatie over deze aanbesteding en de projecten kunt u verkrijgen bij het programma Partners voor Water, de heer Simon Warmerdam, telefoon 088 602 8055.

NWP Contactpersoon: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl 

5. Rwanda: vooraankondiging aanbesteding Sr. Technical Advisor
Als start van het bilaterale OS waterprogramma in Rwanda zoekt de Nederlandse ambassade in Kigali een ‘senior technical water adviser’ die op het Departement van Water in Kigali zal worden geplaatst. Het betreft een strategische positie voor het vormgeven van breed Integraal Waterbeheer (IWRM) in Rwanda in alle opzichten: beleid, planning, uitvoering, training, institutioneel.

De Nederlandse ambassade zoekt een persoon die als individu of namens een bedrijf deze positie kan gaan bekleden. Het betreft een opdracht van ca. 500.000 euro en afhankelijk van de maandelijkse kosten zal deze inzet voor 18 – 24 maanden kunnen zijn.  De voorkeur van de Nederlandse ambassade en de Rwandese autoriteiten gaat uit naar iemand die lokaal is geplaatst (dus geen periodiek invliegende consultant). Zie de website van Partners voor Water voor de term of reference van deze opdracht.

Naar verwachting zal de aanbesteding van deze opdracht in de maand augustus plaatsvinden. Agentschap NL / Partners voor Water zal daarover binnen enkele weken communiceren.

Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht en denkt in aanmerking te komen dan verzoeken wij u uw interesse kenbaar te maken, via wateros@nwp.nl, ovv. interesse TA Rwanda. Uw gegevens zullen dan aan Agentschap NL / Partners voor Water worden doorgegeven en u wordt van het verdere tenderproces op de hoogte gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl, 070-304 3712).

6. European Innovation Partnership on Water: EIP Water bijeenkomst
Een Nederlandse agenda bepalen met daarin speerpunten voor het EIP uitvoeringsplan door het verzamelen van huidige initiatieven en het formuleren van gezamenlijke ambities. Dat was het doel van de bijeenkomst die op 11 juli jl. in het kader van het European Innovation Partnership on Water is gehouden op het Provinciehuis in Den Haag. De uitkomsten van de bijeenkomst worden verder verwerkt in een position paper voor de Nederlandse vertegenwoordigers in de EIP High Level Steering Group. Een blauwdruk wordt volgende week aan deelnemers verstuurd om verder uitgewerkt te worden tot een position paper.
Voor meer informatie of eventuele bijdrage aan het  position paper kunt u contact opnemen met NWP, Paula Frank: p.frank@nwp.nl, 070 304 3758.

Het European Innovation Partnership on Water (EIP on Water) is een initiatief opgezet door de Europese Commissie en richt zich op samenwerkingsverbanden tussen partijen uit de Europese watersectoren om innovatie en time to market te versnellen. Er wordt concreet gewerkt aan demonstratieprojecten om de nationale kennis en ervaringen op het gebied van watermanagement toe te passen. Voor meer informatie lees een eerder bericht over het EIP on Water op de NWP website http://www.nwp.nl/nieuws/index.php?we_objectID=12818 of neem contact op met Paula Frank.

NIEUWS VAN DEELNEMERS

7. Vooraankondiging: Water Sector meets Future Water Leaders - UNESCO-IHE Alumni Day
Ontmoet toekomstige leiders in de watersector in landen als Indonesië, Thailand, Brazilië en Zuid-Afrika.

Het UNESCO-IHE Institute for Water Education nodigt u uit om deel te nemen aan de eerste 'Water Sector meets Future Water Leaders - UNESCO-IHE Alumni Day'. 
Het evenement vindt plaats bij UNESCO-IHE in Delft op donderdag 20 september 2012. Het biedt private en publieke partijen in de watersector de gelegenheid om kennis te maken met internationale studenten van UNESCO-IHE en vormt een ideale gelegenheid om interessante zakelijke contacten voor de toekomst te genereren. De middag zal bestaan uit korte key-notes, speeddating sessies en een netwerkborrel.

Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar alumni@unesco-ihe.org met als onderwerp 'UNESCO-IHE Alumni Day', in augustus wordt contact met u opgenomen.

8. Zomer Fotowedstrijd Waterforum
Na de enthousiaste reacties van vorig jaar organiseert Waterforum opnieuw een fotowedstrijd. De prijs is ditmaal een foto naar keuze op canvas. Het concept blijft hetzelfde. In de meeste vakanties is water nooit ver weg. Als u al pootjebadend of kajakkend frisse ideeën of invallen krijgt, deel dat dan met uw collega’s. Ter inspiratie kunt u nog even kijken naar de inzendingen uit 2011.  

De foto met een korte tekst van maximaal 50 woorden, waarin u duidelijk omschrijft wat de link is met de watersector kunt u tot uiterlijk 27 augustus sturen naar redactie@waterforum.net. Maximaal 1 inzending per deelnemer. Fotograaf Hans Zwakman kiest de winnaar en de uitslag wordt in de Waterforum nieuwsbrief van 5 september bekend gemaakt.

9. Zoet-Zouttweedaagse: biedt verzilting kansen?
Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni 2012 een tweedaags symposium over de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, die extra wordt aangejaagd door klimaatverandering. U leest er alles over in de Zoet-Zoutkrant

Wat betekent dat voor de vraag naar, en het aanbod van zoet water? Is verzilting vooral een probleem, of biedt het ook kansen? Volgens Jan Busstra van het Deltadeelprogramma Zoetwater zullen waterbeheerders en gebruikers een mentale omslag moeten maken, en moeten leren ‘creatief mee te bewegen met datgene waartegen we geen weerstand kunnen bieden’.

Voor alle duidelijkheid: de verzilting van Nederland is niet iets van vandaag of gisteren. Het probleem speelt al zolang we bezig zijn de waterhuishouding naar onze hand te zetten. Zilt water komt rechtstreeks in het hoofdwatersysteem via binnendringend zeewater (externe verzilting), of kwelt met het grondwater in de polders en droogmakerijen omhoog (interne verzilting).  Het probleem wordt wel steeds prangender. Zeespiegelrijzing,  bodemdaling en het vaker voorkomen van langdurige droge perioden met lage rivierwaterafvoeren, versnellen het verziltingsproces. Het wordt steeds lastiger (interne) verzilting te bestrijden via het doorspoelen van polders, zoals in laag Nederland nu op grote schaal gebeurt. Er is steeds vaker onvoldoende water van goede kwaliteit voorhanden om dat te doen. Kortom:  zoetwater wordt schaarser, terwijl de zoetwatervraag naar verwachting toeneemt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u bellen met Michelle Talsma of Wessel Doorn van STOWA-Deltaproof, T 033 460 3200.

OVERIG

10. Masterclass Water en Gebiedsontwikkeling
De grondgedachte achter gebiedsontwikkeling is dat nieuwe plannen waarde toevoegen aan de omgeving. Hoe gaan we in dit kader, zeker in financieel barre tijden, om met wateraspecten en watervraagstukken in relatie tot andere ruimtelijke opgaven? Een slimmere koppeling van waterbeheer en ruimtelijke opgaven kan ons tijd- en geldwinst opleveren. In het kader van het Actieprogramma Water en Ruimte biedt deze masterclass onder leiding van Peter van Rooy inzicht in de nieuwste ontwikkelingen, kansen en opgaven.

Deze masterclass is speciaal gericht op mensen met ervaring in gebiedsontwikkeling, met name waterbeheerders die zich bezig houden met planvorming, strategisch advies en beleidsadvisering en mensen uit de ruimtelijke vakwereld die nauw samenwerken met waterbeheerder of een waterbelang in hun werk hebben. Deze tweedaagse masterclass biedt naast inspiratie ook antwoorden op actuele vragen en ruimte voor eigen inbreng waarbij casuïstiek zorgt voor verbinding met de praktijk. 

De tweedaagse masterclass is inclusief diner en overnachting in Utrecht.
Wanneer: 13 november t/m 14 november 2012
Locatie: Hotel Mitland, Utrecht

Aan deze masterclass zijn kosten verbonden. Voor meer informatie zie de website van Platform31.

11. POLLUTEC 2012 - Jaarlijks internationaal trefpunt voor de eco-industrie
De internationale vakbeurs voor equipment, technologieën en diensten voor de milieusector vindt plaats van 27 tot en met 30 november 2012 in het beurscomplex Eurexpo in Lyon. Op een beursoppervlakte van bijna 110.000 m², verzamelt de Pollutec 2012 naar verwachting 2.400 exposanten uit alle sectoren – water, lucht, energie, afval, bodem, risico’s en analyse/meting/controle, met een uniek aanbod van ecologische innovaties op de stands en in de vorm van prijsuitreikingen. Daarnaast organiseert de vakbeurs internationale business meetings en een uitgebreid conferentieprogramma over actuele onderwerpen.  

Het accent van de Pollutec ligt dit jaar op het thema “de Duurzame Stad” met, onder meer, een belangrijk evenement, een speciale beursruimte en het thema “Duurzame Industrie” met een  forum voor ecologische performances op het gebied van processing en productieprogramma’s. Tenslotte, na Brazilië, Mexico en Chili, vervolgt de vakbeurs haar relatie met Zuid-Amerikaanse landen en ontvangt dit jaar Argentinië als eregastland van de beurs.

In Nederland wordt de Pollutec 2012 vertegenwoordigd door Promosalons Nederland, tel: 020-4620020, email: info@promosalons.nl. Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met betrekking tot deelname en bezoek aan de beurs. Promosalons Nederland beschikt over inschrijfdossiers, uitnodigingen, reis- en verblijfmogelijkheden, marktinformatie, enz.

Zie ook www.pollutec.com 

(c) 2012 NWP