NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 41 - 2013

22/11/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website

www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Nederlandse watersector intensiveert samenwerking Jakarta
2. Eindrapport IPC Convenant Informatieketen Water & Klimaat
3. Nederlandse ambassade in Nairobi gunt integrated water resource management programma aan overwegend Nederlands consortium
4. Veilig en schoon drinkwater voor inwoners Zuid-Soedan door Nederlandse ingenieursbureaus
5. Terugkijken Zuid Afrika dag tijdens IWW 2013
6. Nederland en Het Zuid-Afrikaanse Department of Water and Environmental Affairs (DWA) tekenen akkoord over watersamenwerking
7. 4e editie Zuid Afrika platform nieuwsbrief
8. Huiswerk voor de Kerstvakantie……. Inventarisatie collectieve deelname evenementen 2014
9. Handelsmissie Moldavië/Roemenië|
10. Twee consultants gezocht voor verkenningsmissie Bor en Twic East Counties, Jonglei, Zuid Soedan
11. Workshops Topsector Water / TKI Watertechnologie 2014
12. Informatiesessie Securing Water for Food: Proposal Writing 101 voor innovatieve (startende) ondernemers

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
13. Nederlandse en Indonesische kennisinstituten versterken samenwerking water, weer en klimaat
14. Ontmoet de Zwitserse watersector
15. Oproep tot voorstellen watertechnologie-oplossingen voor het Caribisch eiland San Andrés
16. Holland Lounge + Matchmaking op milieubeurs Globe, Vancouver
17. 50 Jaar SNV Junior Professionals Programme
18. Rainwater Harvesting Community announces 2nd webinar on 26 November
19. Akvopedia: nieuw Sustainability Portal live
20. Vacancy Simavi: Accountmanager Institutional Funds SRHR
21. World Toilet Day & Football? ‘Je kan de pot op’!

OVERIG
22. Wereldbank project Brazilie

NIEUWS

1. Nederlandse watersector intensiveert samenwerking Jakarta
Nederland en Indonesië werken samen aan het realiseren van waterveiligheid voor Greater Jakarta vanwege de urgente dreiging van overstroming van Noord-Jakarta. Dit heeft de Nederlandse watersector afgelopen week tijdens de handelsmissie in Jakarta onder leiding van minister-president Rutte, minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) bekend gemaakt. Bij deze samenwerking wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring uit het lopende National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) programma. Hierin worden concrete beschermingsplannen uitgewerkt en uitgevoerd waarbij veiligheid en leefbaarheid worden gecombineerd met economische kansen voor Jakarta.

De samenwerking en projecten zijn verbeeld in een film en Proposition book, dat tijdens de missie door Bertrand van Ee, voorzitter van het Kernteam Export en Promotie van de Topsector Water werd aangeboden aan de Vice-Gouverneur van Jakarta, Mr. Basuki Tjahaja Purnama.

Op de internationale website www.dutchwatersector.com wordt uitgebreid verslag gedaan van de missie:

Dutch water sector intensifies Jakarta collaboration
Van Oord contracted to construct five islands in port of Surabaya Indonesia

Overige achtergronddocumenten
Magazine Air Belanda.pdf

2. Eindrapport IPC Convenant Informatieketen Water & Klimaat
Het eindrapport van het Innovatie Prestatie Contract (IPC) – project ‘Convenant Informatieketen Water & Klimaat’ is dinsdag 12 november tijdens de Innovatie Estafette in Amsterdam aangeboden aan Hans Huis in ’t Veld (boegbeeld Topsector Water). Deze eindrapportage in de vorm van een korte, wervende brochure is te downloaden via onderstaande link.

Rapportage IPC november 2013.pdf

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider namens het NWP, Freek Hasselaar, freek.hasselaar@gmail.com of via Bas Boterman, b.boterman@nwp.nl.

3. Nederlandse ambassade in Nairobi gunt integrated water resource management programma aan overwegend Nederlands consortium
De Nederlandse ambassade in Kenia heeft afgelopen najaar een tender uitgeschreven in het kader van de subsidieregeling Sustainable Water Management Mara River. Deze tender sloot 16 september en leverde twee voorstellen op. Een consortium onder leiding van UNESCO-IHE is als beste uit de bus gekomen. Andere partners die deelnemen aan het winnende voorstel zijn Egerton University, GiZ, HSBC Bank, ITC / TU Twente, Kenya Water Resources Management Authority, Mara farming, Waterschap Brabantse Delta, SNV, Wageningen UR en WWF Kenya.

Het programma – met de naam Mau Mara Serengeti Sustainable Water Initiative (MaMaSe)-begint per 1 januari 2014 en heeft een looptijd van 4 jaar. Het totale budget is bijna €11 miljoen en de eigen bijdrage door het consortium is ongeveer 24%.

Contact: Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl

4. Veilig en schoon drinkwater voor inwoners Zuid-Soedan door Nederlandse ingenieursbureaus
Tussen mei 2011 en juni 2012 is de Nederlandse ambassade in Juba (Zuid-Soedan) intensief ondersteund bij het formuleren van haar bilaterale waterprogramma, vastgelegd in een Meerjarig Strategisch Plan. Dit programma vormt de basis voor samenwerking in de periode 2012-2018 om de watersituatie in Zuid-Soedan te verbeteren, zowel op het gebied van drinkwater als op het gebied van waterbeheer. Deze ondersteuning vond plaats vanuit het Water OS programma. Op basis van de lokale vraag en gericht op duurzame armoedebestrijding is verbinding gelegd met de toegevoegde waarde die de Nederlandse watersector zou kunnen bieden.

Afgelopen zomer heeft de aanbesteding plaatsgevonden waarbij twee Nederlandse partijen succesvol zijn geweest. Euroconsult (Nederlandse dochteronderneming van het Engelse Mott MacDonald) is penvoerder van een internationaal consortium dat geselecteerd is voor de uitvoering van het waterprogramma in Lakes State (zie hier voor Euroconsult’s Nederlandstalig persbericht en hier voor  voor Engelstalig persbericht.

Witteveen+Bos maakt deel uit van een internationaal consortium, onder leiding van het Deense NIRAS, dat geselecteerd is voor de uitvoering van het waterprogramma in Eastern Equatoria State.In beide gevallen gaat het om technische assistentie aan de Zuid Soedanese overheid voor de uitvoering van waterprogramma’s. Van het laatst genoemde consortium maakt naast NIRAS en Witteveen+Bos ook het door Nederlanders opgerichte WE Consult uit Oeganda deel uit. Witteveen+Bos heeft hier het volgende nieuwsbericht over gepubliceerd.

Voor meer informatie over het Water OS programma en Zuid Soedan, kunt u contact opnemen met Wim Klaassen, kernadviseur: w.klaassen@nwp.nl

5. Terugkijken Zuid Afrika dag tijdens IWW 2013
De Zuid Afrika dag op 7 november tijdens de IWW 2013 was een groot succes, circa 60 tot 70 personen hebben actief aan het dagprogramma deelgenomen. Het verslag met de presentaties en de deelnemerslijst is te vinden op het NWP extranet.

6. Nederland en het Zuid-Afrikaanse Department of Water and Environmental Affairs (DWA) tekenen akkoord over watersamenwerking
Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 november jl. met de Zuid Afrikaanse minister van Water, mevrouw Molewa, een overeenkomst getekend over nauwere samenwerking tussen beide landen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering, irrigatie, sanitatie, waterbeheer en bescherming tegen overstromingen.

Doel is de banden aan te halen en de markttoegang voor het Nederlandse bedrijfsleven verder te bevorderen. Zuid-Afrika kan profiteren van de Nederlandse kennis en kunde. Het complete artikel is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

7. 4e editie Zuid Afrika platform nieuwsbrief}
Meer informatie over de ontwikkelingen in de Zuid Afrikaanse water sector en de watersamenwerking met Nederland is te vinden in de 4e editie van de nieuwsbrief voor de Zuid Afrika platform leden. De nieuwsbrief wordt vandaag verstuurd naar alle leden en is ook te vinden op het NWP extranet.

8. Huiswerk voor de Kerstvakantie……. Inventarisatie collectieve deelname evenementen 2014
NWP heeft samen met Water Alliance, VLM en AquaNL de belangrijkste waterevenementen voor 2014 in kaart gebracht. Bij voldoende belangstelling vanuit de sector en voldoende financiële middelen zullen we een collectieve deelname organiseren (gezamenlijk paviljoen, netwerkbijeenkomsten, matchmaking, etc.) aan de evenementen van uw keuze en zo een sterke Nederlandse inbreng realiseren. Nederland BV wordt goed op de kaart gezet en u kunt daar als individuele partij van profiteren. Graag horen wij van u welke evenementen interessant zijn voor uw organisatie.

U kunt uw keuze aangeven via www.wateralliance.nl/what/events/agenda-2014

Neem voor vragen over een van de evenementen contact op met NWP, Suzanne Tietema: s.tietema@nwp.nl, 070-3043707

9. Handelsmissie Moldavië/Roemenië
Vereniging van Leveranciers van Milieuapparatuur (VLM) organiseert, in samenwerking met NWP en Water Alliance een handelsmissie milieutechnologie naar Moldavië (Chisinau) en Roemenië (Boekarest en Noordoosten) van 24 t/m 28 maart 2014.

De missie biedt u de gelegenheid kennis te nemen van de status quo op milieugebied van Moldavië en aldaar uw netwerk uit te breiden. Dit land ligt aan de rand van Europa en neemt de eerste stappen om tot een beter milieu te komen.

Prijs per deelnemer bij minimaal 5 deelnemers is Euro 1995,- voor VLM, NWP, Water Alliance en AquaNL leden. Niet-leden betalen Euro 300,- meer. Prijzen zijn excl. reis- en verblijfkosten. De handelsmissie wordt uitgevoerd zonder overheidssubsidie. Wij menen dat het ons is gelukt de prijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zonder in te leveren op kwaliteit.

Aanmelden kan tot 1 januari 2014. Voor meer informatie, het aanmeldformulier en de algemene voorwaarden zie de website van VLM.

Contactpersoon: Trudi van Spankeren, Exportmanager VLM: 06 57577008, e-mail: trudivanspankeren@globalmatching.nl

10. Twee consultants gezocht voor verkenningsmissie Bor en Twic East Counties, Jonglei, Zuid Soedan
In het kader van het Water OS programma wordt begin december een Verkenningsmissie uitgevoerd in Bor en Twic East Counties, Jonglei State in Zuid Soedan waarbij verbeteringen worden voorgesteld mbt. waterbeheersing in het plaatselijke stroomgebied van de El Shebel rivier. De missie geeft aan wat de relatie is tussen verbeterde waterbeheersing (flood control) en verbetering van lokale voedselproductie en veehouderij. De missie zal verder aanbevelingen doen tot versterking van de capaciteit van de lokale overheid om dijken beter te onderhouden. Daarbij wordt ook aangegeven hoe de plaatselijke boeren en veehouders duurzaam gebruik kunnen maken van de dijken en aanliggende landbouw gebieden.

Voor de missie worden twee consultants gezocht. Aanbiedingen worden geselecteerd op basis van criteria zoals verwoord in de ToR. In de aanbieding dient u mee te nemen: dagtarief, dsa, autohuur en reiskosten. Het maximale bedrag voor deze missie is: 44.000 euro excl. btw. De lokale consultants zijn reeds ingehuurd, daarvoor hoeven geen kosten te worden opgenomen in de aanbieding.

Contact: Wim Klaassen, w.klaassen@nwp.nl

11. Workshop Topsector Water / TKI Watertechnologie
Om de vraagsturing vanuit het MKB richting het TKI nog verder te versterken en wordt een aantal workshops georganiseerd. Hier worden private partijen en onderzoeksorganisaties samen gebracht rond een aantal thema’s om zo de kennisbehoefte vanuit de markt in kaart te brengen en concrete onderzoeks- en innovatieactiviteiten te definiëren die ondersteuning kunnen gebruiken vanuit het TKI Watertechnologie. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het TKI, MIT, IPC, of andere regelingen.

Tijdens de eerste TKI workshop worden de volgende thema’s besproken:
1. Terugwinnen nutrienten, mineralen en componenten uit (afval)water
2. Water (her)gebruik in de tuinbouw

De eerste workshop wordt georganiseerd op dinsdag 3 december, locatie wordt nog bekend gemaakt, maar centraal in het land.

Voor meer informatie, of om u aan te melden: Joost Aloserij, j.aloserij@nwp.nl

12. Informatiesessie Securing Water for Food: Proposal Writing 101 voor innovatieve (startende) ondernemers
USAID (Verenigde Staten) en SIDA (Zweden) ontwikkelen in nauwe samenwerking met BZ/DGIS het programma Securing Water for Food, www.securingwaterforfood.org.

Zoals eerder vermeld in de NWP nieuwsbrief van 20 september richt het Securing Water for Food programma zich op verbeteringen op het raakvlak van water en voedselzekerheid door de implementatie en de uitbreiding van innovaties, technologie en entrepreneurship.

Hoofddoelstelling is het stimuleren van innovaties die beschikbaarheid en effectief gebruik van water verbeteren ten behoeve van voedselzekerheid door de gehele Food Value Chain. Specifieke thema’s zijn: water efficiency, opslag en opvang, verzilting en zoutintrusie. Zoals op de website vermeld staat is op 4 november de eerste Call for Proposals uitgegaan.

Op initiatief van het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPdelta), NWP en het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt op woensdag 4 december bij YES!Delft in Delft van 09:00tot 12:00 (gevolgd door lunch) een informatiebijeenkomst gehouden voor innovatieve (startende) ondernemers uit de water, landbouw en foodsector die belangstelling hebben voor het Securing Water for Food programma. Het doel van de bijeenkomst is potentiële deelnemers te informeren over de achtergrond en de details van het programma en hen voor te bereiden op het schrijven van een concept note/proposal voor Securing Water for Food.

Daarbij zal er ruimschoots gelegenheid zijn om met elkaar en met ervaringsdeskundigen over eerste ideeën te sparren, waarbij de specifieke vragen uit de Call for Proposals zeker ook onder de loep genomen zullen worden. Gedetailleerde informatie over de bijeenkomst volgt in de nieuwsbrief van vogende week. Voor meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst kunt u terecht bij Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

13. Nederlandse en Indonesische kennisinstituten versterken samenwerking water, weer en klimaat
Indonesië kampt met waterbeheerproblemen zoals bodemdaling, grondwateronttrekking, wateroverlast en droogte. Kennisinstituten in Nederland en Indonesië gaan hun samenwerking intensiveren om oplossingen voor de nabije toekomst te ontwikkelen.

Negen Nederlandse en Indonesische instituten tekenden vrijdag 22 november in Jakarta, in aanwezigheid van minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een overeenkomst voor een nieuw Joint Cooperation Program (JCP) voor verder gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling van systemen op het gebied van waterbeheer. Indonesië is één van de vijf aandachtsgebieden in het Nederlandse Waterplan. Lees het volledige bericht op de website van Deltares.

14. Ontmoet de Zwitserse watersector
Wilt u in korte tijd ontdekken wat de Zwitserse watersector u te bieden heeft? Neem dan deel aan het Technology Matchmaking event in Zwitserland op 30 en 31 januari 2014.

Dit event is een gezamenlijk initiatief van Nederland en Zwitserland om samenwerking op het gebied van innovatie en business te bevorderen. Dit event biedt bedrijven en kennisinstellingen de kans potentiële samenwerkingspartners te ontmoeten en project ideeën te bespreken op het gebied van decentrale oplossingen.

De matchmaking is een follow up van een eerder succesvol bezoek van een Zwitserse delegatie aan Nederland vorig jaar. De organisatie is in handen vanAgentschapNL, het Enterprise Europe Network, EAWAG en het Zwitserse Staatsekretariat fúr Bildung, Forschung und Innovation.

Meer informatie en aanmelden klik hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Jeroen Bierens,
Bart-jeroen.bierens@agentschapnl.nl, tel.088 – 602 5145

15. Oproep tot voorstellen watertechnologie-oplossingen voor het Caribisch eiland San Andrés
San Andrés is één van de gebieden waar momenteel door de Colombiaanse overheid aanzienlijk wordt geïnvesteerd om het bestaansniveau te verbeteren, onder meer op het gebied van drinkwater en waterreiniging. Lees meer over dit Colombiaans waternieuws.

De Nederlandse ambassade heeft eind vorige maand samen met het Holland Colombia Water Platform (HCWP) een bezoek gebracht aan het gouvernement en de lokale milieu-authoriteit van San Andrés. Zie ook het gerelateerde Nederlandse waternieuws uit Colombia.

Het HCWP heeft de unieke mogelijkheid om begin december aan de lokale autoriteiten op San Andrés, Nederlandse oplossingen te presenteren met betrekking tot de volgende projecten:
1)Ontziltingsinstallatie San Andrés, met een capaciteit van 50 liter per seconde.
2)Huishoudelijk afval water reiniging op kleine schaal.
3)Ontziltingsinstallatie Johnny Key met een capaciteit van 5 liter per seconde.

Voor verdere informatie vernemen wij graag van u via info@hcwp.nl. De deadline voor deze oproep is reeds komende woensdag 27 november.

Lees hier meer over deze en andere nieuwe kansen in de Colombiaanse water sector. U kunt zich daarbij inschrijven voor de HCWP mailing list, om dergelijk nieuws direct per mail te ontvangen.

16. Holland Lounge + Matchmaking op milieubeurs Globe, Vancouver
Graag nodigen wij u uit voor alweer de vierde Canada-activiteit onder PIB (Partners for International Business) die door VLM en Global Matching wordt georganiseerd. Het gaat om milieubeurs Globe in Vancouver: www.globeseries.com. Globe Vancouver en Americana Montreal zijn dé milieubeurzen van Canada en worden elk om de twee jaar gehouden. We zorgen voor een stand van 18m2 met Holland uitstraling. Uiteraard kunt u ook meedoen aan individuele matchmaking. Er worden ook interessante congressen georganiseerd. Mw. Jacqueline Cramer, oud-minister van Milieu, zal namens Orange goes Green, key note spreker zijn.Mw. Cramer is thans directeur van het Utrechtse “sustainability institute”. Op deze manier wordt extra aandacht gegenereerd voor de Nederlandse inzending. Verder wordt deze activiteit uitgevoerd in samenwerking met het CG te Vancouver. Medewerkers van het CG zullen aanwezig zijn.

Deelname betekent:
•Een volledig ingerichte gezamenlijke stand met Holland branding (Holland lounge) van 18m2
•Individuele matchmaking

Kosten voor deelname bij 5 (of meer) deelnemers:
•Beursdeelname PIB-Canada deelnemers: Euro 820,- excl. BTW
•Beursdeelname NIET PIB-Canada deelnemers: Euro 1.570,- excl. BTW•Beursdeelname + matchmaking (6-8 gesprekken per deelnemer) PIB-deelnemers Euro 1750,- excl. BTW
•Beursdeelname + matchmaking (6-8 gesprekken per deelnemer) NIET PIB-deelnemers Euro 2.500,- excl. BTW

Contactpersoon: Trudi van Spankeren, Exportmanager VLM: 06 57577008, e-mail: trudivanspankeren@globalmatching.nl

17. 50 Jaar SNV Junior Professionals Programme
In deze tijd van stevige bezuinigingen op ontwikkelingswerk is het voor jongeren steeds moeilijker om een baan te vinden in deze sector. En als ze al een baan hebben weten te bemachtigen lopen ze vaak meer kans om ontslagen te worden bij de ingrijpende reorganisaties die veel hulporganisaties staat te wachten. Ook SNV heeft stevig moeten bezuinigen, maar heeft er heel bewust voor gekozen om 12 jongeren de kans te geven op een serieuze baan in het ontwikkelingswerk. Op 9 november vertrekken de jongeren naar Afrika en Azie om daar te werken in projecten op het gebied van water, landbouw en energie.

De jongeren zijn geen vrijwilligers, maar hebben een serieus arbeidscontract. Ze hebben specialistische opleidingen gevolgd waardoor ze echt iets te brengen hebben in de landen waar ze gaan werken. De selectie was dan ook zwaar. Uit maar liefst 1700 belangstellenden zijn deze jongeren uiteindelijk gekozen. De helft van de jongeren komt uit ontwikkelingslanden als Kenya, Cameroon, Burkina Faso of Nepal.

Onder de jongeren bevinden zich ook een aantal jongeren die in WASH projecten aan de gang gaan. Zij hebben hun training samen met de YEP Water jongeren gevolgd. Zoals Geert Koster (in Benin),
Giri Raj Khatri (in Cambodia) en Priva Wendgouda Kabra (in Rwanda).

Voor meer informatie zie: www.snvworld.org/en/snv-jpp

18. Rainwater Harvesting Community announces 2nd webinar on 26 November
Multifunctional Roads: for access, water harvesting and drainage
One way in which poor communities are marginalized is lack of access- to public services, markets and employment opportunities- due to a lack of good roads. Many times, the problem is the frequent damage to existing roads (rather than absence of roads).
A large part of the damage is water-related. (In Ethiopia, for example, runoff causes 35% of all road damage). At the same time, roads designed with disregard to local hydrology/water use are known to wreak havoc on agriculture and water security in communities they pass through.

But roads and water are not natural enemies. Examples show that roads can be designed in ways that slow runoff, minimize erosion, and help groundwater recharge. And that water harvesting structures can help improve access by protecting roads and even adding to existing networks. In a webinar on November 26 (1400 GMT), Ian Neal (Excellent Development) and Frank van Steenbergen (MetaMeta) will present such examples and discuss what we could learn from them.
The webinar is free and open to all. For details on how to attend, local timings, related resources, speakers and the organisers, go to www.thewaterchannel.tv/en/webinar.

For more resources on roads and other forms of multifunctional infrastructure, go to www.thewaterchannel.tv/multi

19. Akvopedia: nieuw Sustainability Portal live
Afgelopen week is het nieuwe Sustainability portal gepubliceerd (Akvopedia-Sustainbaility Portal), het Sustainability portal is ontwikkeld in samenwerking met IRC.

In het Sustainability portal wordt de FIETS-duurzaamheidsstrategie van de Dutch WASH Alliance gepresenteerd naast de 10 Building Blocks uit het Sustainable Services at Scale raamwerk (Triple-S) zoals ontwikkeld door IRC. De FIETS-strategie integreert een 5-tal duurzaamheidsaspecten: Financial, Institutional, Environmental, Technical en Social.

Het nieuwe portal omvat ca 50 article pages waarin de verschillende onderdelen van de bovengenoemde raamwerken worden toegelicht. Met de informatie in dit portal hopen we een bijdrage te leveren aan water- en sanitatieprogramma’s met duurzame impact.

20. Vacancy Simavi: Accountmanager Institutional Funds SRHR
As an Account Manager Institutional Funds your main responsibility is to create access to a variety of institutional donors and mobilise funding for our activities and those of our partners in Africa and Asia. You will maintain networks and partnerships and facilitate appropriate communications with (potential) donors. To write and submit proposals, meet donor requirements and follow up effectively will be part of your job. More information on the Simavi website.

21. World Toilet Day & Football? ‘Je kan de pot op’!
Three weeks ago we found out (by coincidence to be very honest with you) that the Dutch national team would play against Colombia on World Toilet Day. At first glance we had some doubts if we could do something around the game. Luckily we realised soon enough that this was an amazing opportunity that we couldn’t let go.

As a striker who is hungry for the goal we started our mission. ‘Met Football For Water kan je echt de pot op’ would be the slogan. It has a double meaning since it means to bugger off, but also to go to the toilet. Since Football For Water really has the objective to provide toilets for more than 700.000 children, a legitimate slogan. And, in a playful way, we really grabbed the attention that we aimed for. Read the rest of the blog on the Football For Water website.

OVERIG

22. Wereldbank project Brazilie
The Espirito Santo Integrated Sustainable Water Management Project, involves a total of $323 million. The objective of this project is to promote sustainable water resources management in the State of Espírito Santo. This is to be achieved through the following components: Integrated Water Management and Disaster Risk Management, Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation, Watershed Management and Restoration of Forest Cover, Project Management and Supervision.

Voor meer informatie betreffende het project zie de World Bank website.

Verder documentatie is op te vragen bij Suzanne Tietema s.tietema@nwp.nl