NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 39 - 2012

09/11/2012

vrijdag 9 november 2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Nog volop discussie over de bescherming van de Amerikaanse kust.
2. Voorlichtingsbijeenkomsten Subsidieregeling Partners voor Water
3. Wijziging 2013 op het subsidieprogramma ‘Wereldwijd werken met water’
4. Tender ‘Land and Water development West Bank’
6. Partners voor Water ondersteunt roadshow voor de Nederlandse watersector in Transsylvanie
7. Roemeense topambtenaren bekijken toepasbaarheid van Ruimte voor de Rivier aanpak voor de Donau
8. Seminar More Crop per Drop in de Roemeense akkerbouw
9. Ecologische alternatieven voor kustbescherming in Bangladesh

WATERPROOF NIEUWS
10. Inspirational Speaker Lester Brown op Waterproof

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
12. Uitnodiging voor de lunchlezing ‘Water en Brood’
13. VS-NL waterseminar ‘More Cash per Splash’
14. Vooraankondiging Asia water week
15. Vitens bij Bedrijf in Beeld op RTL 7
16. Alex Hekman: ‘ Heb lef en onderneem in de watersector’

OVERIG NIEUWS
17. Vacature Executive Director World water council
18. Twee vacatures bij het B. Daugherty Water for Food Institute (DWFI)
19. Symposium on Water Sector Capacity Development in Delft
20. Summit voor vrouwen in bèta, techniek en ICT
21. Nieuwsbrief Topsector Water - 12

NIEUWS

1. Nog volop discussie over de bescherming van de Amerikaanse kust
Ruim een week na de vernietigende orkaan Sandy wordt er in de media nog volop gediscussieerd over maatregelen om de oostkust van de Verenigde Staten beter te beschermen. Nederlandse experts uit de watersector worden hierbij veelvuldig geciteerd. Op 8 november was Pier Dircke van Arcadis te horen in een live debat op het radioprogramma On Point van NPR. Matthijs van Ledden van Royal HaskoningDHV, betrokken bij de stormvloedkering van New Orleans, werd geïnterviewd voor een artikel van Minyanville Media.

Houdt de website www.dutchwatersector.com in de gaten voor interviews met betrokkenen uit de watersector en verwijzingen naar andere media. Heeft u zelf Engelstalig nieuws over de Nederlandse watersector? Stuur dit dan naar info@dutchwatersector.com of post het op de facebook-pagina.

2. Voorlichtingsbijeenkomsten Subsidieregeling Partners voor Water
Om geinteresseerden zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden van de subsidieregeling Partners voor Water in 2013, worden in december vier regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

In 2013 is de subsidieregeling Partners voor Water op enkele punten aangepast, deze wijzigingen worden tijdens de bijeenkomsten toegelicht. Verder zal tijdens de bijeenkomsten de essentie van de subsidieregeling worden toegelicht, namelijk focus op opschaling, krachtenbundeling èn unieke kwaliteiten. Daarna volgen een tweetal thema workshops, waar u nuttige tips krijgt en vragen kan stellen aan de projectadviseurs. De workshops bevatten de volgende thema’s:
- Het opstellen van een goed werkplan;
- Subsidie en alle financiële ins en outs die daarbij komen kijken.

Tijdens de afsluitende borrel kunt u onder het genot van een hapje en drankje netwerken met uw collega’s uit de sector en wellicht uw internationale ambities delen. De bijeenkomsten vinden plaats bij AgentschapNL in Den Haag en Zwolle en bij Waterschap de Dommel in Boxtel.

Binnenkort kunnen geïnteresseerde partijen uit de watersector (bedrijven, NGO's, overheden en kennisinstellingen) zich aanmelden.

3. Wijziging 2013 op het subsidieprogramma ‘Wereldwijd werken met water’
De wijzigingen op het subsidieprogramma ‘Wereldwijd werken met water’ zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De wijzingen treden in werking op 1 januari 2013. Kort samengevat gelden de volgende wijzigingen van het subsidieprogramma ten opzichte van 2012:
- Een kennisversterkingsproject mag in het vervolg alleen worden ingediend in combinatie met een pilotproject. Daarnaast zijn de landen Colombia en Angola toegevoegd aan de 26 Partners voor Water landen.
- In 2013 zullen er twee tenderperiodes zijn waarin u subsidie kunt aanvragen.

De tendersluiting is vastgesteld op: 12 februari 2013, 16.30 uur 10 september 2013, 16.30 uur U kunt voor de eerste tender van 2013 tot 21 januari 2013 uw projectideeformulier ter advies toesturen.

4. Tender ‘Land and Water development West Bank’
De Palestijnse gebieden is één van de landen waar het MSJP zowel bestaat uit een bilateraal voedselzekerheid programma als een bilateraal waterprogramma. Het bilaterale programma voor voedselzekerheid is inmiddels (deels) uitgewerkt. Dit heeft onder meer geresulteerd in de publicatie van de tender Land and Water Resource Management for Agricultural Development in the West Bank.

In deze tender zitten enkele watergerelateerde componenten, die interessant kunnen zijn voor partijen uit de Nederlandse watersector. Hoewel water een relatief kleine rol speelt in het land development, is het desalniettemin een belangrijke voorwaarde voor succes. De watercomponenten in deze tender hebben ‘grosso modo’ betrekking op het verbeteren van de water infrastructuur, door middel van kleinschalige lokale oplossingen met lokale stakeholders (wells, cisterns, pipes, pumps, tanks). Ook wordt gesproken over een dam voor ‘treated wastewater’ en regen voor gebruik in irrigatie. Wastewater reuse voor de landbouw staat hoog op de agenda. De werving loopt via een aanbestedingsprocedure op www.tenderned.nl.

Het bilateraal waterprogramma zal naar alle waarschijnlijkheid in 2013 nader worden geformuleerd en uitgewerkt, ondersteund door het Water OS programma van het NWP. Voor nadere informatie over deze tender of over het bredere Water OS programma kunt u contact opnemen met de programmamanager Water OS, Joris van Oppenraaij: j.vanoppenraaij@nwp.nl, 070-304 3732.

5. Partners voor Water ondersteunt roadshow voor de Nederlandse watersector in Transsylvanie
Zeven Nederlandse bedrijven uit de watersector trokken van 22 tot 26 oktober langs drie Roemeense steden in de streek Transsylvanië om Nederlandse watertechnologie te presenteren. Afmitech, Hubert Stavoren, Interline Systems, Eijkelkamp, KWT, Hydrosystems (Megagroup) en Berson UV presenteerden zich tijdens deze roadshow aan Roemeense regionale waterbedrijven, waterbeheerders, projectontwikkelaars en andere potentiële lokale partners. De roadshow werd gedeeltelijk gefinancierd door het programma Partners voor Water.

Doel van de roadshow was de positionering van Nederlandse watertechnologie, met het oog op de programmering van EU-structuurfondsen 2014-2020. Aan bod kwamen UV technologie, stuwen, rioolkleppen, afsluiters, grondwatermonitoring -en waterkwaliteitmonitoringapparatuur, decentrale afvalwaterzuivering, waterdistributiesystemen en componenten voor drink -en afvalwaterzuiveringen. Ook gaf de roadshow bedrijven de gelegenheid om hun producten te presenteren aan andere, niet-publieke, Roemeense afnemers en om kennis te nemen van potentiële lokale partners en distributiekanalen.

Meer informatie: dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl.

7. Roemeense topambtenaren bekijken toepasbaarheid van Ruimte voor de Rivier aanpak voor de Donau
Op 25 oktober brachten drie Roemeense topambtenaren een bezoek aan Nederland, op uitnodiging van het NWP Roemenie Platform en de Nederlandse ambassade in Boekarest. Het doel van het bezoek was om op detailniveau te leren over de Ruimte voor de Rivier aanpak en om te bekijken of de aanpak van toepassing is voor de Donau. De delegatie werd ontvangen door directeur Ingwer de Boer van programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Na de algemene presentatie van het Ruimte voor de Rivier programma gaven experts van Dienst Landelijk Gebied en Deltares toelichting op zaken als ruilverkaveling, publieke participatie en klimaatadaptie.

Meer ruimte voor de Donau is al aangemerkt als strategisch uitgangspunt in Roemeense hoogwaterbeleidsplannen. In het kader van de EU Donau Strategie en investeringen in hoogwaterbescherming bekijkt Roemenie of de Ruimte voor de Rivier aanpak, of elementen daarvan, toepasbaar is voor de Donau. Met name het integrale karakter van het programma is vernieuwend en interessant voor de Roemenen. Men is al bekend met de aanpak door een tweetal PvW-pilotprojecten die zijn uitgevoerd in Roemenie langs de Donau. Met dit bezoek werd beoogd om de aanpak strategisch te agenderen in Roemenie. Implementatie van de Ruimte voor de Rivier aanpak kan kansen opleveren voor de Nederlandse watersector in de uitvoering van projecten langs de Donau.

Meer informatie: dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl.

8. Seminar More Crop per Drop in de Roemeense akkerbouw
Op 29 november organiseert het Dutch Romanian Network, KPMG en ING een Romanian Business Day in Den Haag. In het kader van deze dag organiseert het NWP Roemenie Platform een seminar over de mogelijkheden voor de irrigatie en more crop per drop sector in de Roemeense akkerbouw. Bij voldoende belangstelling wordt overwogen om in februari 2013 een missie met Nederlandse bedrijven uit het more crop per drop segment naar Roemenie te organiseren. De Roemeense landbouw is sterk in opkomst en wordt binnen Europa een grote potentie toegedicht.

Meldt u aan voor de seminar en de Romanian Business Dag op www.dutchromaniannetwork.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie: dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl

9. Ecologische alternatieven voor kustbescherming in Bangladesh
De instituten IMARES en LEI (beiden onderdeel van Wageningen UR) en het bedrijf Royal HaskoningDHV, ontwikkelen samen met onderzoekers van het Marine Science & Fisheries Instituut (Universiteit van Chittagong) uit Bangladesh een alternatief concept voor kustbescherming, geïntegreerd met de duurzame productie van schelpdieren. Onder de titel “Eco-engineered coastal defence integrated with sustainable aquatic food production: Pilot project in Bangladesh (ECOBAS)” wordt de technische, de sociologische en de economische haalbaarheid van het gebruik van kustmatig aangelegde oesterriffen getest op een pilotlocatie aan de zuidoost kust van Bangladesh. Schelpdieren zoals oesters vormen van nature driedimensionale riffen of banken, die een effect hebben op stroming en daarmee erosie en sedimentatie in het kustgebied. Als deze op de juiste wijze gepositioneerd en gedimensioneerd worden, kunnen de riffen de hydraulische en morfologische processen beïnvloeden en daarmee een bijdrage leveren aan het consolideren en stabiliseren van de kustlijn. Tegelijkertijd kan een dergelijk rif worden geëxploiteerd voor de productie van duurzaam en gezond voedsel. Momenteel worden kleinschalige experimenten uitgevoerd met oesters. Daarnaast wordt er informatie verzameld over sociologische en economische aspecten van schelpdierenproductie en consumptie en wordt er een hydro-morphologisch conceptueel model opgesteld. De bevindingen worden 15 november a.s. in Bangladesh met diverse stakeholders besproken, als opmaat naar de aanleg van een oesterrif op pilotschaal begin 2013.

Het project wordt uitgevoerd met een subsidie van Partners voor Water. Contactpersoon: Arjo Rothuis, IMARES, 0317.487062, arjo.rothuis@wur.nl.

WATERPROOF NIEUWS

10. Inspirational Speaker Lester Brown op Waterproof
Hij begon zijn carriere als tomatentuinder, de Washington Post noemt hem ‘one of the world's most influential thinkers’ en hij wordt neergezet als ‘the guru of the environmental movement’.
Lester Brown is landbouwkundige en oprichter van het World Watch Institute (1974) en daarna het Earth Policy Institute (2001). Het eerste is gericht op het in kaart brengen en analyseren van wereldwijde milieuproblemen, het tweede bedoeld om een plan te ontwerpen om de aarde te redden. Brown, ook adviseur van vele presidenten (van de VS tot China aan toe) publiceert al decennia lang over duurzame oplossingen voor de vraagstukken van landbouw, water, industrie, energie en politieke stabiliteit.

Volgens Lester Brown lopen we ernstig gevaar om als beschaving ten onder te gaan. We hebben te maken met een steeds langer wordende lijst van onopgeloste problemen. Eerst zagen we de oprukkende ontbossing en verwoestijning, dan stelden we vast dat de visbestanden uitgeput raken, vervolgens had je de dreigende watertekorten en nu zijn we in de greep van de klimaatopwarming. Vooral in ontwikkelingslanden komt daar het probleem van de demografische groei bij, terwijl ook de bodemerosie en landtekorten nog eens toenemen. Watertekorten leiden direct tot voedseltekorten, een probleem dat we de komende jaren zullen zien toenemen. Lester Brown wijst op de geschiedenis waar de reden voor het verdwijnen van beschavingen vaak te maken had met de voedselvoorziening. Het zou best kunnen dat het zwakke punt in onze economie opnieuw de voedselvoorziening wordt.
Een van de boeken van Lester Brown is Plan B. Het boek richt zich op de volgende grote doelstellingen: de globale opwarming afremmen, de armoede bestrijden, de demografische groei afremmen en de ecosystemen herstellen.

Lester Brown als inspirational Speaker tijdens Waterproof is alles behalve Plan B!

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

12. Uitnodiging voor de lunchlezing ‘Water en Brood’
Kwetsbare delta’s, economische diplomatie en Nederlandse kennis

De altijd al aanzienlijke vraag naar Nederlandse expertise ten aanzien van waterbescherming neemt toe. Delta’s en kusten ontwikkelen zich mondiaal in hoog tempo. Ook de kwetsbaarheid van deze gebieden neemt toe en in geval van calamiteiten is de financiële schade vaak enorm. New Orleans (2005 en 2012), Bangkok (2011) en New York (2012) geven de kwetsbaarheid van miljoenen steden duidelijk aan. Hoe gaat Nederland met deze situatie om?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (directie DME) organiseert in samenwerking met de ministeries van ELI en I&M een lunchlezing over toenemende kwetsbaarheid, de kansen voor Nederlandse waterexpertise en de rol van economische diplomatie. Prof. Jeroen Aerts deelt zijn ervaringen over Nederlandse kennis in het voorkomen van overstromingsproblematiek, aan de hand van de situatie in New York en de recente effecten van hurricane Sandy. Joan Boer, ambassadeur in Bangkok, geeft lessen voor de toekomst op basis van de Thaise overstroming van 2011. Met speciale aandacht voor de rol van de ambassade en toekomstig businessmodellen voor Nederlandse betrokkenheid.

Programma
Inloop vanaf 11:45 uur
12:00 – 12:05  Welkom door Raimond Hafkenscheid (DME)
12:05 – 12:30  “Kwetsbare deltasteden” – Jeroen Aerts (Vrije Universiteit Amsterdam)
12:30 – 13:15  “Breaking the waves” – Joan  Boer (Nederlandse Ambasseur in Thailand)
13:30 – 14:00   Discussie en afronding

De lunchlezing vindt plaats op donderdag 22 november 2012 bij Agentschap NL aan de Juliana Van Stolberglaan 148.  U kunt zich tot uiterlijk 19 november aanmelden bij Esther.Barendse@Minbuza.nl.

13. VS-NL waterseminar ‘More Cash per Splash’
Op maandag 10 december 2012 vindt het VS-NL waterseminar ‘More Cash per Splash’ plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Washington DC in samenwerking met het Nederlands Consulaat Generaal in San Francisco, UC Davis, California Department of Food and Agriculture en Wageningen UR.
 
‘More Cash per Splash’ zal in het teken staan van waterproblematiek in de Californische  land- en tuinbouw met een nadruk op efficiënt watergebruik en waterkwaliteit. Dit eendaags seminar zal plaatsvinden in Davis, Californië. Vanuit Nederland nemen vooraanstaande sprekers van o.a. Wageningen UR, Dacom, Eleaf, TNO en Priva deel aan het seminar om samen met Californische partners de laatste ontwikkeling op het gebied van water efficiëntie en waterkwaliteit te bespreken.

Voor meer informatie en het exacte dagprogramma van het seminar kunt u contact opnemen met Stefan van Merrienboer van de Landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade te Washington DC.

14. Vooraankondiging Asia water week
De Asian Development Bank organiseert van 13 tot 15 maart de Asia Water Week 2013.
Het overkoepelende thema is "Securing Water for All". Ook wordt de ADB Water Prize 2013 uitgereikt. U kunt tot 16 november 2012 abstracts indienen. De inschrijving opent op 1 december 2012. Meer informatie vindt u op de de website van de ADB.

15. Vitens bij Bedrijf in Beeld op RTL 7
Op zondag 11 november 2012 om 9:30 uur besteedt het televisieprogramma Bedrijf in Beeld op RTL 7 aandacht aan Vitens. Presentatrice Mariska Hulscher praat in het programma over het belang van innovatie voor het waterbedrijf en welke positieve gevolgen dat kan hebben voor de toekomst.
De uitzending zal de hele week worden herhaald. Het uitzendschema vindt u op de website van Vitens.

16. Alex Hekman: ‘ Heb lef en onderneem in de watersector’
Alex Hekman, programmamanager Deltatechnologie, roept in een blog op om te ondernemen in de watersector:
“De bezuiniging van 600 miljoen op het Deltafonds heeft wellicht minder consequenties dan verwacht, omdat door de toegenomen concurrentie de prijswerking op dit moment vele malen groter is. Waar ik me meer zorgen over maak is dat door de bezuiniging vernieuwing, ontwikkeling en innovatie nog verder onder druk komt te staan. En dat is juist waar we het als watersector op dit moment van moeten hebben.” 

Lees het volledige blog op de website van Grontmij. 

OVERIG NIEUWS

17. Vacature Executive Director World water council
Het World Water Council in Marseille is op zoek naar een Executive Director per 1 januari 2013.
De WWC (World Water Council) is de internationale waterbeleid denktank, die zich richt op het versterken van de wereldwaterbeweging, voor een verbeterd beheer van de globale waterbronnen. Deze non-profit, non-gouvernementele wil bekendheid geven aan kritieke waterissues en politieke betrokkenheid bereiken op alle politieke niveaus, inclusief de hoogste beslisorganen. Zodoende wil de WWC efficiënt behoud, bescherming, ontwikkeling, planning, management en gebruik van water in al zijn facetten realiseren op een duurzame wijze en ten goede van alle leefvormen op aarde.

Zie voor meer informatie de vacature op de website van het World Water Council.

18. Twee vacatures bij het B. Daugherty Water for Food Institute (DWFI)
Het Daughetty Water for food instituut, onderdeel van de Universiteit van Nebraska in Lincoln, heeft twee vacatures gepubliceerd: een Director of Research en een Director of Policy. Beide functies maken deel uit van het senior management team.
Bekijk hier de vacature omschrijving voor de Director of Research.
Bekijk hier de  vacature omschrijving voor de Director of Policy.

19. Symposium on Water Sector Capacity Development in Delft
Van 29 tot 31 mei 2013 vindt in Delft het vijfde ‘Water Sector Capacity Development’ symposium plaats. Het symposium wordt georganiseeerd door ADB, Cap-Net, Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Vitens Evides International en Unesco-IHE.

Als u een bijdrage wilt leveren aan dit symposium, kunt u tot 15 december 2012 een abstract indienen. Vanaf 7 januari kunt u zich inschrijven. Kijk voor meer informatie op de website van UNESCO-IHE.

20. Summit voor vrouwen in bèta, techniek en ICT
Op 17 januari brengt het VHTO alle vrouwen in bèta, techniek en ICT bijeen tijdens de summit ‘Op het goede spoor!’. Doel van deze summit is om de zichtbaarheid van deze vrouwen te vergroten en hen te bedanken voor hun inzet als rolmodel om meer meisjes te interesseren voor een toekomst in deze sectoren. Op deze avond kunt u leading ladies als sprekers verwachten, interessante debatten volgen, inspirerende workshops en trainingen volgen, rondkijken in de uitgebreide informatiemarkt en natuurlijk netwerken tijdens een borrel en buffet. Ook zal de uitreiking van de Spiegelbeeld Awards plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op de website van het VHTO.

21. Nieuwsbrief Topsector Water - 12
Hans Huis in 't Veld, boegbeeld van de Topsector Water, houdt u met deze Nieuwsbrief op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen binnen de Topsector Water. In deze twaalfde editie onder andere aandacht voor:
- De MKB Roadshow
- Deadline TKI programmering
- Frank Heemskerk
- Verdeling subsidie enkel voor MKB+
- Verhuizing Topsector Water
- Kruisbestuiving Topsectoren
- Maritime week
- Waterveiligheid op Europese agenda
- Handboek voor land vergroten.

Download hier de Nieuwsbrief. Eerdere edities kunt u vinden op de website van de Topsector Water.

(c) 2012 NWP