NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 33 - 2012

28/09/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Internationaal kansen verzilveren: WATERPROOF 2012!
2. Inventarisatie collectieve deelname beurzen
3. Aanbesteding Masterplan Beira in Mozambique
4. Uitnodiging presentatie projecten Nationaal Watertraineeship
5. Verslag 5th Yellow River Forum en meer op dutchwatersector.com
6. Slim hergebruik van (afval)water en organisch afval in de tuinbouw in Zuid-Afrika
7. Colombia nieuws
8. Colombia bijeenkomst 'Kansen in Water en Climate Services'
9. Aankondiging aanbesteding Technische Assistentie Benin
10. Nieuwsbrief Indonesië platform

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
11. DDSC maakt toestand van Nederlandse dijken inzichtelijk voor alle beheerders
12. Vacature RAIN: medior Programme Officer West Africa
13. Gevraagd: International Water Supply Specialist voor ADB project Nepal

OVERIG NIEUWS
14. Nederland waterexpert van de wereld

NIEUWS

1. Internationaal kansen verzilveren: WATERPROOF 2012!
De Nederlandse watersector staat voor een grote uitdaging: het verdubbelen van de toegevoegde waarde in de periode tot 2020. Dit streven en de internationale concurrentie dwingen ons tempo te maken en krachten te bundelen. Om deze ambitie waar te kunnen maken is een nieuwe aanpak nodig die zich richt op Nederlandse betrokkenheid bij de uitvoering van grote waterprojecten: de 3e stap.

De conferentie WATERPROOF 2012 is hét podium waar de 3e stap  wordt besproken en uitgewerkt. Dit alles met als doel om vanuit samenwerking tussen de vierhoek (overheid, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s) grote projecten internationaal te verzilveren en zo bij te dragen aan het oplossen van wereldwaterproblemen.

Save the date: DONDERDAG 27 NOVEMBER 2012 in De Fabrique in Maarssen

U kunt zich vanaf donderdag 4 oktober aanmelden via www.waterproof-evenement.nl/aanmelden.
Details over het programma van Waterproof 2012 zijn binnenkort beschikbaar op www.waterproof-evenement.nl.

2. Inventarisatie collectieve deelname beurzen
Nederland heeft de ambitie om een wereldleider op het gebied van water te zijn en te blijven. Die positie komt ons niet vanzelf toe, we zullen daarvoor continu inspanning moeten leveren. In de huidige, zich snel ontwikkelende wereld moeten we slim kiezen, samenwerken, marketing bedrijven, zichtbaarheid creëren en zowel nationaal als internationaal excelleren op het gebied van water. Wil Nederland de ambitie waarmaken om internationaal een vooraanstaande rol te spelen dan zal de sector meer werk moeten maken van marketing & branding van de sector in internationaal perspectief. Collectieve deelname aan en de organisatie van nationale en internationale evenementen voor de sector dragen hier voor een belangrijk deel aan bij.

Met het oog op bovenstaande ontwikkeling heeft NWP in samenwerking met VLM en de Water Alliance de belangrijkste waterevenementen voor 2013 en verder in kaart gebracht. Bij voldoende belangstelling vanuit de sector en voldoende financiële middelen zullen we een collectieve deelname organiseren (gezamenlijk paviljoen, netwerkbijeenkomsten, matchmaking, etc.) aan de evenementen van uw keuze en zo een sterke Nederlandse inbreng realiseren. Nederland BV wordt goed op de kaart gezet en u kunt daar als individuele partij van profiteren.

Graag horen wij van u aan welke activiteiten u denkt deel te nemen. U kunt uw interesse bekendmaken via onderstaande link. Invullen van de lijst kost slechts 2 minuten van uw tijd.
www.wateralliance.nl/beurzen

Contactpersoon NWP: Suzanne Tietema, Tel. 070-3043707, s.tietema@nwp.nl

3. Aanbesteding Masterplan Beira in Mozambique
In het kader van het interdepartementale beleidsprogramma Water Mondiaal in Mozambique heeft Agentschap NL / programma Partners voor Water donderdag 27 september 2012 een openbare aanbesteding gelanceerd voor het schrijven van een stedelijk masterplan met accenten op stedelijk waterbeheer en kustbeheer voor de Mozambikaanse havenstad Beira en uitwerking van twee daaruit voortvloeiende waterprojecten. Het betreft een Europese aanbesteding.

Kustbescherming is één van de vier deelgebieden, geïdentificeerd binnen het interdepartementale Water Mondiaal programma voor inzet en langdurige samenwerking tussen Nederland en Mozambique, na overleg met Mozambikaanse en Nederlandse partijen. Mozambique is één van de vijf deltalanden met wie een meerjarige samenwerkingsrelatie is aangegaan binnen het Water Mondiaal beleidsprogramma. Vanwege de grote belangstelling vanuit de gemeente Beira voor samenwerking met Nederland op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, kustbescherming en waterbeheer en de betrokkenheid van Nederlandse partijen nu en in het verleden in Beira, is besloten om strategisch op deze stad in te zetten. Op basis van een inventarisatie en analyse van materiaal en studies die in het verleden zijn gedaan, is naar voren gekomen dat er sterke behoefte bestaat aan het ontwikkelen van een masterplan voor Beira. Het masterplan moet een kader bieden voor een duurzame ontwikkeling van de stad vanuit een waterperspectief en zal leiden tot de formulering van concrete projecten en de samenstelling van een longlist. Hieruit worden twee watergerelateerde projecten geselecteerd en verder uitgewerkt om aan potentiële financiers aan te bieden. Het Water Mondiaal en Partners voor Water programma beogen een goede positionering van de Nederlandse watersector bij de uitvoering van de projecten die voortkomen uit het masterplan.

De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed. U kunt hem vinden door te klikken op de volgende link:
Aankondiging opdracht: Ontwikkeling Masterplan voor de stad Beira in Mozambique  

Contactpersoon Agentschap NL: Sander Klaver, Inkoopadviseur, T 088 6024658, E sander.klaver@agentschapnl.nl 
Contactpersoon Agentschap NL, programma Partners voor Water: Sandra Cats, Projectadviseur Mozambique, Bangladesh, T 088 602 8977, E sandra.cats@agentschapnl.nl

4. Uitnodiging presentatie projecten Nationaal Watertraineeship
Als onderdeel van het Nationaal Watertraineeship werken trainees onder meer aan uitdagende projecten in opdracht van de deelnemende organisaties. Deze projecten geven de trainees de kans om andere organisaties te leren kennen. Daarnaast krijgen zij oog voor de samenhang tussen de verschillende actoren in de watersector. Op 12 oktober presenteren 3 groepen trainees de uitkomsten van de volgende projecten:

• Een potentie onderzoek naar het leveren van koude uit de rivierwatertransportleidingen -  Dunea
• Mogelijke verbeteringen van de huidige legger- en beheerregisters - Waterschap Aa en Maas
• Bodemdaling in het Nederlandse kustgebied - Deltares

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! Voor meer informatie en aanmelden zie de website van het Nationaal Watertraineeship

5. Verslag 5th Yellow River Forum en meer op dutchwatersector.com
Na de IWA in Busan nu het 5th Yellow River Forum in China. Op www.dutchwatersector.com hebben we daar deze week o.a. uitgebreid aandacht aan besteed. Zie hier een overzicht van de gepubliceerde artikelen:

Power consortium starts feasiblity study for large scale tidal power plant along China’s coast 
5th Yellow River Forum: Joint Sino-Dutch development of new system to determine levee strength 
5th Yellow River Forum: Chinese water minister Chen Lei holds high level talks with European and Dutch delegations 
Van Oord awarded beach profiling work on Palm Jumeirah island in Dubai 

De Nederlandse watersector internationaal op de kaart zetten? Deel deze artikelen en de website www.dutchwatersector.com dan met zoveel mogelijk internationale relaties, wijs ze op onze internationale nieuwsbrief, volg ons op Twitter @HollandWater en like onze facebookpagina www.facebook.com/dutchwatersector

Zelf internationaal nieuws? Stuur uw bijdrage naar info@dutchwatersector.com  

6. Slim hergebruik van (afval)water en organisch afval in de tuinbouw in Zuid-Afrika
De Nederlandse bedrijven Aqua-Terra Nova, Soil & More International en For Elements hebben de handen ineengeslagen om samen met Living Lands uit Zuid-Afrika duurzaam hergebruik van afvalstromen (water en organische afval) mogelijk te maken ten gunste van de tuinbouw in Zuid-Afrika.  Onder de titel “Metropolitan Food Cluster; Blue Drop, Green Crop”  hebben de samenwerkende partijen  een wateropslag/zuivering- en composteringsprocedé ontwikkeld waarmee de ontwikkeling van tuinbouw in Zuid-Afrika een nieuwe weg kan inslaan. Niet langer is de tuinbouw afhankelijk van uitsluitend schaars beschikbare vruchtbare gronden of natuurlijke schaarse waterbronnen. Door het ontwikkelde concept kan tuinbouw dichtbij de beschikbare arbeid en afzetmarkt ontwikkeld worden en vertrouwen op gegarandeerde waterlevering en vruchtbare grond (compost) vanuit de stad en directe omgeving. De synergetische aanpak moet ook leiden tot spin-off naar andere bedrijvigheid.

Het project en de marktbenadering in Zuid-Afrika wordt ondersteund door de Nederlandse ambassade, het Netherlands Water Partnership en geco-financierd door AgentschapNL middels de Transitie Faciliteit (ministeries van BuZa en ELI).

Contactpersoon: Aad Wubben, Aqua-Terra Nova, T 0174 625246

7. Colombia nieuws
De hoeveelheid berichtgeving over Colombia zal u niet ontgaan zijn. Ook deze week is er weer volop nieuws te melden. Zie hieronder een overzicht van recente nieuwsberichten. De volledige nieuwsberichten zijn te lezen op de Partners voor Water website.

Robert van Embden nieuwe amassadeur in Colombia 
Workshop Nederlandse dijkexpertise in Colombia groot succes 
Positief ontvangen advies leidt mogelijk tot 1e spin off Colombia  

Om de communicatie te ondersteunen is er op de Partners voor Water website een Colombia pagina gecreëerd, die tijdelijk - tot het definitieve communicatiekanaal gereed is - achtergrondmateriaal, projectinformatie en publicaties ontsluit en activiteiten aankondigt. Hier is bijvoorbeeld ook de marktstudie Colombia te downloaden.

Meer informatie Colombia:Claudia Schutte (claudia.schutte@agentschapnl.nl) of Edilberto Baquero (e.baquero@nwp.nl .

8. Colombia bijeenkomst 'Kansen in Water en Climate Services'
Deze zomer is door het convenant Water & Climate services een pre-identificatiemissie uitgevoerd die de kansen in Colombia op het gebied van Water & Climate services in kaart heeft gebracht. De missie, gefinancierd door de Transitiefaciliteit Colombia,  schetst een lonkend perspectief voor partijen die in deze niche actief zijn. Op donderdag 4 oktober is hierover een presentatie gepland bij het NWP (Bezuidenhoutseweg 2, Den Haag) van 16:15 tot 17:30 uur.

Er zijn in deze succesvolle missie bijzonder veel kansen geïdentificeerd voor Nederlandse bedrijven en instellingen op gebied van Informatie Diensten Water en Klimaat (en Landbouw). Deze zijn in detail in de annex aan het missierapport toegevoegd. Tevens omvat het rapport een overzicht van alle contacten die in Colombia zijn gelegd.  Dit rapport is te downloaden van de Colombia pagina op de Partners voor Water website.

Het delen van de positieve ervaringen en kansen in Colombia alsmede het bespreken van vervolgstappen staat in de bijeenkomst centraal.

Agenda:
16:15 Welkom door Agentschap NL (Corina Kerkmans)
16:20 Kansen in Colombia  (uitkomsten missie) (Presentatie Hans van Leeuwen):
- Bezoeken  Colombia, Ambassade NL in Bogota, Holland Water House,  Workshop en 5 Groups of Interest
-       Kansen en communicatie strategy: (Marcela Quinones)
16:45 Matching NL expertise, discussie & hoe verder
17:30  Een gezellige informele borrel en hapje als afsluiting en napraten.

Graag aanmelden voor 3 okt 12:00 uur bij Hans van Leeuwen (06-22393844), email: hans.vanleeuwen@geocycli.nl 

9. Aankondiging aanbesteding Technische Assistentie Benin
Binnen het Water OS programma is de Nederlandse ambassade in Cotonou het afgelopen jaar intensief ondersteund bij het opzetten van een programma voor de technische ondersteuning (TA package) van de watersector in Benin. In opvolging van eerdere informatie (zie website partners voor water) met betrekking tot de tender voor dit TA package bij het meerjaren strategisch plan (MJSP) water Nederland Bénin, heeft de Nederlandse Ambassade in Cotonou bericht dat deze tender nu open is. De indieningstermijn eindigt op 8 november 2012. Tender informatie is te vinden op de website Aanbestedingskalender.nl.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl  070-3043732

10. Nieuwsbrief Indonesië platform
Het Indonesië platform van het NWP verstuurt enkele keren per jaar een nieuwsbrief aan geïnteresseerden in de water samenwerking tussen de Nederlandse en de Indonesische sector. Jongstleden is opnieuw een nieuwsbrief aan het platform ( ca. 300 personen) verstuurd. Download hier de nieuwsbrief.  

Bent u geïnteresseerd in de water samenwerking met Indonesië en heeft u zich nog niet aangemeld voor deze nieuwsbrief? Stuur uw gegevens door aan Ivo van der Linden, coördinator van het Indonesië platform, i.vanderlinden@nwp.nl. Graag vernemen wij daarbij ook graag waarom u geïnteresseerd bent!?

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

11. DDSC maakt toestand van Nederlandse dijken inzichtelijk voor alle beheerders
Op 2 oktober aanstaande tekenen Stichting IJkdijk en de combinatie van Nelen-Schuurmans en Fugro de overeenkomst voor de bouw van het Dijk Data Service Center. Het Dijk Data Service Center (DDSC) moet ervoor zorgen dat dijkbeheerders gemakkelijk toegang krijgen tot gegevens die de toestand van een aantal Nederlandse dijken weergeven. De realisatie van het DDSC is een belangrijk onderdeel van het IJkdijk ontwikkelprogramma 2012-2014. Voor meer informatie zie www.ijkdijk.nl

12. Vacature RAIN: medior Programme Officer West Africa
RAIN is an international NGO promoting and implementing rainwater harvesting (RWH).
RAIN contributes to better lives for people living in areas where safe and sufficient water is lacking.
The small programme management unit (5) of RAIN in Amsterdam is ambitious; striving for the integration and uptake of RWH in water programmes and policies globally and playing a central role as connector for and distributor of knowledge on RWH. To complement this dedicated team RAIN is looking for a highly motivated professional for the position of medior Programme Officer West Africa. For more information visit the website of the Rain Foundation 

13. Gevraagd: International Water Supply Specialist voor ADB project Nepal
In het kader van de samenwerking tussen de Asian Development Bank en UNESCO-IHE wordt een internationaal expert gezocht voor een ADB project getiteld: 'Study of the Chandragiri Buried Valley ground water aquifer sustainable yield and Water Supply Development feasibility, Nepal (Katmandu)".
Gezocht wordt naar een International Water Supply Specialist. Voor de International Hydro-geology Specialist zijn al voldoende aanmeldingen, voor de International Water Supply Specialist is het nog mogelijk om te reageren.

Op de website van UNESCO-IHE vindt u een beschrijving van het project en de TOR. Reacties kunnen tot 12 Oktober 2012 gestuurd worden naar Mevr. Mishka Stuip, m.stuip@unesco-ihe.org.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NWP, Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl, tel. 06-51185350 of UNESCO-IHE, Jan Luijendijk, tel. 015-2151810, j.luijendijk@unesco-ihe.org of Mishka Stuip, tel. 015-2151872, m.stuip@unesco-ihe.org.

OVERIG NIEUWS

14. Nederland waterexpert van de wereld
Op 26 september a.s. verschijnt Nederland Waterland. Holland Land of Water, geschreven door Michiel Roscam Abbing. Het boek wordt die dag gepresenteerd in het Nederlands Watermuseum in Arnhem en het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de jeugddijkgraaf van Nederland. Deze nieuwe uitgave geeft een actueel overzicht van de bijzondere relatie tussen Nederland en het water en is onderscheidend door de mooie vormgeving, prachtige fotografie en historisch beeldmateriaal. Voor meer informatie zie www.uitgeverijlias.nl