NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 26 - 2013

12/07/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl

NIEUWS
1. Zomerstop NWP Nieuwsbrief
2. Vooraankondiging Ethiopië-platformbijeenkomst 26 september 2013
3. Terugkoppeling Ghana bijeenkomst en aankondiging voorlichtingsbijeenkomst Ghana WASH Window FDW
4. Eerste verkenningen voor gezamenlijke kansen verzilveren in Bolivia
5. Nigeriaanse delegatie geïnteresseerd in Nederlandse waterkennis
6. Nederlands-Roemeense bilateraal panel water- en kustbeheer geeft aanknopingspunten voor watersector
7. Partners voor Water maakt project Crop Water Footprint in Rusland tot een succes
8. Succesvolle watertechnologie factfinding missie Colombia
9. Holland House Colombia gelanceerd
10. Diverse water missies Colombia in september/oktober 2013

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
11. Sponsors IWW
12. Programma en registreren

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
13. Green Farming programma missie naar Ethiopië en Kenia
14. Foz en Royal HaskoningDHV tekenen overeenkomst voor afvalwaterzuivering
15. Vacature Unesco-IHE: Secretaris/projectleider Kennisplatform Water voor Ontwikkeling

OVERIG
16. Internationaal congres Sensors-4-Water
17. Wordt de wereld steeds zouter? 

NIEUWS

1. Zomerstop NWP Nieuwsbrief
Met uitzicht op mooi weer last de redactie van de NWP Nieuwsbrief een korte zomerstop in. Op vrijdag 16 augustus kunt u weer een nieuwsbrief van ons verwachten. Via ons twitterkanaal @NWPNederland en de websites www.nwp.nl en www.dutchwatersector.com kunt u tijdens de zomerstop het actuele nieuws blijven volgen.  Rest ons nog u een fijne vakantieperiode toe te wensen.

2. Vooraankondiging Ethiopië-platformbijeenkomst 26 september 2013
Het is al lange tijd stil geweest rondom het Ethiopië-platform; daarom is het de hoogste tijd om elkaar op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen tijdens een platformbijeenkomst op donderdagmiddag 26 september aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst bieden we u de mogelijkheid om te discussiëren over nieuwe en bestaande initiatieven/projecten en om (on)bekenden uit het netwerk te ontmoeten. Wij nodigen u van harte uit om op 26 september aanwezig te zijn.

De bijeenkomst start om 13.30 uur en het definitieve programma en de locatie volgen na de zomer. U kunt zich nu alvast aanmelden via deze link.

Mede op basis van uw antwoorden op de inventarisatievragen wordt het programma samengesteld. Voor overige vragen, wensen of ideeën over de invulling van deze middag kunt u contact opnemen met Machteld Galema (m.galema@nwp.nl) of Arjen de Vries (a.devries@nwp.nl).

3. Terugkoppeling Ghana bijeenkomst en aankondiging voorlichtingsbijeenkomst Ghana WASH Window FDW
De bijeenkomst op 5 juli jl. stond in het teken van de terugkoppeling door Ecorys van hun exante evaluatie van het bilaterale waterprogramma van de Nederlandse Ambassade in Ghana. Hier vindt u de presentatie van Ecorys. Verder is er een update gegeven over het Ghana WASH Window Fonds Duurzaam Water en is er een korte update van het Ghana proces binnen het water OS programma gepresenteerd. De call hiervoor zal begin augustus gepubliceerd worden en op 27 augustus zal er door Agentschap NL een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden. Gedurende het laatste half uur van de bijeenkomst is geïnventariseerd waar de verschillende partijen tegenaan lopen bij het voorbereiden van proposities voor het bilaterale waterprogramma. Hier vindt u een kort verslag van de bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gert de Bruijne g.debruijne@nwp.nl of Joris van Oppenraaij j.vanoppenraaij@nwp.nl

4. Eerste verkenningen voor gezamenlijke kansen verzilveren in Bolivia
Op 24 juni vond een watersectorbijeenkomst over Bolivia plaats, georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het NWP. Centraal in deze bijeenkomst stonden de presentaties door H.E. Mr. Roberto Calzadilla Sarmiento, de ambassadeur van Bolivia in Nederland en Maarten van der Ploeg, hoofd van het waterprogramma van GIZ in Bolivia. Er vond een effectieve uitwisseling van ervaringen en kansen plaats. Hier vindt u één van de presentaties. Er is afgesproken om eind juli met een kleinere groep (een kleine Boliviaanse delegatie, GIZ, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en NWP) bij elkaar te komen ter verdere vraagformulering vanuit Bolivia en ter voorbereiding van een mogelijke Nederlandse delegatie naar Bolivia in oktober. Over de uitkomsten van die bijeenkomst zal ook weer in deze nieuwsbrief bericht worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Maurice van Beers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (maurice.beers@minbuza.nl) en Edilberto Baquero van het NWP (e.baquero@nwp.nl).

5. Nigeriaanse delegatie geïnteresseerd in Nederlandse waterkennis
Op 9 juli jl. vond een ontmoeting plaats tussen Nederlandse en Nigeriaanse experts op het gebied van watermanagement. De delegatie werd geleid door mw. Ebele Okeke, de Nigeriaanse WASH ambassadeur en bestond uit hoge Nigeriaanse ambtenaren. Aan Nederlandse zijde werd de delegatie ontvangen door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat, het NWP, Royal Haskoning DHV en het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Rijkswaterstaat gaf een presentatie over de geografische positie van Nederland en het beleid en uitvoering op het gebied van waterwerken en watermanagement door de eeuwen. NWP gaf een korte inleiding over de Nederlandse watersector en de Dutch Approach en Royal HaskoningDHV, al lange tijd aanwezig in Nigeria, gaf een presentatie over de situatie met betrekking tot de regenval, jaarlijkse overstromingen en ‘riverbasin management’ rondom de Niger rivier en bleek daarmee goed aan te sluiten bij de vraag vanuit Nigeria.

WASH ambassadeur Ebele Okeke gaf aan dat nu het juiste moment is om partnerschappen aan te gaan na de presidentiële top over water en financiering van wateractiviteiten van februari jl. Daarvoor wordt gezocht naar meerdere partijen en innovatieve financieringen, zoals het uitgeven van concessies. Professor Dimis Mai-Lafia vulde aan dat de Nigeriaanse regering met het oog op voedselzekerheid en werkgelegenheid grote stappen moet maken op het gebied van irrigatie en daarover veel van Nederland kan leren. Voor hydro-energie is dat wellicht minder het geval. Ook wees hij met de NL voorbeelden op de economische mogelijkheden die goed waterbeheer brengt. 

Een volgende ontmoeting vindt mogelijk plaats in Nigeria eind 2013. Daar zult u tegen die tijd weer over geïnformeerd worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Taco Westerhuis (taco.westerhuis@minbuza.nl) en Joris van Oppenraaij (j.vanoppenraaij@nwp.nl). 

6. Nederlands-Roemeense bilateraal panel water- en kustbeheer geeft aanknopingspunten voor watersector
De samenwerking tussen de Nederlandse en de Roemeense watersector op watermanagement en deltatechnologie is bekrachtigd met het ondertekenen van een nieuwe Memorandum of Agreement tussen Nationale Administratie Apele Romane (vergelijkbaar met Roemeense Rijkswaterstaat) en de Unie van Waterschappen (UvW). Dit gebeurde tijdens het halfjaarlijkse Nederlands-Roemeense bilateraal Panel water- en kustbeheer, aan Nederlandse kant ingevuld door de UvW en het NWP, ondersteund met middelen uit het programma Partners voor Water (PvW). Komende tijd wordt veel aandacht besteed aan de uitvoering van de afgesproken actiepunten binnen het bilateraal overleg. Concrete aanknopingspunten binnen die actiepunten voor de NL watersector zitten in DSS flood early warning, flood risk mapping, dijkinspectie, dijksensoring, noodoplossingen bij hoogwater en kustbeheer.

Vanaf zondag 7 juli tot en met woensdag was een zevenkoppige delegatie onder leiding van dhr. Vasile Pintilie (directeur-generaal Apele Romane) en ondersteund vanuit de Nederlandse Ambassade in Boekarest te gast in Nederland. Gastheer aan Nederlandse kant was Dijkgraaf van Hoogheemraadschap Rijnland en bestuurslid internationale zaken van de UvW, Gerard Doornbos. Maandag was ingeruimd om de voortgang van de bilaterale activiteiten te bespreken bij de UvW. Een aantal bilaterale projecten (PvW en waterschapsprojecten) zijn toegelicht door organisaties in de sector. De belangrijkste wrap-up was het ophalen en opstellen van een aantal actiepunten om concrete activiteiten tussen de Nederlandse en Roemeense watersectoren vorm te geven en tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod te komen. Deze actiepunten worden de komende tijd opgevolgd binnen het NWP landenplatform voor Roemenië. Speciale aandacht zal in dit kader gegeven worden aan de aanbestedingen die binnenkort in Roemenië op de markt komen en die interessant zijn voor de Nederlandse watersector.

De Roemeense delegatie bracht verder een bezoek aan de Maeslantkering en Flood Proof Polder van TU Delft. Voor meer informatie: Dennis van Peppen (NWP Roemenië Platform), dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl

7. Partners voor Water maakt project Crop Water Footprint in Rusland tot een succes
Van januari 2011 tot en met december 2012 hebben wij met behulp van het subsidieprogramma Partners voor Water het project ‘Crop Water Footprint’ in Rusland tot een succes gemaakt.

In de wereld wordt de water footprint van voedsel van steeds groter belang. Tot voor kort was er geen praktische technologie beschikbaar om de footprint van het gewas in kaart te brengen en te optimaliseren. Tijdens het project ‘Crop Water Footprint’ hebben de Nederlandse MKB bedrijven Medusa Explorations, Faber Electronics, PTC en Dacom een uniek sensor- en IT technologie ontwikkeld en gedemonstreerd om de ‘Crop Water Footprint’ in de Russische agrarische sector integraal (bodem, chemie en irrigatie) te optimaliseren. Dit is met ondersteuning van een lokale project-uitvoerder Max-Agro bij de agrarische bedrijven AgroBalt, Detskoselskiy en Prinevskoe in de omgeving van St. Petersburg uitgevoerd.

Met de implementatie van het concept ‘Crop Water Footprint’ wordt nu meer duurzaam en verantwoord gebruik van water bij de productie van gewassen gerealiseerd. Medewerkers van de deelnemende teeltbedrijven zijn opgeleid in de toepassing van de nieuwe technologieën en het bewustzijn van de ‘Crop Water Footprint’ is verbeterd. Verder is er een lokaal servicepunt opgezet om de uitrol van de technologie te ondersteunen nu het project is afgerond, waarbij Max-Agro fungeert als marktontwikkelings- en verkooppunt in Rusland.

Contact: Rinskje Krist, rinskje.krist@dacom.nl of Monique van der Straaten-Zwiers, monique.zwiers@agentschapnl.nl  

8. Succesvolle watertechnologie factfinding missie Colombia
Van 24 juni tot 4 juli 2013 is in opdracht van  Agentschap NL /Transitiefaciliteit een succesvolle watertechnologie  factfindingmissie uitgevoerd naar Colombia. Een Nederlands-Colombiaans expertteam bestaande uit Hans Maas en Edilberto Baquero (beide NWP), Paul Buijs (BersonUV) en Jorge Angel (Colombiaans expert) hebben in 8 dagen ca 40 bezoeken afgelegd aan centrale en regionale overheden, industrieën en brancheorganisaties in de industrie. Daarnaast namen zij deel aan de matchmaking  met Colombiaanse bedrijven op het Andesco Congres.
Het intensieve programma maakte het mogelijk een goed inzicht te krijgen in de watertechnologiemarkt in Colombia, een zeer competitieve markt die momenteel overheerst wordt door Amerikaanse, Spaanse, Franse en Canadese bedrijven. Niettemin heeft het expertteam geconstateerd dat ook Nederland een mooie plaats kan verwerven in deze markt in het snelgroeiende Colombia.

De missie heeft een 10-tal directe leads opgeleverd met de potentie tot serieuze businesscases (daarvan 4 business to businesscases bij de industrie, 2 bij een Colombiaanse ontwikkelingsbank en 4 bij regionale overheden). De cases omvatten zowel consultancy als de levering van installaties en onderdelen daarvan. De  leads worden in augustus aan de sector voorgelegd om uitgewerkt te worden tot businesscases, hetgeen in ca. 1 à 2 maanden mogelijk moet zijn. Naast deze directe leads zijn een 15-tal leads verworven (overheden en industrieën) die nog een nadere uitwerking nodig hebben voordat zij in de loop van dit jaar aan de sector kunnen worden overgedragen. 

In juli wordt de rapportage van de missie afgerond. In de 2e helft van  augustus vindt het overleg met de sector plaats.

Nadere informatie bij Hans Maas  h.maas@nwp.nl  en Edilberto Baquero e.baquero@nwp.nl 

9. Holland House Colombia gelanceerd
Op 4 juli jl. werd onder grote publieke belangstelling van ondernemend Nederland het Holland House in Bogotá gelanceerd.  Het Holland House is een “one-stop-shop” met een breed palet van commerciële dienstverlening aan Nederlandse en Colombiaanse bedrijven in voornamelijk prioriteitssectoren, zoals water (in nauwe samenwerking met Agentschap NL, ambassade, NWP en ministerie Infrastructuur en Milieu), agro, logistiek en energie. Vele bedrijven staan samen met het Netherlands Latin American Business Council (NLABC) aan de wieg van dit innovatieve publiek-private steunpunt.

Tot directeur van het Holland House is benoemd Jan Willem van Bokhoven. Het bestuur bestaat vooralsnog uit voorzitter Carlos Gustavo Arrieta (top advocaat, voormalig Procureur-Generaal en Ambassadeur namens Colombia in Nederland), Pascoal Koutras (CEO Philips), Felipe Segura (CEO Hunter Douglas), Bernardo Sanchez (CEO Aceites), Peter Snoeijenbos (CEO Marel-Stork Latin America) en Jan Bestebreurtje. Adviseur is Robert van Embden, Ambassadeur namens Nederland in Colombia.  Het Holland House Colombia ontvangt drie jaar lang (een afbouwende) subsidie vanuit de Transitiefaciliteit Colombia, een programma dat financieel mogelijk wordt gemaakt door de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Daarna dient het Holland House op eigen benen te staan.

Inmiddels zijn er al meer dan 50 voorinschrijvingen van Nederlandse en Colombiaanse bedrijven en instanties die zich als lid willen aansluiten. Het Holland House biedt een breed scala aan diensten. Nederlandse ondernemers worden ondersteund middels een compleet aanbod van commerciële diensten: verhuur kantoorruimte (in het Holland House), matchmaking (met Colombiaanse bedrijven en autoriteiten), marktverkenningen, sectorstudies, vertaaldiensten, handelsmissies, subsidieadvies, tenderinformatie, oprichting en legal, recruitment lokaal personeel, etc. De officiële lancering in Colombia vindt begin september plaats in Bogotá.

Neemt u voor meer informatie over het Holland House of bovenstaande diensten contact op met jwvanbokhoven@hollandhouse-colombia.com

10. Diverse water missies Colombia in september/oktober 2013
In de maanden september en oktober van dit jaar staat er een aantal inkomende en uitgaande watermissies op het programma. De inkomende ASOCARS missie met de Colombiaanse milieu-autoriteiten (CAR's) is van 9-13 september. Een week erna (16-20 september) is er een uitgaande missie op het gebied van Building with Nature en Integrated Coastal Zone Management. In oktober (9 en 10 oktober) volgt ten slotte een inkomende missie op het gebied van  Intermodaal Water Transport.

De ASOCARS missie zal zich vooral richten op integraal water- en milieumanagement en governance. Momenteel hebben 15-20 CAR's interesse getoond om naar Nederland te komen. Het Adaptatiefonds (Fondo Adaptacíon ) en het ministerie van milieu (MADS) sturen ook een afvaardiging. 

Tijdens Building with Nature / ICZM missie worden aantal belangrijke Colombiaanse stakeholders op het gebied van  kustontwikkeling en kustbeheer bezocht, vindt er individuele matchmaking plaats en worden concrete kansen en projecten op dit thema verkend. Tijdens SENALMAR (meerdaags congres over Marine wetenschap) zal Nederland een parallel programma verzorgen. Daarnaast wordt gedacht aan een interactieve Nederlands-Colombiaanse workshop op locatie in potentieel pilotgebied.

De missie Intermodaal Transport is gericht op de Nederlandse intermodale transportoplossingen. Oplossingen waar een sterk economisch groeiend Colombia een grote behoefte aan heeft.  De Colombiaanse delegatie van deze missie zal o.a. bestaan uit de minister van Transport en de directeur van het Departement van Nationale Planning (DNP).

NIEUWS INTERNATIONAL WATER WEEK 2013
De tweede editie van de International Water Week vindt plaats van 4 t/m 8 november 2013 in de RAI in Amsterdam. Lees hier het laatste nieuws en kijk op de website www.internationalwaterweek.com voor meer informatie.

11. Sponsors IWW
Met trots kunnen we melden dat de volgende sponsors zich verbonden hebben aan de International Water Week: Evides, Vitens en het Hoogheemraadschap Delfland. Gesprekken met andere sponsoren zijn volop gaande. Wilt u ook sponsoren, of deelnemen aan het Holland Paviljoen tijdens de IWW (bijna vol!) neem dan contact op met a.vanzuylen@nwp.nl.  

12. Programma en registreren
Het programma van de IWW conferentie krijgt steeds verder vorm, de vele papers (meer dan 200) worden nu gereviewd. Heeft u een paper ingediend, kijk dan op www.internationalwaterweek.com  voor de juiste data mbt acceptatie en het indienen van een full paper. Tot 1 september kunnen bezoekers zich registreren met een korting van 10%. Hoort zegt het voort!
Registreren voor de conferentie kan op: www.internationalwaterweek.com 

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

13. Green Farming programma missie naar Ethiopië en Kenia
Het Green Farming programma wil geïnteresseerden uitnodigen voor deelname aan de handelsmissie naar Ethiopië en Kenia van 16 t/m 21 september 2013. Green Farming is een driejarig programma en initiatief van de Nederlandse tuinbouwsector dat wordt ondersteund door het Ministerie voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het programma heeft als doel de positie van Nederlandse toeleveranciers op de Ethiopische en Keniaanse (land-) en tuinbouwmarkt te versterken. Aanmelding tot 16 augustus 2013. Meer informatie en aanmeldformulier bij green farming programma

14. Foz en Royal HaskoningDHV tekenen overeenkomst voor afvalwaterzuivering
Brazilië kiest voor duurzame Nereda®-technologie   

Foz, het Braziliaanse waterbedrijf van Odebrecht Ambiental, en advies-, projectmanagement- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV hebben een overeenkomst getekend om gezamenlijk de innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda® in Brazilië te gaan toepassen. Foz heeft de komende jaren de bouw van minstens tien Nereda-installaties gepland om het afvalwater van miljoenen Brazilianen te zuiveren. Lees meer op Dutchwatersector.com 

15. Vacature Unesco-IHE: Secretaris/projectleider Kennisplatform Water voor Ontwikkeling
Het Kennisplatform Water voor Ontwikkeling is een uitvloeisel van het kennisbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking, wordt gesubsidieerd door dit ministerie en wordt gehost door UNESCO-IHE Institute for Water Education. UNESCO-IHE is onderdeel van het netwerk met alle spelers in het kennis domein water en ontwikkeling om gezamenlijk te werken aan de opbouw en inrichting van het Kennisplatform. In dit Kennisplatform zullen beleid, praktijk en wetenschap samenwerken in de ontwikkeling, verspreiding en onderlinge uitwisseling van kennis op het terrein van water en ontwikkelingsvraagstukken.
Voor het Kennisplatform Water voor Ontwikkeling zoekt UNESCO-IHE een Secretaris / Projectleider (m/f) 0.8 - 1.0 FTE .  

Zie voor meer informatie de website van UNESCO-IHE. Sluitingsdatum voor deze vacature is 22 juli 2013.

OVERIG

16. Internationaal congres Sensors-4-Water
Water kwaliteit speelt een belangrijke rol in bijna alle mondiale watervraagstukken zoals voldoende en veilig water. Maar ook in het zekerstellen van voldoende voedsel speelt water en waterkwaliteit een belangrijke rol. In die hoedanigheid is het vol continue meten van de waterkwaliteit een essentieel onderdeel. Tijdens het International congres Sensors-4-Water op 9 en 10 september a.s. in Assen wordt hier verder op in gegaan.

Keynote sprekers uit Israël, Australië, Singapore, Canada, Ierland en Nederland delen hun visie over hoe de sensortechnologie een actieve rol in mondiale water-problemen speelt.
Het congres biedt u de mogelijkheid om kennis te verrijken  en uw netwerk met belangrijke spelers van over de hele wereld te verbreden. U kunt dit doen door deelname aan de workshops, een bezoek aan de beursvloer, en tijdens de informele netwerkmomenten.
Ook uniek is onze special guest André Kuipers, hij zal in een key note presentatie o.a. zijn visie geven m.b.t. Sensortechnologie en Water.

Het volledige programma met 20 internationale gast sprekers vindt u op www.s4w-conference.com.

17. Wordt de wereld steeds zouter?
Deze vraag wordt beantwoord op de thematische pagina’s van TheWaterChannel: www.thewaterchannel.tv/saltyworld. Hier treft u videos, webinars, nieuws, onderzoek en discussies over de omvang van het verziltingsprobleem en de oplossingen die momenteel geboden worden.

Ons team is naar Zeeland en Texel gereisd om daar de unieke Nederlandse ervaringen te filmen op het gebied van aquacultuur. Deze video’s zijn hier te bekijken: “Aquaculture with a dash of salt (Zeeland)” en “Salt resistant crops (Texel)”. We nodigen iedereen uit om bij te dragen aan dit thema . U kunt uw opmerkingen achterlaten, video’s plaatsen, webinars volgen en input leveren via info@thewaterchannel.tv

(c) 2013 NWP