NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsbrief 7 - 2012

17/02/2012

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur deze dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of hebt u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

Indien u de NWP Nieuwsbrief niet goed hebt ontvangen, kijk dan op de NWP website www.nwp.nl/nieuws/nieuwsbrief/index.php  voor de webversie.

NIEUWS
1. Aqana wint mannen van de WIT award
2. MKB watertechnologiesector motor van innovatie
3. Bijeenkomst NWP Roemenië Platform

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
4. Deelnemersbijeenkomst Nederlandse inbreng op WWF6
5. Nederland voorop om IWRM plannen wereldwijd werkelijkheid te maken
6. Side events op World Water Forum over Nederlands – Turkse samenwerking
7. STREAM Policy Seminar at WWF6 Marseille

NIEUWS VAN DEELNEMERS
8. Economische missie Brazilië
9. DHV werkt aan nieuwe riolering en afvalwaterzuivering voor Siverek, Turkije
10. Masterplan Bèta en Techniek "Naar 4 op de 10"
11. Docenten en werkgevers maken kennis op tweedaagse DDA docentenconferentie
12. De toekomst van Serious gaming en water onderwijs: de Spelende Student
13. Netwerkdag krachtenbundeling internationale samenwerking
14. Vacancy UNESCO-IHE: Lecturer in Water Supply Engineering

NIEUWS

1. Aqana wint mannen van de WIT award
Een innovatieproject dat vanuit een gezonde ambitie is uitgegroeid tot een volwaardig product dat internationaal hoge ogen gaat gooien. Met deze bewoordingen uit het juryrapport werd Aqana met haar DANA technologie gisteren uitgeroepen tot de winnaar van de WIT Award.

Drie innovatieve projecten, Aqana, Water Insight met de WISP-3 en het IRIS project van Hellebrekers Technieken en Capilix waren door een deskundige jury genomineerd voor de award. In drie zeepkistpitches werden de ondernemers uitgedaagd hun project neer te zetten voor het aanwezige publiek. Het publiek had vervolgens de laatste stem in wie uiteindelijk de WIT award moest winnen. 

De uitreiking van de WIT award maakte deel uit van de bijeenkomst ‘een laatste boodschap van de manen van de WIT op donderdag 16 februari.

2. MKB watertechnologiesector motor van innovatie
Gastvrij ontvangen bij Grontmij in De Bilt werden de projecten en ondernemers van de mannen van de WIT donderdag 16 februari nog eenmaal in het zonnetje gezet tijdens de bijeenkomst ‘een laatste boodschap van de mannen van de WIT?’. Vanuit de overheid en de Topsector Water waren diverse vertegenwoordigers aanwezig.  Na een woord van welkom door Hubert Habib, directeur van Grontmij Nederland, stond Menno Holterman, voorzitter van de Stuurgroep Watertechnologie in zijn verhaal stil bij de vele successen van het Innovatieprogramma Watertechnologie. Daarbij onderstreepte hij het belang van ondersteuning van MKB bedrijven om sneller van idee naar product en uiteindelijk markt te komen.

Ook tijdens deze middag werd dit belang door meerdere ondernemers in hun verhaal onderschreven. Het vinden van de juiste partners en de beschikbaarheid van financiële middelen voor de veelal uit MKB bestaande watertechnologiesector is en blijft een lastig en moeizaam traject. Ondersteuning door  Mannen van de WIT bood deze bedrijven echt uitkomst. Als voorzitter van de stuurgroep Watertechnologie riep Holterman de overheid dan ook op binnen de Topsector Water blijvend aandacht te besteden aan directe ondersteuning van het MKB. Tjerk Opmeer, Sectormanager Innovatieprojecten bij AgentschapNL gaf hieraan gehoor door de sector te vragen met ideeën en vragen te komen zodat de overheid hier op in kan spelen. Verder gaf hij kort een toelichting op de diverse regelingen die  beschikbaar zijn voor MKB.

Vanuit de watertechnologiesector bestaat de oprechte zorg dat er voor ondersteuning van MKB, met name bij het naar de markt brengen van nieuwe producten, onvoldoende aandacht is binnen de Topsector Water. De sector is een jonge industrie en MKB is een motor voor innovatie die van groot belang is voor andere sectoren als voedselvoorziening, industrie en de energiesector. De sector gaat  dan ook door met samenwerken in de Gouden Driehoek en organiseren van netwerken en (thematische) platforms om nieuwe uitdagingen aan te pakken. Dat de sector hiertoe in staat is bleek eens te meer tijdens de bijeenkomst waar nieuwe contacten werden gelegd en het borrelde van de ondernemende ideeën.

NWP Contactpersoon: Aleid Diepeveen, a.diepeveen@nwp.nl

3. Bijeenkomst NWP Roemenië Platform
Het NWP Roemenië Platform organiseert dinsdag 13 maart een bijeenkomst bij NWP. Tijdens deze bijeenkomst worden alle initiatieven en projecten die vanuit de watersector spelen in Roemenië kort op een rij gezet. Daarnaast wordt een gecoördineerde aanpak voor 2012 en 2013 besproken. Ook wordt een terugkoppeling gegeven over de laatste bijeenkomst van het Nederlands-Roemeense bilaterale panel voor water -en kustbeheer. 

De onderwerpen die tijdens de bijeenkomst ter sprake komen zijn:
- De zeven bilaterale watergerelateerde projecten die op dit moment in Roemenië uitgevoerd worden.
- Nederlandse initiatieven op het gebied van capaciteitsopbouw in drink -en afvalwater en waterbeheer in Roemenië
- Mogelijkheden voor Nederlandse methodes van dijksensoring en dijkinspectie
- Verdere uitrol van de Ruimte voor de Rivier methodiek langs de Donau
- Bijdrage aan oplossing algenprobleem Zwarte Zee kust
- Decentrale watertechnologie
- Deelname aan Expo Apa (watertechnologiebeurs), inclusief Wetskills Bucharest
- Nederlandse deelname aan Donau conferentie stakeholder management
- Technische workshop bilaterale panel voor water -en kustbeheer juni 2012
- Gezamenlijk Nederlands-Roemeens projectformuleringsbureau

De bijeenkomst wordt van 14.30 tot 16.30 uur gehouden bij NWP en wordt gevolgd door een netwerkborrel. 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Dennis van Peppen, dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl.

NIEUWS WERELD WATER FORUM (WWF)
Via de NWP nieuwsbrief krijgt u een wekelijkse update over de betrokkenheid van de Nederlandse watersector bij het 6th World Water Forum, dat wordt gehouden van 12-17 maart 2012 in Marseille, Frankrijk.

4. Deelnemersbijeenkomst Nederlandse inbreng op WWF6
Komende dinsdag, 21 februari, staat de laatste deelnemersbijeenkomst voor WWF6 gepland.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de laatste informatie over het programma in het paviljoen, een overzicht van de inhoudelijke bijdragen, logistiek/reis- en verblijf en communicatie aspecten van WWF6. Als u nog vragen heeft, dan is dit het moment om ze te stellen.

Datum:   dinsdag 21 februari 2012
Aanvang:  16.30 uur (voorafgaand aan Waterpoort)
Plaats:   Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Nog niet betrokken, maar wel geïnteresseerd in het WWF en deename aan de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl 

5. Nederland voorop om IWRM plannen wereldwijd werkelijkheid te maken
Nederland coördineert dinsdag 13 maart de sessie “IWRM for All” (11-13 uur). Deze sessie is onderdeel van een reeks sessies (10-tal) onder het thema IWRM waarbij kennis en ervaringen met het opstellen van integrale land en waterbeheersplannen uit worden gewisseld. Landen en beheerders van stroomgebieden worden opgeroepen om in hun land meer en betere IWRM plannen op te stellen. Inmiddels heeft een aantal landen al toegezegd om na het WWF IWRM plannen voor hun gebieden op te stellen. Ook internationale financiers hebben hun commitment hier aan gegeven.

Tijdens WWF zetten Nederlandse partijen zich in om de Nederlandse kennisproducten op het gebied van IWRM bekend te maken bij deze landen. Op deze manier probeert Nederland aan te haken met oplossingen voor slim waterbeheer die in het veld kunnen worden toegepast.

Achtergrond van deze sessie:
Land en water efficiënt gebruiken is Nederlanders niet onbekend. Wij hebben leren omgaan met ruimte bieden aan meer inwoners, ons land productiever maken. Dat intensivering van ruimtegebruik en dus ook intensivering van de landbouw, gepaard gaat met milieu en waterverontreiniging is ook ons niet onbekend. Door milieunormen te stellen en geleidelijk aan te scherpen is hier geleerd dat groei ook kan met behoud van schoon water en goed land. Zo hebben innovaties in de agrisector het mogelijk gemaakt dat wij verantwoord  kunnen blijven produceren.

De Kaderrichtlijn Water leert ons hoe wij dat niet alleen in ons eigen land afstemmen maar ook met de  buurlanden waarmee wij ons stroomgebied delen . Het op deze manier omgaan met water is een Nederlands kennisproduct geworden. Wereldwijd neemt de vraag naar dit kennisproduct als gevolg van verstedelijking en de noodzakelijke verhoging van de voedselproductie door de bevolkingsgroei de komende decennia sterk toe. Ook de vraag naar afstemmings en plankaders zoals de Kaderrichtlijn Water, die vaak nog ontbreken, neemt toe. Voor het WWF is daarom een van de prioriteiten voor actie:  ‘het afwegen van meervoudige aanspraken op land en watergebruik .’ 

6. Side events op World Water Forum over Nederlands – Turkse samenwerking
Turkije is kandidaat-lid van de Europese Unie en moet daarmee voldoen aan de eisen van de EU water richtlijnen. Turkije werkt hier heel ambitieus aan, mede met steun van de EU Commissie en de inzet van veel EU lidstaten. Turkije richt zich vooral op het opstellen van stroomgebiedbeheersplannen voor de 25 Turkse rivieren en op de monitoring van de waterkwaliteit.

Voor Nederland is de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op dit terrein al jaren actief.  DLG werkt tot op hoog ambtelijk en politiek niveau samen met het Turkse Ministerie van Bosbouw en Water, samen met andere Nederlandse en buitenlandse partners.

Op het Wereld Water Forum in Marseille (Frankrijk) organiseert DLG twee side events over deze samenwerking. Op donderdag  15 maart, van 19:15 uur  tot 20:15 uur, staat de samenwerking op het gebied van stroomgebiedbeheersplannen centraal. Op vrijdag 16  maart, van 13:15 uur tot  14:15 uur,   wordt stil gestaan bij de samenwerking op het gebied van monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het bijwonen van deze side events biedt de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in de Turkse “watersituatie”  en bovendien is er de kans om uw Turkse netwerk flink uit te breiden.

Meer info bij:
Niek Bosmans, N.P.G.N.Bosmans@DLG.nl
Henk Sterk, h.j.sterk@dlg.nl

7. STREAM Policy Seminar at WWF6 Marseille
Op dinsdag13 maart, 1200 – 1500, organiseert het STREAM project zijn tweede Policy Seminar “Achieving solutions for water scarcity and drought” als side-event tijdens het zesde Wereld Water Forum. Dit event vindt plaats in het Phalais Phocéen, zaal PP2.

Water schaarste en droogte vormen een cruciaal probleem in de hele wereld. Deze problemen zullen alleen maar groter worden als gevolg van klimaatsverandering en bevolkingsgroei. Innovatieve technologieën kunnen van groot belang zijn bij het oplossen van deze problemen. Alleen door het invoeren van nieuwe technologieën kan bijvoorbeeld 40% op de waterconsumptie in Europa bespaard worden. Deze technologieën bestaan al, maar ontwikkelaars moeten grote barrières overwinnen om hun technologie op de markt te krijgen.

Een belangrijk onderdeel van de barrières is verbonden met wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld standaardisatie, regulatie, de lage prijs van water. Deze kunnen grote barrières vormen om technologie naar de markt te brengen. Tijdens dit Seminar zullen sprekers vanuit de Europese Commissie, regionale beleidsmakers de huidige beleidskaders uiteenzetten en innovators en researchers innovatieve technologieën om water te besparen te presenteren. Vervolgens zullen innovators, researchers en politici het debat aangaan over hoe beleidskaders beter te gebruiken zijn om de implementatie van technologie te promoten. Het programma van dit Seminar is nu beschikbaar op www.stream-project.eu

Deelname aan het Seminar is gratis voor geregistreerde deelnemers aan het Wereld Water Forum. Voor meer informatie en registratie: http://www.stream-project.eu/policy-seminars/innovative-technologies

NIEUWS VAN DEELNEMERS

8. Economische missie Brazilië
Wilt u zaken doen in Brazilië? Ga dan van 9 april tot en met 13 april 2012 mee met de economische missie naar Brazilië onder leiding van Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. Deze missie staat open voor bedrijven uit de sectoren waterbeheer, havenontwikkeling & achterlandverbindingen, intelligent transportsystems & logistics, toelevering scheepsbouw, maritiem transport & logistiek en afvalverwerking en geeft u een unieke gelegenheid om kennis en ervaringen met Nederlandse en Braziliaanse ondernemers uit te wisselen. Voor de verschillende sectoren staan Nederlands-Braziliaanse seminars en collectieve bedrijfsbezoeken op het programma, waaronder een workshop over Urban Water Management in Sao Paulo. Er is uitgebreid gelegenheid voor individuele gesprekken met potentiële zakenpartners (matchmaking) . U kunt ook de tijd gebruiken om banden met bestaande relaties aan te halen. Tijdens officiële recepties en diners met de minister bestaat de mogelijkheid bestaande relaties uit te nodigen en nieuwe contacten te leggen. Kosten voor deelname bedragen 950 euro per bedrijf, exclusief reis en - verblijfskosten.

U kunt zich aanmelden voor deze missie via: www.agentschapnl.nl/missies/im-brazilie
Meer informatie: Telefoon: (088) 602 1275, e-mail: erik.hesseling@agentschapnl.nl

9. DHV werkt aan nieuwe riolering en afvalwaterzuivering voor Siverek, Turkije
Advies- en ingenieursbureau DHV werkt samen in een consortium met WYG International, WYG Turkije en ER-GE Design Engineering Consulting aan een riolering- en drainagenetwerk en een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Siverek, Oost-Turkije. Dit project maakt deel uit van het ‘Environmental Operational Programme’ (EOP) dat uitgevoerd wordt door het Turkse Ministerie van Milieu en Bosbouw. De waarde van de ondersteuning die door het consortium wordt geleverd bedraagt 3 miljoen euro. Lees het volledige bericht op de website van DHV.

10. Masterplan Bèta en Techniek "Naar 4 op de 10"
Minister Verhagen (EL&I) kreeg gisteren het Masterplan Bèta en Techniek "Naar 4 op de 10" aangeboden van de negen topsectoren. Uit het plan blijkt dat in Nederland meer technisch geschoolde mensen nodig zijn om de concurrentiekracht in de negen topsectoren voor de toekomst te behouden. Om aan de vraag te kunnen voldoen zou in 2025 het aantal techniek-opgeleiden aan hogescholen en universiteiten moeten zijn gestegen van 25 naar 40%. De HBO-raad onderschrijft het belang van een sterke en omvangrijke technische sector in het hbo. Komende tijd zullen de hogescholen het Masterplan en het advies van de Verkenningscommissie Techniek (advies van december 2011 aan de HBO-raad) bestuderen. In het vroege voorjaar verwacht de HBO-raad met een eigen uitwerking te komen om de technieksector te versterken zoals het Masterplan beoogt. Lees verder op de website van de HBO-Raad.

Download het plan via de website van de Top-sectoren

11. Docenten en werkgevers maken kennis op tweedaagse DDA docentenconferentie
Om docenten met elkaar en met werkgevers in contact te brengen en kennis te laten uitwisselen, organiseerde de Dutch Delta Academy onlangs een tweedaagse conferentie. De sfeer was uitstekend, de ambiance perfect en de bereidheid om met elkaar te werken aan kwaliteitsverbetering van onderwijs was groot. Het begin van een traditie! In november van 2012 zal een volgende tweedaagse worden georganiseerd. Vanaf dat moment éénmaal per jaar in november. De inhoud van de tweedaagse zal dan ondermeer op scholing van docenten liggen. Onderwerpen worden afgesproken tussen onderwijs en werkveld.

Neem voor meer informatie contact op met Peter van Tilburg, Managing Director Dutch Delta Academy, 0118 489 319 of info@dutch-delta-academy.nl

12. De toekomst van Serious gaming en water onderwijs: de Spelende Student
Samen met de Hogeschool van Rotterdam en vanHallLarenstein organiseren wij een minisymposium over de toekomst van onze waterstudent en zijn onderwijsvormen (7 maart aanstaande). Serious Games als de Climategame worden in het professionele vlak steeds vaker toegepast en bieden een uitermate laagdrempelige middel om het lespakket aan waterstudenten te verbreden en verbeteren. We gaan hierover graag met zowel docenten als professionals in debat!

Waar:                   RDM gebouw, Rotterdam
Wanneer:            7 maart 2012;   15:30 – 18:00 uur
Waarom:            Maak kennis met Climategame en discussier mee over de toekomst van serious games    in het water onderwijs
Aanmelden:        aanmelden@tygron.nl   
         
Lancering Climategame door staatssecretaris Atsma en discussieer mee!!!
Collega’s en vakgenoten zijn ook van harte welkom!

Download hier de uitnodiging

13. Netwerkdag krachtenbundeling internationale samenwerking
Op 24 februari organiseert de UvW in samenwerking met het NWB Fonds ‘Netwerkdag krachtenbundeling internationale samenwerking'  9.30-16.30 uur in De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort.

Deze dag over waterschappen in het buitenland heeft als doel de verbindingen te versterken tussen externe partijen en waterschappen. Het programma is er dan ook op gericht verschillende partijen elkaar te laten ontmoeten en te leren hoe van elkaars sterke kanten gebruik te maken.

Graag aanmelden via secretariaat@uvw.nl , mocht u alleen de ochtend of middag willen komen dan graag aangeven of u mee luncht. Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Paul Langeveld plangveld@uvw.nl  / 070-3519742

Genodigden zijjn o.a. portefeuillehouders internationaal waterschappen, NWB Fonds, buitenlandcoördinatoren waterschappen, VNG i, Water Governance Centre, NWP, I&M, BZ, EL&I, RWS, Nethcid Comité, Aqua for All, Wash Alliance, Unesco IHE, NWP, VEWIN en Waterleidingbedrijven.

14. Vacancy UNESCO-IHE: Lecturer in Water Supply Engineering
The UNESCO-IHE Institute for Water Education offers post-graduate education in Delft, The Netherlands, and carries out research and capacity building projects all over the world. The overall thrust of the Environmental Engineering and Water Technology Department is urbanization as one of the dominant global processes. The department consists of three chair groups, namely, Water Supply Engineering, Sanitary Engineering and Pollution Prevention and Resource Recovery, each headed by a professor. The department intends to recruit a Lecturer in Water Supply Engineering.

Read more on the UNESCO-IHE website