NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 38 - 2012

02/11/2012

vrijdag 2 november 2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS

1. Superstorm Sandy op dutchwatersector.com
2. Deltacongres 2012
3. Reacties op regeerakkoord in Waterforum
4. Colombiaanse watermissie in december naar Nederland
5. Save-the-Date. 19 november, Big or Small, Sanitation for All!
6. Save-the-Date. 11 december, ‘WASH in a Day'

WATERPROOF NIEUWS

7. Nominaties Partners voor Water Award

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Belangstellingsregistratie voor uitvoering studie havenontwikkeling in Mozambique
9. No go voor bedrijfslevenbezoek Mozambique in november
10. Royal HaskoningDHV ontwikkelt masterplan stroomgebied Jordaan rivier
11. Ondertekening frituurvetconvenant

NIEUWS

1. Superstorm Sandy op dutchwatersector.com
In de nacht van 29 op 30 oktober richtte de orkaan Sandy enorme schade aan langs de oostkust van de Verenigde Staten. Door de tientallen slachtoffers, miljarden aan schade én de naderende verkiezingen, laait de discussie over een stormvloedkering in de Hudson rivier weer op. Er is veel aandacht voor de mogelijke Nederlandse bijdrage aan een oplossing. Twee artikelen op www.dutchwatersector.com gaan uitgebreid in op deze ontwikkelingen.
In de New York Times verscheen een opiniestuk van TU Delft professor Bas Jonkman over dit onderwerp. Op de website en de facebook pagina Room for debate kunt u mee discussieren over dit thema. Ook op het Deltacongres van afgelopen donderdag kwam het onderwerp naar voren. Spreker Frank Heemskerk vroeg de Nederlandse watersector om gezamenlijk op te trekken in de follow-up van ‘ Sandy’ en niet allemaal apart op de VS af te gaan.

Ondertussen stijgen de bezoekersaantallen voor dutchwatersector.com gestaag. In oktober werd de website bijna 13.000 keer bezocht. U kunt het nieuws en de discussies van dutchwatersector.com ook volgen op facebook.

2. Deltacongres 2012
Op 6 november vond het derde nationaal deltacongres plaats in de Rotterdamse Ahoy.  NWP is bijzonder tevreden met het feit dat het deltaprogramma aandacht besteedde aan de campagne "waterwonderen". Deze is door het NWP en andere partijen uit de watersector opgezet om jongeren te interesseren voor een baan bij de watersector. Ook was er relatief veel aandacht voor het buitenland. Hoe kunnen we de kennis en kunde die is opgedaan in het deltaprogramma, ook internationaal inzetten?
Vanzelfsprekend ging het merendeel van het congres over de inzet van het deltaprogramma. Deltacommissaris Wim Kuijken benadrukte dat er tempo moet worden gemaakt met de bescherming van Nederland tegen het water:
 
,,Er moet echt nog een tandje bij om de bescherming van ons land goed op orde te houden en om op tijd klaar te zijn met het werk wat nog nodig is'', stelt hij. Zoals het er nu naar uitziet, kan het weleens 2050 worden voordat de Nederlandse delta helemaal op orde is. Op de website van de deltacommissaris staat het nieuwsbericht en het videoverslag.

3. Reacties op regeerakkoord in Waterforum
Op 29 oktober 2012 presenteerden fractievoorzitters Rutte en Samsom het regeerakkoord.  Vakblad Waterforum bundelde de reacties uit de watersector op het 81 pagina’s tellende akkoord.
In het artikel staan onder meer de reacties van Peter Glas (Unie van Waterschappen) en de directeur van de VEMW (de vereniging van gebruikers van water en energie).

NWP directeur Lennart Silvis geeft in zijn reactie aan dat hij de keuze voor één minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking interessant vindt. “De koopman en de dominee onder één dak. Het is de vraag hoe deze zich tot elkaar gaan verhouden: is ontwikkelingssamenwerking het middel om de koopman te helpen, of is de koopman het middel om ontwikkelingssamenwerking te versterken.”
Silvis wijst erop dat bij het NWP de koopman en de dominee al sinds de start van het partnership in één netwerk zitten, zowel bedrijven, overheid, kennispartijen en NGO’s zijn aangesloten. “En dat biedt wel degelijk kansen”, aldus Silvis. Lees het volledige artikel in Waterforum.

4. Colombiaanse watermissie in december naar Nederland
Van 9 tot 13 december brengt een Colombiaanse delegatie een bezoek aan Nederland. De delegatie bestaat uit belangrijke vertegenwoordigers van rivierbeheersorganisatie CorMagdalena en het havenbedrijf van Barranquilla.
Doel van de missie is uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van Integraal Rivierbeheer en havenontwikkeling. Met de Nederlandse kennis wil CorMagdalena de Colombiaanse rivier Magdalena beter bevaarbaar maken. De rivier moet de belangrijkste waterweg van Colombia worden.  Het programma van de missie biedt ruimte voor matchmaking met Nederlandse bedrijven en het verkennen van mogelijkheden tot samenwerking. De missie wordt in samenwerking georganiseerd door de ministeries van IenM en EL&I,  AgentschapNL, de Nederlandse ambassade in Bogota en NWP.
Het programma volgt op korte termijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edilberto Baquero of Peter van der Kolk.

5. Save-the-Date. 19 november, Big or Small, Sanitation for All!
Op maandag 19 november, Wereld Toilet Dag, organiseren Aqua for All, Simavi, NWP en WASTE een Sanitatie Conferentie. Experts en zaal  bespreken de nieuwste ontwikkelingen, met o.a. een drie-koppig expertpanel over BIOGAS: ECONOMISCH HAALBAAR? 
Onder leiding van de DebatAcademie worden de degens gekruist over opschaling:  is samenwerken met China een goede strategie voor opschaling van pro poor sanitation? 

Het programma vindt u vanaf maandag 5 november op http://www.aquaforall.nl/. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester Foppen van Aqua for All: 070-3519728.

6. Save-the-Date. 11 december, ‘WASH in a Day'
Het NWP organiseert op dinsdag 11 december ‘ WASH in a Day’, in het Novotel in Den Haag. Tijdens een middagprogramma met workshops en presentaties staan de volgende WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne) onderwerpen centraal:
• Water & finance : PPPregeling Fonds Duurzaam Water & USA filantropen initiatief
• Water & ontwikkelingssamenwerking : het Water OS-II programma
• Water en noodhulp
• Wereld Water Dag 2013

Na afloop van ‘ WASH in a Day’ kunt u  aansluiten bij de NWP Waterpoort, die vanaf 18.30 uur plaatsvindt in Nieuwspoort. ‘WASH in a Day’ wordt georganiseerd door NWP in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS) en Akvo.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frodo van Oostveen,  of Paul van Koppen.

WATERPROOF NIEUWS

7. Nominaties Partners voor Water Award
Drie bijzondere projecten strijden op het evenement Waterproof om de Partners voor Water Award. Het is de tweede keer dat deze award wordt uitgereikt, in 2010 werd de award gewonnen door het bedrijf Dacom. De vakjury oordeelde toen dat Dacom het best belichaamde waar Partners voor Water voor staat:
- het inzetten van een nieuwe technologie in een nieuwe markt
- een consortium van samenwerkende bedrijven en een lokale partner
- een product dat een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de wereldwijde waterproblematiek
- een product met mogelijkheden om op veel plekken een succes te worden

De genomineerden voor 2012 zijn:
1. Sujol (Bangladesh). Een project onder leiding van de Ecological Management Foundation (EMF). Het consortium ontwikkelt een technologie om Arseen uit verontreinigd drinkwater te halen.
2. Gasawka stroomgebied (Polen). Een project onder leiding van Nelen en Schuurmans om waterbehoefte en wateraanbod op elkaar af te stemmen.
3. Optical Water Quality Measurements (Estland). Een project onder leiding van Water Insight. Het consortium ontwikkelde de WISP, en soort lasergun waarmee je makkelijk de kwaliteit van oppervlaktewater kunt meten.

Meer informatie over de genomineerde projecten vindt u op de Waterproof-site.

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Belangstellingsregistratie voor uitvoering studie havenontwikkeling in Mozambique
Het ontwikkelingsperspectief van Mozambique verbetert gestaag. De economische groei is al jaren tussen de 6 en 8%. Recente vondsten van aardgas en kolen brengen Mozambique aan de vooravond van een “resource boom”. De vraag vanuit Mozambique naar water-, delta-, en maritieme technologie en kennis zal komen vanuit de verschillende schakels in de grondstoffenketen: de productie, het transport, de op- en overslag in havens, de transformatie van de grondstoffen in een binnenlandse industrie, enz.
Het interdepartementale programma Water Mondiaal heeft in overleg met Topsector Water besloten om naast haar aandachtsgebieden in 2012 een verkenning te laten uitvoeren naar kansen in de maritieme sector (havens, op- en overslag) als gevolg van de resource boom.
De doelgroep van dit onderzoek is met name een deel van de Nederlandse dienstverlenende maritieme sector (havens, maritieme diensten, kennisinstellingen). Het onderzoek moet informatie bieden voor Nederlandse ingenieursbureaus die havenprojecten ontwikkelen, aannemers en bouwbedrijven voor specifieke havenonderdelen zoals terminals, kades, jetties etc. en toeleveranciers aan de ontwikkeling van havens, zoals specifieke bouwmaterialen als ook dienstverlening in de havens.
Dit onderzoek is de eerste stap in een traject om de betrokkenheid van Nederlandse kennis en expertise bij de ontwikkeling van havens in Mozambique te vergroten en om de mogelijkheden te verkennen voor ‘integrale’ en duurzame oplossingen waarin Nederland voorop loopt. Naar aanleiding van de verkenning kunnen in 2013 mogelijke follow-up activiteiten gepland worden.
Om inzicht te krijgen in partijen die geïnteresseerd zijn in de havenontwikkeling in Mozambique is besloten allereerst een belangstellingsregistratie te openen. Geïnteresseerde experts in de uitvoering van de studie naar havenontwikkeling in Mozambique kunnen een Curriculum Vitae inclusief tarief sturen naar Sandra Cats.

Sluitingsdatum is maandag 19 november 2012 om 9.00 uur.

9.  No go voor bedrijfslevenbezoek Mozambique in november
Op advies van de Nederlandse ambassade Maputo en de voorzitter van het IPI-team Mozambique zal het voorgenomen bedrijfslevenbezoek naar Mozambique – gepland in week 47 van 2012 - niet plaatsvinden. De oorzaak is het tekort aan deelnemers, waardoor het niet mogelijk was om voor iedereen een interessant programma aan te bieden.
U bent van harte welkom bij een van de volgende bijeenkomsten op het onderwerp Internationale Organisaties en Mozambique. Informatie hierover zal te vinden zijn via LinkedIn, in de groep Public Private Partnership with IFIs in Mozambique.

Voor specifieke vragen over het zakendoen met Internationale Organisaties in Mozambique, kunt u contact opnemen met Isabelle Kamphuis via tio@info.agentschapnl.nl, tel.: 088-602 8060.

10. Royal HaskoningDHV ontwikkelt masterplan stroomgebied Jordaan rivier
Royal HaskoningDHV gaat een masterplan ontwikkelen voor de Beneden-Jordaan, de historische rivier gelegen tussen het Meer van Galilea en de Dode Zee. Doel van het grensoverschrijdende masterplan is om afzonderlijke Israëlische, Palestijnse en Jordaanse plannen te integreren, en hiermee een gezond ecosysteem, een eerlijke waterverdeling en vrije publieke toegankelijkheid van de rivier te bewerkstellingen. Begin 2014 zal het masterplan in het Arabisch, Engels en Hebreeuws beschikbaar zijn.
Royal HaskoningDHV heeft de opdracht gekregen van Friends of the Earth Middle East (FoEME), samen met het Stockholm International Water Institute (SIWI) en het Global Nature Fund (GNF). Jeroen Kool, projectmanager bij Royal HaskoningDHV: ’Dit masterplan zal gebruikt worden om de Israëli’s, Palestijnen en Jordaniërs te bewegen de rivier gezamenlijk te rehabiliteren en de ecologie en hydrologische functies van de rivier te herstellen. Hierbij speelt het creëren van vrije toegang, goede veiligheidscondities en een gezonde economische basis een belangrijke rol.’

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van RoyalhaskoningDHV

11. Ondertekening frituurvetconvenant
Op 29 oktober uur ondertekende wethouder Ruud Schouten van de gemeente ‘s-Hertogenbosch samen met de loco-dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas, de voorzitter van Voorlichtingsbureau MVO en de directeur van Beneluxvet het frituurvetconvenant. Uit onderzoek van Intomarkt GfK blijkt dat ruim 60% van de bevolking bereid is om gebruikte vetten en oliën te recyclen. Echter, nog bijna 40% van de mensen heeft geen idee dat gebruikte vetten en oliën gerecycled kunnen worden. Eén derde van de consumenten spoelt resten olie of vet uit de pan (warm of koud) nog steeds weg onder de kraan.
Deze miljoenen kilo’s vet zorgen jaarlijks voor grote overlast in het riool, het is slecht voor het milieu maar bovendien een enorme verspilling omdat gebruikt vet hergebruikt kan worden. Van oud (frituur)vet en bakolie kan namelijk zeer efficiënt biobrandstof gemaakt worden. De vraag naar duurzame biobrandstof is groot. Jaarlijks houden huishoudens in Nederland 20 miljoen kilo gebruikt vet en olie over, waarmee een deel van de behoefte aan biobrandstof vervuld kan worden.
De Afvalstoffendienst is gestart met de campagne ‘Ik start met afvallen’. Deze campagne moet inwoners er van bewust maken dat zij afval nóg beter kunnen scheiden. Lees hier het nieuwsbericht over de campagne.

(c) 2012 NWP