NWP: Meer impact in
het buitenland

NWP Nieuwsflits - juli 2013

25/07/2013

Deze e-mail nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan ca. 4000 leden van en geïnteresseerden in het Netherlands Water Partnership. De berichten in deze nieuwsbrief hebben betrekking op activiteiten binnen en buiten het NWP. Heeft u een bericht voor de NWP Nieuwsbrief? Stuur dit dan aan nieuwsbrief@nwp.nl.

Wilt u nadere informatie over het NWP, of heeft u anderszins vragen, kijk dan op de website www.nwp.nl of neem contact met ons op: telefonisch op 070 304 3700 of per e-mail op info@nwp.nl.

NIEUWS
1. Ondertekening MoU NWP en Rand Water Zuid-Afrika
2. Launch of tender ‘Sustainable Water Management Mara river basin- Kenya (SWMM)
3. Geslaagde 2e Ronde Tafelconferentie Post Sandy New York / New Jersey
4. Convenant PIB Australië Water feestelijk ondertekend
5. Partners voor Water-project Plan Nederland- Basic Water Needs in New Delhi
6. Vooraankondiging tender strategische studie IWRM, Myanmar

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS
7. Vacature UNDAC team
8. Openbare Aanbesteding Marokko
9. Uitnodiging China‐bijeenkomst
10. Eijkelkamp wereldwijd distributeur PlantCare producten

NIEUWS

1. Ondertekening MoU NWP en Rand Water Zuid-Afrika
NWP directeur Lennart Silvis en dhr. Dinizulu Sechemane, CEO van Rand Water, hebben maandag 22 juli een MoU ondertekend dat moet leiden tot stimulering van de samenwerking en activiteiten tussen de Nederlandse watersector en die in Zuid-Afrika.

Rand Water en de Nederlandse watersector gaan samenwerken op het gebied van capaciteitsopbouw en uitwisseling van studenten en young professionals en technologische innovatie. Daarbij wil Rand Water graag een bijdrage leveren aan het opzetten van waterschappen in Zuid-Afrika, met behulp van Nederlandse kennis. De samenwerking concentreert zich vooral rond de opzet van de Rand Water Academy, de betrokkenheid van Rand Water bij het Centre of Expertise in eThekwini (Durban) en het gezamenlijk presenteren van de behaalde resultaten tijdens de IWW2013 en WISA2014.

Download hier de volledige MoU

Contact: Paul van Koppen, p.vankoppen@nwp.nl en/of Peter van den Horn, p.vandenhorn@nwp.nl

2. Launch of tender ‘Sustainable Water Management Mara river basin- Kenya (SWMM)
Kindly be informed of the official launch last Friday 19th July of the tender ‘Sustainable Water Management Mara river basin- Kenya (SWMM)’. Applications have to be submitted latest 16 September 2013 13:00 EAT at the Netherlands Embassy in Nairobi. An informative session in The Hague is foreseen on August 15th, 2013 (registration latest on August 12th).

‘Sustainable Water Management Mara river basin’ is a Fund provided by the Netherlands Minister for Foreign Trade and Development for the purpose of improving water security and flood protection in the Mara river basin in Kenya. The Netherlands Embassy in Nairobi manages this Fund.

For information and relevant documents on the SWMM tender, visit the website of the Netherlands Embassy in Nairobi.

Questions regarding the tender can be submitted to the Embassy to NAI-OS@minbuza.nl.

Mr Jaco Mebius of the Netherlands Embassy in Nairobi will be available to answer questions during an informative session on the SWMM tender, on 15 August from 14h00 to 16h00 at NWP (Bezuidenhoutseweg 2, NL-2594 AV The Hague). In case you would like to join this session, kindly register latest August 12th with wateros@nwp.nl . In case participation for this informative session turns out to be limited, the session will be cancelled. Only in case of cancellation, registered participants will be informed latest by August 13th, at 17h00.

Contact: Don Offermans, kernadviseur Kenia Water OS, d.offermans@nwp.nl

3. Geslaagde 2e Ronde Tafelconferentie Post Sandy New York / New Jersey
In het kader van de USA-NL samenwerking op het gebied van waterveiligheid is vann 10 ot 12 juli 2013 in New York de 2nd Round Table Confernce Post Sandy New York / New Jersey. Deze samenwerking is vastgelegd in het MoU dat Minister Melanie Schultz van Haegen en haar Amerikaanse ambtsgenoot Shaun Donovan in maart jl. hebben getekend. Dit naar aanleiding van de verwoestende superstorm Sandy die de Amerikaanse oostkust eind 2012 trof. In New York en New Jersey vielen ruim 40 slachtoffers en de schade bedroeg ca. 50 miljard USD.

In nauw overleg met de Nederlandse Ambassade in Washington en het Consulaat Generaal in New York heeft NWP het programma van de 2de Ronde Tafel bijeenkomst voorbereid en de inbreng van de ca 20 Nederlandse deelnemers gecoördineerd.

De focus van RT-2 lag op het gebied de Rockaways aan de zuidkant van Jamaica Bay, dat door Sandy grotendeels is overstroomd en dat steeds kwetsbaarder wordt voor zeespiegelstijging en de gevolgen van orkanen aan de oostkust. Samen met in totaal 80 Amerikaanse deelnemers is gewerkt aan oplossingen die dit gebied beschermen tegen huidige en toekomstige waterproblemen.
In drie gezamenlijke USA – NL workshops zijn ideeën uitgewerkt voor coastal protection, flood resilience en urban water management.

Het is de bedoeling dat deze ideeën worden uitgewerkt en door de teams worden gepresenteerd op de Water Conferentie H2O9 die op 9 en 10 september a.s. in New York wordt gehouden. NWP is samenwerkend sponsor van dit evenement.

Door de actieve inbreng vanuit de Nederlandse watersector en gesteund door het MoU groeien de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om betrokken te worden in de uitvoering van toekomstgerichte beschermende maatregelen die de federale regering en de State en de City of New York de komende jaren willen treffen. In totaal is ca. 60 miljard USD uitgetrokken voor herstel- en beschermingswerkzaamheden voor de regio New York.

Contact: Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl

4. Convenant PIB Australië Water feestelijk ondertekend
AgentschapNL en een consortium van bedrijven en kennisinstellingen uit de Nederlandse watersector hebben 9 juli 2013 een samenwerkingsverband ondertekend in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).

Collectieve benadering
Het programma richt zich op een collectieve benadering van de Australische markt met als doel het versterken van de positie van Nederlandse partijen in Queensland en vice versa. Dit door het identificeren en benutten van business opportunities en het vergroten en benutten van samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van deltamanagement tussen overheidsinstanties, kennisinstellingen en bedrijven in Queensland en de consortiumleden.

Deelnemers en activiteiten
Het consortium bestaat uit Royal HaskoningDHV, Deltares, UNESCO-IHE, Fugro Water Services, NethAus, Dutchdam, Van Oord, Witteveen & Bos, Hydrologic en Holland Water Challenge.

NWP heeft de totstandkoming van het PIB gecoördineerd en is penvoerder namens het consortium. In samenwerking met de overheid wordt ingezet op promotie, kennisuitwisseling, netwerken, economische diplomatie en het opstarten van concrete projecten. Vanuit de overheid zijn het Ministerie van IenM / programmadirectie Topsector Water en de Nederlandse ambassade in Canberra actief betrokken. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van het werken in de driehoek waar de Topsector Water voor staat.

Contact: Peter van der Kolk, p.vanderkolk@nwp.nl

5. Partners voor Water-project Plan Nederland- Basic Water Needs in New Delhi
 Bijna de helft van de inwoners van New Delhi woont in sloppenwijken. Ongeveer 90% van de families in de sloppen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Met steun van Partners voor Water loopt sinds kort een project dat wordt uitgevoerd door Plan Nederland en Basic Water Needs (BWN), een Nederlandse producent van waterfilters. Dit project draagt bij aan de verbetering van sanitatie en drinkwatervoorziening in de sloppenwijken van Delhi. Het project heeft een awareness component, waarmee de inwoners bewust worden gemaakt van het belang gefilterd drinkwater te gebruiken. Tegelijkertijd wordt geprobeerd de markt voor waterfilters en de verkoop door lokale entrepreneurs te vergroten. De filters worden geleverd door BWN en Plan zorgt voor training, en voor het opzetten van distributie en verkooppunten. Plan India heeft 30 entrepreneurs geselecteerd (voornamelijk vrouwen) die de filters gaan verkopen. Eind juni geven Plan India en BWN een training aan de personen die deze entrepreneurs gaan opleiden (business skills en technische skills met betrekking tot werking en gebruik van de filters). Op dit moment geeft Plan India de gemeenschappen al voorlichting over het belang van veilig water en water conservatie.

Contact: Monique van der Straaten, Partners voor Water, tel. 070 304 3726.

6. Vooraankondiging tender strategische studie IWRM, Myanmar
In het kader van de nieuwe DRR faciliteit Water zal Agentschap NL / programma Partners voor Water naar verwachting eind augustus/begin september een openbare aanbesteding lanceren voor het opstellen van een strategisch plan voor integrated water resources management in Myanmar. Deze tender betreft een Europese aanbesteding.

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft van 27 tot 31 mei 2013 een werkbezoek gebracht aan Birma/Myanmar. Myanmar heeft Nederland om verzocht de regie te nemen bij het uitwerken van een adaptief integraal water beheerplan, ook met het oog op de grote economische groei die het land gaat doormaken en de daarbij behorende toenemende druk op water resources. Tijdens het bezoek heeft de minister een Memorandum of Understanding getekend met het Ministerie van Transport (namens het National Water Resources Committee) van Myanmar op het gebied van integraal waterbeheer. Onderdeel van het MoU is het samen met Myanmar opstellen van een nationale strategie voor integraal waterbeheer.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Partners voor Water, Dennis van Peppen, dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl, tel: 070 304 3724  

INGEZONDEN NIEUWS VAN DEELNEMERS

7. Vacature UNDAC team
Naast de inzet van Nederlandse waterexperts via EU kanalen is er nu de mogelijkheid een Nederlandse water expert te selecteren voor het roster van de United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) die bij een ramp als onderdeel van een internationaal UNDAC team kan worden ingezet.

UNDAC is onderdeel van het internationaal emergency response systeem en is opgezet om de VN of overheden van door rampen geraakte landen te kunnen helpen in de eerste fase na een ramp. Nederland heeft momenteel vijf mensen die op het roster staan van UNDAC, deze mensen werken zowel in de private als publieke sector en hebben regelmatig contact met elkaar en met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nederland wil ingaan op het recente verzoek van UNDAC een water expert te selecteren en wil daartoe in augustus gesprekken voeren met geïnteresseerde kandidaten. CV’s kunnen tot  2 augustus gestuurd worden naar Martine van der Does, martine-vander.does@minbuza.nl. Na een selectie en gesprek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt een aantal kandidaten voorgedragen aan UNDAC. In september wordt een keuze maken welke water expert wordt opgenomen in het roster en deelneemt aan de cursus in oktober. Belangrijk is dat:

- De kandidaat voldoet aan de selectie criteria  
- Aanvullend aan deze criteria heeft de kandidaat expertise in de watersector (denk bijvoorbeeld
aan flood control en snel in kaart brengen van impact floods, andere water expertise die in de tijdens of direct na een ramp relevant is)
- beschikbaar is om deel te nemen aan de cursus van 13 t/m 25 oktober
- De werkgever stelt de kandidaat beschikbaar voor inzet bij UNDAC zonder daarvoor een vergoeding te vragen
- Asset: talenkennis (met name Frans en/of Arabisch)

Conact: Martine van der Does, martine-vander.does@minbuza.nl, tel 070 3484153

8. Openbare Aanbesteding Marokko
Graag de aandacht voor een openbare aanbesteding in Marokko: Studie voor het opzetten van een keten van ozonisatie voor de zuiveringsinstallatie Bouregreg. (AO nr.: 46/DAM/EE/2013

De deadline voor indienen is 30 september 2013. Op 5 september is een bezoek mogelijk aan de huidige installatie (Rabat). Voor meer technische informatie over de zuiveringsinstallatie, zie http://www.onep.ma/directions/drc/vue_drc.htm 

9. Uitnodiging China‐bijeenkomst
Ondernemen in China is lastig zonder de juiste contacten. Wilt u zaken met China doen, maar heeft u geen ingang bij de regionale Chinese overheid of het lokale bedrijfsleven? Dan is het zeker interessant voor u te weten dat de Provincie Zuid‐Holland sinds 20 jaar een nauwe relatie onderhoudt met de Chinese provincie Hebei, in directe nabijheid van de metropolen Beijing en Tianjin. Hebei en Zuid‐Holland werken inmiddels op vele terreinen samen: water‐ en milieutechnologie, land‐ en tuinbouw, stedelijke ontwikkeling, gezondheid, haven‐ en kustontwikkeling, en onderwijs.

De Kamer van Koophandel, de provincie Zuid Holland en Dutch Sino Business Promotions (DSBP) organiseren woensdag 11 september van 16.00 uur tot 18.30 uur bij de Kamer van Koophandel in Den Haag (Koningskade 30 – 2596 AA Den Haag) een bijeenkomst in aanwezigheid van Gedeputeerde Govert Veldhuijzen van de Provincie Zuid‐Holland. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over de activiteiten in het kader van de provinciale China‐relaties en om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Wilt u aan de bijeenkomst deelnemen, stuur dan vóór maandag 2 september een e-mail naar dspb@dutchsino.com. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

10. Eijkelkamp wereldwijd distributeur PlantCare producten
Eijkelkamp heeft een overeenkomst gesloten met het Zwitserse bedrijf PlantCare. PlantCare ontwikkelt en verkoopt intelligente irrigatiesystemen. Eijkelkamp verzorgt vanaf nu de wereldwijde distributie van PlantCare's Mini-Logger, een (draadloze) sensor die bodemvocht en bodemtemperatuur registreert, en de PlantControl D draadloze data logger.

PlantCare Ltd. is opgericht in 2005 en gevestigd in Zwitserland. De sensortechnologie van PlantCare is wereldwijd gepatenteerd. Een speciaal viltmateriaal, dat in balans is met het bodemvocht, fungeert als interface tussen de omringende bodem en de sensor. De sensor wordt korte tijd verwarmd, waarna de afkoeltijd, die afhankelijk is van het bodemvocht, wordt bepaald. Deze afkoeltijd geeft een betrouwbare weergave van het vochtgehalte van de bodem.

PlantCare’s irrigatiesystemen worden gebruikt voor landbouwtechnisch onderzoek, bosbouw, hydrologie en irrigatiebewaking in tuin- en landschapsarchitectuur, landbouw, tuinbouw en (boom)kwekerijen. www.eijkelkamp.com