NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 37 - 2012

26/10/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Twee tenders voor kustbescherming Jakarta
2. Technisch adviesplatform Benin - Nederland
3. Rwanda: aanbesteding Sr. Technical Advisor
4. Inkomende missie Ecuador: wijziging programma
5. Stevige discussies over vervolgaanpak La Mojana, Colombia
6. Cormagdalena presenteert pre-kwalificatie proces: tender kanaliseren Magdalena rivier
7. Interessepeiling: Nederlandse dijkenexpertise vermarkten in Colombia
8. Kom naar de informatiebijeenkomsten Waterwonderen!
9. China ontdekt dutchwatersector.com
10. Herhaalde oproep: International Water Summit 2013, Abu Dhabi

WATERPROOF NIEUWS
11. Waterproof 2012: Internationale kansen verzilveren

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
12. Grontmij onderzoekt kansrijke sensortoepassingen in de watersector
13. Nederlandse ingenieurs helpen Bolivia aan schoon drinkwater

OVERIG NIEUWS
14. Urbanising Deltas of the World: eerste call in November 2012
15. Conferentie Centres of Expertise 14 december
16. Water Integrity Network seeks programme manager
17. De Partnership Verkiezing 2012

NIEUWS

1.Twee tenders voor kustbescherming Jakarta
De Nederlandse watersector is al enkele jaren actief betrokken om mee te denken over oplossingen voor de overstromingsproblematiek in Jakarta en heeft inmiddels een goede naam opgebouwd. Eerder is hiervoor het project Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) afgerond. In het JCDS project is een strategie ontwikkeld om te voorkomen dat het noordelijk deel van Jakarta, met momenteel ruim 4 miljoen inwoners, over 15 jaar onder water verdwijnt (voornamelijk veroorzaakt door bodemdaling). De strategie is ontwikkeld door de ministeries (o.a. openbare werken en nationale planning), de provincie DKI Jakarta, andere overheden als ook private partijen als het elektriciteitsbedrijf, het havenbedrijf en projectontwikkelaars.
Staatssecretaris Knapen (MinBuZa) heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de volgende stap in de bescherming van Jakarta tegen overstroming vanuit zee. Agentschap NL/ Partners voor Water is gevraagd hieraan invulling te geven. De afgelopen maanden is door Agentschap NL/Partners voor Water hard gewerkt aan het voorbereiden van twee ‘terms of references’. Agentschap NL/ Partners voor Water heeft op 23 oktober 2012, de tenderdocumenten voor de volgende twee aanbestedingen gepubliceerd:

1. Opstellen van een Masterplan voor de kustbeschermingsstrategie bij Jakarta;
2. Assistentie aan de programma management unit Jakarta Coastal Defence Strategy.

De volledige aankondiging en documentatie zijn te vinden op http://www.tenderned.nl/
Uiterlijke indieningsdatum: 22 november, 12.00 uur. Voor meer informatie: i.vanderlinden@nwp.nl.

2.Technisch adviesplatform Benin - Nederland
In de week van 8 tot 12 oktober was de eerste bijeenkomst van het Benin-Nederland technisch adviesplatform. Aanleiding is de MoU tussen de Beninese en Nederlandse regering die in januari getekend is door staatssecretaris Ben Knapen en Jonas A. Gbian, de Beninese Ministere de l'Energie, des Recherches Petrolieres et Minieres, de L'Eau et du Development des Energies Renouvelables . Het platform bestaat uit hoog niveau vertegenwoordiging van de verschillende geledingen van de Nederlandse en Beninese water sector en zal strategische beleidsadviezen gaan geven om tot zinvolle samenwerking te komen tussen Benin en Nederland. Tijdens deze eerste platformbijeenkomst zijn prioriteitsgebieden besproken waarover het platform gaat adviseren. Meer achtergrondinformatie is beschikbaar via de website van het Global Water Partnership en Dutchwatersector.com en bij de volgende personen: j.deschutter@nwp.nl en j.vanoppenraaij@nwp.nl

3. Rwanda: aanbesteding Sr. Technical Advisor
Als start van het bilaterale OS waterprogramma in Rwanda zoekt de Nederlandse ambassade in Kigali een ‘senior technical water adviser' die op het Departement van Water in Kigali zal worden geplaatst. Het betreft een strategische positie voor het vormgeven van breed Integraal Waterbeheer (IWRM) in Rwanda in alle opzichten: beleid, planning, uitvoering, training, institutioneel.

De Nederlandse ambassade zoekt een persoon die als individu of namens een bedrijf deze positie kan gaan bekleden. De voorkeur van de Nederlandse ambassade en de Rwandese autoriteiten gaat uit naar iemand die lokaal is geplaatst (dus geen periodiek invliegende consultant). De werving loopt via een aanbestedingsprocedure op Tendernet.

4.Inkomende missie Ecuador: wijziging programma
Zoals vorige week in de nieuwsbrief stond, heeft het NWP op 5 november om 14.00 uur geïnteresseerde Nederlandse partijen uitgenodigd om kennis te maken met een delegatie uit Ecuador. Het doel van het bezoek is de mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking met Nederlandse gemeenten en bedrijven op o.a. het gebied van duurzame energie en afvalwater. Het bezoek van de missie bij het NWP op 5 november gaat echter niet meer door. Er wordt nu gewerkt aan een matchmaking door het NCH (Nederlands Centrum voor Handelsbevordering). Als u belangstelling hebt om kennis te maken met de delegatie, verzoeken we u om contact op te nemen met Roxana de Raad (rderaad@nchnl.nl), zij is contactpersoon bij NCH voor het programma van de missie en kan u meer informatie geven over hoe u in contact kunt komen met de delegatie.

5. Stevige discussies over vervolgaanpak La Mojana, Colombia
Tijdens een tweedaagse conferentie in Cartagena (Colombia) is stevig gediscussieerd over wat de beste maatregelen zijn om het watersyteem in La Mojana weer op orde te brengen. De debatten gingen over veiligheidsstandaard, modellering en risico management. Een consortium bestaande uit Deltares, RoyalHaskoningDHV en HKV heeft medio dit jaar een validatiestudie uitgevoerd naar de studie die Universidad Nacional had gemaakt voor het gebied La Mojana. Gaandeweg dit project verschoof - op dringend verzoek van het Fondo Adaptacion, de Colombiaanse counterpart, de scope van het project van een pure validatie studie naar een vraag om advies welke maatregelen op korte en middellange termijn te nemen in La Mojana.
Het advies dat naar aanleiding daarvan is opgesteld is door Fondo Adaptacion positief ontvangen. Het Fondo de Adaptacion – dat binnen het Colombiaanse speelveld de leiding m.b.t. de Mojana presenteerde in Cartagena een eerste opzet van haar actieplan. Dit actieplan – wat goed werd ontvangen – is grotendeels gebaseerd op de Nederlandse aanbevelingen. Belangrijke elementen uit het plan zijn de opzet van hydrologische modellering, het vaststellen van veiligheidsstandaard, een goede economische analyse en het betrekken van lokale stakeholders bij de besluitvorming. Dit wordt gezien als een onderdeel van een eerste voorbereidende fase die moet bepalen welke infrastructuur wordt aangelegd en op welke wijze. Een van de eerste klussen die het Fondo de Adaptacion zal aanbesteden heeft betrekking op advies werk rond hydrologische modellering. Naar verwachting zal dit nog voor het eind van dit jaar gebeuren. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.

6. Cormagdalena presenteert pre-kwalificatie proces: tender kanaliseren Magdalena rivier
Zoals vorige week in de nieuwsbrief stond, heeft Cormagdalena (De regionale autonome corporatie voor de Magdalena rivier) een begin gemaakt met de tender voor het werk aan de Magdalena rivier in Colombia. Geïnteresseerde partijen worden door Cormagdalena uitgenodigd om te participeren. Technische specificaties voor het pre-kwalificatie proces zijn beschikbaar op de website van Cormagdalena. Via deze link kunt u zich registreren en een wachtwoord opvragen waarmee u bij de informatie van de pre-kwalificatie kunt komen.
Cormagdalena vraagt zowel buitenlandse als binnenlandse bedrijven die daarvoor qua ervaring en financiële haalbaarheid in aanmerking komen, te reageren. Doel is om de Magdalena-rivier uit te laten groeien tot de belangrijkste waterweg van Colombia. De pre-kwalifatie loopt tot en met mei 2013. Daarna zal via een zorgvuldig selectieproces een keuze gemaakt worden uit de ingediende voorstellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het Holland Water House in Bogota met de heer Fortunato Carvajal, via e-mail: f.carvajal@alianzacolombiaholandaagua.com  
Meer informatie over Colombia zie de website van Partners voor Water of neem contact op met Edilberto Baquero (Watertechnologie) via e.baquero@nwp.nl  

7. Interessepeiling: Nederlandse dijkenexpertise vermarkten in Colombia
Zowel bij Colombiaanse overheid, kennisinstellingen als consultancy bedrijven staat de kennis over dijken in de kinderschoenen. Enkele Nederlandse bedrijven hebben inmiddels in een aantal - door de Transitiefaciliteit gefinancierde - projecten hun eerste ervaring op dit gebied opgedaan. Hun kennis, bijvoorbeeld ten aanzien van dijkinspectie, werd door de Colombianen met groot enthousiasme ontvangen. Dit is de reden voor Partners voor Water en NWP om in het kader van diezelfde Transitiefaciliteit te verkennen of er in de Nederlandse watersector interesse bestaat om gezamenlijk een meer programmatische aanpak voor dijkexpertise in Colombia te ontwikkelen. Een aanpak die er uiteindelijk toe moet leiden dat Nederlandse bedrijven op de Colombiaanse markt worden gepositioneerd en als first supplier op dijkengebied Colombiaanse opdrachten verwerven. De komende weken zal een eerste quickscan worden uitgevoerd in Colombia om te verkennen waar mogelijkheden liggen, wie interessante counterparts kunnen zijn en aan welk type expertise nu het meeste behoefte is. Vervolgens worden in een sectorbijeenkomst met geïnteresseerde organisaties vervolgstappen uitgedacht. Heeft uw bedrijf/kennisinstelling serieuze ambities om in Colombia aan de slag te gaan en kennis, expertise of technologieën op het gebied van dijken stuur dan een mailtje naar Peter van der Kolk p.vanderkolk@nwp.nl om uw interesse (en uw specifieke dijkenkennis, -expertise of -technologieën) kenbaar te maken.

8. Kom naar de informatiebijeenkomsten Waterwonderen!
Als gevolg van vergrijzing vindt de komende jaren een grote uitstroom plaats van personeel in de watersector. Daarnaast kiezen te weinig jongeren voor een water-gerelateerde opleiding als gevolg van onbekendheid met de sector. Waterwonderen wil jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar laten kennismaken met de watersector en hen enthousiasmeren voor een opleiding (mbo-hbo-wo) en carrière in de watersector. Dit doen we door waterprofessionals in te zetten als ambassadeurs. Deze ambassadeurs inspireren jongeren door hun passie voor water over te brengen via enthousiaste verhalen over hun werk in de watersector. Dunea, Witteveen+Bos, TU Delft, Waterschap Hollandse Delta en het NWP hebben reeds een ambassadeur benoemd! Doet u ook mee? Tijdens de informatiebijeenkomsten laten wij u zien hoe Waterwonderen aansluit bij de wereld van 14 tot 18 jarige jongeren, maar ook hoe Waterwonderen zich verhoudt tot bestaande jongereninitiatieven in de watersector. Daarnaast staan we stil bij de mogelijkheden en voorwaarden voor het benoemen van een Waterwonderen-ambassadeur.
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 6 november van 10.00-11.30 uur bij het NWP in Den Haag en op donderdag 22 november van 10.00-11.30 uur bij Witteveen+Bos in Deventer. U bent van harte welkom! Meld u zich van te voren aan bij Liesbeth Vranken (l.vranken@nwp.nl).

Meer informatie vindt u ook op onze website

9. China ontdekt dutchwatersector.com
Door de inzet van actuele, journalistieke berichtgeving rond de Nederlandse watersector stijgt het aantal internationale bezoekers van http://www.dutchwatersector.com/ gestaag. Inmiddels zitten we boven de 500 unieke, internationale bezoekers per dag. Wat opvalt, is dat plotseling Chinese IP nummers opduiken in de top tien van bezoekers. Sinds de berichtgeving over het Yellow River Forum schieten deze structureel de lucht in. Daarbij worden ook eerdere berichten over Nederlandse inzet in China plotseling opgepakt. Uit de sector krijgen we nu ook eerste berichten over leads via Dutch water sector, of over internationale vakbladen die berichten overnemen. Uw berichten zijn ook van harte welkom op info@dutchwatersector.com

10. Herhaalde oproep: International Water Summit 2013, Abu Dhabi
Van 15-17 januari 2013 vindt in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) de International Water Summit plaats. De International Water Summit wordt parallel aan de World Future and Energy Summit georganiseerd, een jaarlijks terugkerend evenement dat zich richt op energie en zuinig energieverbruik. Thema's die bij de International Water Summit centraal staan zijn onder andere duurzaam watergebruik in droge gebieden, waterzuivering, afvalwaterbehandeling en water & landbouw. Bij voldoende interesse vanuit de watersector, ziet NWP mogelijkheden in samenwerking met de Nederlandse Ambassade een collectief paviljoen te realiseren. Mocht u interesse hebben in deelname aan deze beurs neem dan contact op met Suzanne Tietema, s.tietema@nwp.nl.
Meer informatie

WATERPROOF NIEUWS

11. Waterproof 2012: Internationale kansen verzilveren
Het programma van waterproof 2012 nadert z’n finale vorm. Komende week is het definitieve programma beschikbaar. U kunt zich dan inschrijven voor de verschillende specifieke onderdelen. Waterproof 2012 richt zich op de vraag hoe we beoogde groei van de NL watersector in het buitenland in kunnen vullen. Naast algemene (interactieve!) uitwisseling en discussie over de manier waarop we dat kunnen doen is een belangrijk deel van de dag ingeruimd voor discussie in zgn. “round tables” waarbij business ideeën en concepten in ontwikkeling behandeld worden, alsmede generieke vraagstukken die van invloed zijn op de business ontwikkeling van de NL watersector. Daarbij wordt gestuurd op concrete output: van visie naar strategie en groei.
Heeft u zich nog niet ingeschreven? De inschrijvingen voor Waterproof 2012 gaan al in de richting van de maximaal beschikbare capaciteit. Schrijf u dus vandaag nog in om in aanmerking te komen voor deelname.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

12. Grontmij onderzoekt kansrijke sensortoepassingen in de watersector
Grontmij deed onderzoek naar kansrijke sensortoepassingen in de watersector. De belangrijkste conclusie is dat het gebruik van sensoren de waterwereld kan veranderen. Een goede toepassing van sensoren leidt tot actuelere en volledigere systeemkennis, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Het gebruik van sensoren leidt tot procesoptimalisatie, efficiënter gebruik of recycling van water, energie en grondstoffen, en optimalisatie in onderhoud en beheer. Juist in een tijd waar er gezocht wordt naar kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering zijn sensoren onmisbaar. Echter, de watersector benut het potentieel van sensoren nog onvoldoende. Dit rapport is geschreven om waterbeheerders te informeren en te inspireren over de kansen van sensortoepassingen voor de watersector. Het rapport moet gezien worden als een tussenstap om uiteindelijk een brug te slaan tussen water en sensoren.
Grontmij voerde het onderzoek uit in opdracht van de Provincie Drenthe. De provincie wil als Sensorport de ontwikkeling en toepassing van sensoren stimuleren en kijkt daarbij ook naar de watersector. Momenteel werkt Grontmij samen met studenten van het Hanze Institute of Technology in Assen aan twee nieuwe sensorsystemen. Lees hier het volledige persbericht.

13. Nederlandse ingenieurs helpen Bolivia aan schoon drinkwater
Royal HaskoningDHV en Vitens Evides International adviseren waterbedrijf La Paz Projectmanagement-, advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en Vitens Evides International (VEI) adviseren het Boliviaanse waterbedrijf EPSAS bij de ontwikkeling van het Chuquiaguillo drinkwaterproject. Dit project, gefinancierd door Agentschap NL, voorziet zo’n 125.000 inwoners van La Paz, de hoofdstad van Bolivia, van schoon drinkwater. Voor een deel betreft het de eerste aansluiting op de openbare drinkwatervoorziening. De opdracht is complex door de grote hoogteverschillen in La Paz. Het project wordt gefinancierd door de Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO), een schenkingsfaciliteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Meer informatie 

OVERIG NIEUWS

14. Urbanising Deltas of the World: eerste call in November 2012
In November zal NWO-WOTRO de eerste call voor onderzoeksvoorstellen lanceren van het programma Urbanising Deltas of the World (UDW). In het programma – dat is opgenomen in het innovatiecontract Deltatechnologie van de Topsector Water - zal samen met het bedrijfsleven en middels internationale samenwerkingsverbanden worden gezocht naar innovatieve oplossingen voor de effecten van klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende economische activiteit in deltagebieden wereldwijd. Het totaal beschikbare budget voor UDW is 10 miljoen euro. Lees hier het volledige nieuwsbericht.

15. Conferentie Centres of Expertise 14 december
Nederland wordt de komende tijd ten minste 18 Centres of Expertise rijker. In de Centres of Expertises werken HBO onderwijsinstellingen nauw samenwerken met innovatieve bedrijven. Het Centre of Expertise Watertechnology (CEW) als één van de eerste Centres van start gegaan. Bij de oprichting van deze nieuwe Centres is nog maar beperkt terug te vallen op eerdere ervaringen; het Centre of Expertise is immers een betrekkelijk jong fenomeen. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke verwachtingen over deze nieuwe samenwerkingsverbanden bijzonder hoog. Daarom organiseert de HBO-raad in samenwerking met Platform Bèta Techniek op 14 december in Utrecht van 10.00 tot 17.00 uur een conferentie waarbij informatievoorziening, kennisuitwisseling en ontmoeting centraal staan. De conferentie bestaat uit een mix van plenaire presentaties en verdiepende workshops en staat open voor alle belangstellenden. In het bijzonder worden lectoren en (docent)onderzoekers, bestuurders, beleidsadviseurs en hoofden van stafafdelingen van harte uitgenodigd.

Het wordt zeer op prijs gesteld als u uw samenwerkingsrelaties meeneemt. U kunt de datum alvast noteren in uw agenda en een mailtje sturen naar congresbureau@hbo-raad.nl met de korte tekst 'Nodig mij uit voor 14 december '. U ontvangt dan spoedig een uitnodiging voor inschrijving met daarbij meer inhoudelijke en praktische informatie over de conferentie.

16. Water Integrity Network seeks programme manager
The Water Integrity Network (WIN) is an action oriented coalition of individuals and organizations from all stakeholder groups that are able and willing to support the cause of increasing Water Integrity (WI) benefiting poor people in helping to prevent or reduce corruption across the water sector.

The WIN Secretariat is a lean entity relying on the expertise of its members and partners, including the International Water and Sanitation Centre (IRC), The Stockholm International Water Institute (SIWI), Transparency International (TI), the Water and Sanitation Program – Africa (WSP), the Global Water Partnership, Cap-Net and other international, regional and local organizations.

The Water Integrity Network Secretariat hosted and legally represented by Transparency International in Berlin is looking for a highly motivated professional for the position of Programme Manager.

17. De Partnership Verkiezing 2012
In De Partnership Verkiezing 2012 strijden Young Professionals en Managers uit het bedrijfsleven mee voor een van de twee awards met hun business case voor een investering in een ontwikkelingsland. Deze campagne is opgezet door social enterprise Behold, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, NUzakelijk.nl, NCDO en aansprekende Young Professional Organisaties.
Young professionals en managers van zo’n 60 bedrijven, Non Governmental Organizations en overheid strijden om een award te winnen met hun business case voor een investering in een ontwikkelingsland. Bedrijven met nieuwe ideeën voor een business case voor een investering in een ontwikkelingsland doen mee met de ‘Business Development Award’. De winnaar ontvangt 5000 euro aan startkapitaal en 20.000 euro aan mediawaarde op NUzakelijk.nl, en een adviesgesprek met de initiators.
Bedrijven met bestaande business cases doen mee met de ‘Best Partner Award’. De winnaar ontvangt 20.000 euro aan mediawaarde op NUzakelijk.nl, een vier daagse Partnership Broker training t.w.v 1600 euro per persoon, en een adviesgesprek met de initiators.
Op 21 november is de uitreiking tijdens het Create2Change event.

U kunt hier uw stem uitbrengen op de genomineerden:

(c) 2012 NWP